1 2

Novice

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
13.01.2020 08:33

Obvestilo staršem novorojenih otrok iz občine Piran

Občinski svet Občine Piran je sprejel Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran, objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/19, 76/19-popravek, ki je nadomestil Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Piran. Odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojencev, določa upravičence, višino enkratne denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Novost odloka je, da je upravičenec do enkratne denarne pomoči eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije ali državljana druge države članice EU ali tujca z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in imata tako novorojenec kakor starš, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči, na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v občini Piran.

Občina v občinskem proračunu vsako leto zagotovi sredstva za denarno pomoč ob rojstvu otroka. Župan po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Piran za tekoče koledarsko leto sprejme sklep o višini denarne pomoči. Obrazec za uveljavljanje pravice je objavljen na občinski spletni strani, lahko pa ga prejmete v Občini Piran v glavni pisarni ali na Uradu za družbene dejavnosti. Vloga je pravočasna, če jo organ prejme ali je oddana s priporočeno poštno pošiljko v roku štirih mesecev od otrokovega rojstva. Enkratna denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po izdaji odločbe.

Povezavi do odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran:

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3270

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-21-3371

o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Piran