1 2 3 4 5 6

Razpisi in natečaji

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
Rok:

01

julij

02.03.2020 16:10

JAVNI POZIV zainteresirane javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

 

OBVESTILO

PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA JAVNI POZIV

Podaljša se rok za oddajo vlog na Javni poziv aktualnih občinskih razpisov in velja za javne objave, z rokom  ki se izteče 24. aprila 2020:

-          JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v Občini Piran za leto 2020,

-          JAVNI POZIV in JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov v Občini Piran za leto 2020 na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij, izobraževanja, ljubiteljske kulture in mladinske dejavnosti,

-          JAVNI POZIV zainteresirane javnosti za predlaganje kandidatov za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

Rok za oddajo vlog se izteče osmi dan od dneva prenehanja začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20; v nadaljnjem besedilu ZZUSUDJ).

V skladu z ZZUSUDJ velja, da je njegova uveljavitev prekinila tudi tek rokov za uveljavitev materialnih pravic v drugih javnopravnih zadevah, ki presegajo 2. člen Zakona o upravnem postopku, kar smiselno velja tudi za javne razpise. Ukrepi iz ZZUSUDJ veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Prosimo, da glede rokov o prenehanja začasnih ukrepov spremljate uradne objave in našo spletno stran.

V upanju, da bodo ti ukrepi veljali čim krajši čas, vam predlagamo, da vloge oddate čim prej.

Vse informacije so vam na razpolago na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si do izteka ukrepov.

 

***

 

Občina Piran objavlja javni poziv, s katerim zainteresirano javnost vabi, da predlaga kandidate za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

Rok za oddajo predlogov prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi  v petek, 24. 4. 2020.

Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 24. 4. 2020 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča za leto 2020. 

Pri priporočeni pošiljki, na kateri ni označena ura oddaje pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana s priporočeno pošto do vključno 2. 4. 2020.

Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti vsak ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, pri kontaktni osebi: Đeni Rožec, telefon: (05) 6710 355. 

 

1.    NAROČNIK JAVNEGA POZIVA

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

 

2.    JAVNI POZIV

Župan Đenio Zadković objavlja javni poziv, s katerim zainteresirano javnost vabi, da predlaga kandidate za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

3.    PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor člana komisije zainteresirane javnosti za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

Komisija samostojno odloča o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Imenovana je za obdobje 5 let. Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Izvolijo ju člani komisije med seboj. Komisija odloča z večino glasov vseh članov. Delo komisije je neodvisno in avtonomno.

 

4.    POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       morajo biti polnoletni in opravilno sposobni;

-       izhajati morajo iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in humanistike; 

-       ne smejo biti nosilci javne funkcije v občini.

 

5.    PREDLOG ZA KANDIDATURO MORA VSEBOVATI:

-       ime in priimek, naslov in kontaktne podatke predlagatelja; 

-       podatke o kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču);

-       opis strokovnih znanj in dosedanjih izkušenj s področja kulture in humanistike;

-       pisno soglasje kandidata h kandidaturi.

 

Obvezna priloga prijave je izpolnjen in podpisan obrazec »soglasje kandidata«. 

 

6.    ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATA:

Rok za oddajo predlogov prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 2. 4. 2020.

 

Predlog za kandidaturo  mora vsebovati vse bistvene sestavine iz 5. točke, določene v dokumentaciji  javnega poziva.

 

Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 2. 4. 2020 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča za leto 2020. 

 

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in čitljivo izpisan naslov naziv in sedež (ulica, hišna številka, pošta).

 

Pri priporočeni pošiljki, na kateri ni označena ura oddaje pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

 

7.    PREPOZNE IN NEPOPOLNE PRIJAVE

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana s priporočeno pošto do vključno 2. 4. 2020.

                        

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin iz 5. točke, ki jih zahteva  besedilo poziva. Za nepopolno se šteje tudi prijava, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena.

 

Za prijavo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje prijava kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev iz 4. točke tega poziva.

 

Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva. 

 

8.    OBRAVNAVANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Pregled prijav s predlogi in izbor kandidatov bodo opravile občinske strokovne službe.

 

Po poteku roka za oddajo predlogov za kandidata bodo občinske strokovne službe odprle vse prijave, ki bodo prispele do konca roka za oddajo predlogov za kandidata. Na odpiranju prijav bodo občinske strokovne službe ugotavljale popolnost prijav glede na zahtevana dokazila. Odpiranje prijav ne bo javno.

 

Prijavitelji, ki bodo v roku ta oddajo predlogov predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 5 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene s sklepom.

 

Člana komisije bo župan imenoval s sklepom.

 

9.    DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija tega javnega poziva je od dneva objave javnega poziva do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si.  

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti vsak ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, pri kontaktni osebi: Đeni Rožec, telefon: (05) 6710 355. 

 1.    NAROČNIK JAVNEGA POZIVA

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

 

  1. JAVNI POZIV

Župan Đenio Zadković objavlja javni poziv, s katerim zainteresirano javnost vabi, da predlaga kandidate za člana komisije za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

  1. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor člana komisije zainteresirane javnosti za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

 

Komisija samostojno odloča o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Imenovana je za obdobje 5 let. Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Izvolijo ju člani komisije med seboj. Komisija odloča z večino glasov vseh članov. Delo komisije je neodvisno in avtonomno.

 

  1. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       morajo biti polnoletni in opravilno sposobni;

-       izhajati morajo iz vrst kulturnih ustvarjalcev in uglednih strokovnjakov s področja kulture in humanistike;

-       ne smejo biti nosilci javne funkcije v občini.

 

  1. PREDLOG ZA KANDIDATURO MORA VSEBOVATI:

-       ime in priimek, naslov in kontaktne podatke predlagatelja;

-       podatke o kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, podatki o prebivališču);

-       opis strokovnih znanj in dosedanjih izkušenj s področja kulture in humanistike;

-       pisno soglasje kandidata h kandidaturi.

 

Obvezna priloga prijave je izpolnjen in podpisan obrazec »soglasje kandidata«.

 

  1. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA KANDIDATA:

Rok za oddajo predlogov prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 2. 4. 2020.

 

Predlog za kandidaturo  mora vsebovati vse bistvene sestavine iz 5. točke, določene v dokumentaciji  javnega poziva.

 

Prijava mora biti predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno 2. 4. 2020 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV za izbor člana komisije Alojza Kocjančiča za leto 2020.

 

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: točen in čitljivo izpisan naslov naziv in sedež (ulica, hišna številka, pošta).

 

Pri priporočeni pošiljki, na kateri ni označena ura oddaje pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

 

  1. PREPOZNE IN NEPOPOLNE PRIJAVE

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana s priporočeno pošto do vključno 2. 4. 2020.

 

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin iz 5. točke, ki jih zahteva  besedilo poziva. Za nepopolno se šteje tudi prijava, ki ni bila v roku, določenem v pozivu za dopolnitev, ustrezno dopolnjena.

 

Za prijavo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje prijava kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev iz 4. točke tega poziva.

 

Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

 

  1. OBRAVNAVANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Pregled prijav s predlogi in izbor kandidatov bodo opravile občinske strokovne službe.

 

Po poteku roka za oddajo predlogov za kandidata bodo občinske strokovne službe odprle vse prijave, ki bodo prispele do konca roka za oddajo predlogov za kandidata. Na odpiranju prijav bodo občinske strokovne službe ugotavljale popolnost prijav glede na zahtevana dokazila. Odpiranje prijav ne bo javno.

 

Prijavitelji, ki bodo v roku ta oddajo predlogov predložili nepopolne prijave, bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijave morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 5 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene s sklepom.

 

Člana komisije bo župan imenoval s sklepom.

 

  1. DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija tega javnega poziva je od dneva objave javnega poziva do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si.

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti vsak ponedeljek in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure, pri kontaktni osebi: Đeni Rožec, telefon: (05) 6710 355.
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy