1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Denisa Fakina (izgradnja pločnika v naselju Košta) – 8. redna seja, 22. september 2015

V Sečovljah v naselju Košta je predvidena izgradnja pločnika ter spremljajoče infrastrukture za ta kraj. Glede na to, da se v zadnjem času na tem področju pospešeno gradi, nas zanima, ali je v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj občina sodelovala in izpogajala parcelacijo ali odkup zemljišč ob cesti? V nasprotnem primeru namreč gradnja pločnika ne bo mogoča oziroma bo otežena. Konkretno, na parceli 2995/19 k.o. Sečovlje je investitor ob cesti postavil podporni zid, ki je sicer od cestišča oddaljen približno en meter. Zanima nas, ali bo ta zamik dovolj velik za postavitev pločnika in kdaj bo občina pristopila k odkupu dela zemljišča, potrebnega za izgradnjo pločnika? Zanima nas tudi, ali so parcele 2994/1 ter 2995/70 last Občine Piran. Če so, nas zanima, zakaj in na kakšni osnovi so ograjene z žično mrežo do približno en meter od roba cestišča?

ODGOVOR:

Spoštovani,

na 8. redni seji Občinskega sveta ste postavili vprašanje v zvezi z izgradnjo pločnika in aktivnostmi Občine Piran v postopkih prodaje in izdaje gradbenih dovoljenj. Izpostavili ste tudi primere na parc. št. 2995/19, 2994/1 in 2995/70 k.o. Sečovlje. V prilogi Vam pošiljamo poročilo Urada za občinsko inšpekcijo in redarstvo, iz katerega izhaja opis dejanskega stanja in pridobljenih pravic in dovoljenj. Na postavljeno vprašanje pa podajamo še naslednja pojasnila:

V primeru zemljišča s parc. št. 2995/19 k.o. Sečovlje Občina Piran ni uveljavljala predkupne pravice v primeru prodaje tega zemljišča. V zvezi s to parcelo sta bila izdana dva sklepa o neuveljavljanju predkupne pravice: dne 3. 6. 2014 in 18. 9. 2012. V postopku izdaje soglasja za poseg v varovalni pas je bilo upoštevano tudi dejstvo predvidene izgradnje pločnika. V načrtu, ki ga je stranka predložila ob vlogi za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste, je bila predvidena postavitev ograje višine 1,30 metra v oddaljenosti 4,70 metra in 4,43 metra v notranjost parcele stranke, torej najmanj toliko od ceste. Na ostalem delu parcele (bodoči pločnik), ki je še vedno v lasti stranke, pa naj bi bila zelenica. Tako je bilo tudi izdano soglasje štev. 3506-42/2014.

Glede parcel 2994/1 in 2995/70 k.o. Sečovlje pojasnjujemo, da so last Občine Piran. Zemljišče s parc. št. 2995/70 je v zakupu, na zemljišču s parc. št. 2994/1 pa je podeljena služnost za potrebe gradnje priključkov na komunalno infrastrukturo. Zakupnica in služnostni upravičenec za ograjo nimata soglasja Občine Piran.

Kot smo že pojasnili v odgovoru na svetniško pobudo z dne 14. 7. 2015, so se postopki za odkup zemljišč in naročilo PGD in PZI načrtov od leta 2005 dalje ustavili zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Investicija »Ureditev komunalne infrastrukture s pločnikom na področju Sečovlje–Košta« je v manjšem znesku predvidena v proračunu za leto 2016 (za izdelavo dokumentacije). Prav tako je investicija predvidena v NRP za naslednja leta.

Kjer je Občina Piran razpolagala z zemljišči ali pa urejala razdružitve na območju Košte, je bil povsod izražen interes po pridobitvi oziroma ohranitvi lastništva nad zemljiščem, kjer je po UN Sečovlje Košta predvidena ureditev pločnika, kar je razvidno tudi iz podatkov GURS in Zemljiške knjige.

Bodoče aktivnosti v smeri odkupa vseh zemljišč za potrebe razširitve grebenske ceste in izgradnje pločnika pa so odvisne od uvrstitve projekta v proračun in pridobitve projekta za gradbeno dovoljenje.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Vodja Urada za premoženjskopravne zadeve:

Kristina Ivančič, univ. dipl. prav.                                                            

V sodelovanju s sodelavci Urada za gospodarstvo in turizem, Urada za okolje in prostor in Urada za občinsko inšpekcijo in redarstvo

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

Priloga:

- Poročilo Urada za občinsko inšpekcijo in redarstvo
Dokumenti za prenos:

Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik