1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Andreja Korenike (uporaba toplotne energije oz. daljinskega ogrevanja na območju Lucije) – 8. redna seja, 22. september 2015

Spoštovani. Prebivalci Lucije so nas obvestili, da so dobili sodbo višjega sodišča v Kopru I Cp 940/2014 glede obvezne uporabe toplotne energije iz toplovodnega omrežja v občini Piran, v kateri je navedeno, da obveznost uporabe toplotne energije v občini Piran ni določena v ustreznem občinskem odloku. Občinski odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote na območju občine Piran je v neskladju z energetskim zakonom 33. člena (stari EZ), 284. člena ( novi EZ-1) in 5. členom zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Zato prosimo za obrazložitev. V primeru neskladnosti predlagamo popravek imenovanega občinskega odloka.

ODGOVOR:

Na vprašanje svetnika Andreja Korenike, ki ga je podal na seji dne 22. 9. 2015 v zvezi z uporabo toplotne energije oz. daljinskega ogrevanja na območju Lucije, s katerim navaja, da naj bi iz sodbe višjega sodišča v Kopru izhajalo, da je občinski odlok o dejavnosti sistema operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote na območju Pirana v neskladju z Energetskim zakonom in Zakonom o gospodarskih javnih službah, v nadaljevanju podajamo naslednje pojasnilo:

S strani koncesionarja smo bili seznanjeni s predmetno sodbo v zadevi plačila storitev med Petrolom in uporabnikom storitve uporabe toplotne energije, ki v obrazložitvi navaja, da v tej zadevi tožena stranka (Petrol) ni imela pravne podlage za zaračunavanje storitev v polnem znesku. S strani koncesionarja smo bili seznanjeni tudi o sodbi drugega višjega sodišča, ki je bila sprejeta za tem, v podobni zadevi glede plačila storitve, ki pa uporablja isto pravno podlago in jo ne navaja kot sporno. V obeh primerih gre za splošne pogoje, za katere je Občinski svet podal soglasje oz. jih je sprejel s sklepom in jih je na tej podlagi koncesionar tudi sprejel skladno z določilom občinskega odloka in področnega predpisa (Energetski zakon).

Očitno je, da sodna praksa v istih zadevah ni enotna, iz česar izhaja, da v tem trenutku ni mogoče odgovoriti, ali je sprememba oz. dopolnitev obstoječega odloka potrebna. Smo pa v zvezi s tem pridobili tudi ustrezno pravno mnenje, iz katerega ob upoštevanju oz. proučitvi veljavne zakonodaje izhaja, da je v konkretnem primeru koncesionar zakonito določil obvezno priključitev na toplovodno omrežje s splošnim aktom za izvajanje javnega pooblastila, saj je predpis koncesionarja z ustavnopravnega vidika hierarhično izenačen s predpisi lokalne skupnosti.

Stališče o zakonitosti ravnanja koncesionarja se odločilno utemeljuje na določbah Energetskega zakona in ne toliko Zakona o gospodarskih javnih službah. V pravnem mnenju je izražen zadržek do stališča sodišča, ki ustvarja ustavnopravno neupravičeno razlikovanje med odlokom in splošnim aktom za izvrševanje javnih pooblastil. V konkretni zadevi je ključno to, da je veljavni Energetski zakon z vidika določitve obveznosti javnih služb izrecno izenačil predpise in splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil.

Sodbe oz. sodno prakso bomo zagotovo še naprej podrobneje spremljali in proučili, kot tudi spreminjajočo se področno zakonodajo, ter se nato odločali o morebitnih spremembah.

Pripravil:

Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon., vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži