1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobudi svetnika Franca Kraševca (infrastruktura v Obrtni coni Lucija) – 10. redna seja, 22. december 2015

Spoštovani, v Obrtni coni Lucija so bili že pred leti sprejeti prostorski načrti za spodbudo, pospeševanje in razvoj obrtništva in podjetništva v Občini Piran. Obrtna cona Lucija je v tem trenutku obrtna predvsem na papirju. Realnost je taka, da v velikem delu Obrtne cone Lucija, KARE 2 gradnja ni možna, dokler ne bo urejena infrastruktura (cesta, elektrika, voda in kanalizacija). V tem delu industrijske cone je po zazidalnem načrtu možno zgraditi 24 industrijskih hal. V Občini Piran je veliko obrtnikov in podjetnikov, ki iščejo dodatne ali nove poslovne prostore. Nekateri zato, ker ne dobijo možnosti nadaljnjega razvoja svoje dejavnosti v občini Piran, odhajajo v sosednje občine (Koper, Kozina, Divača, Trst). Z odhodi obrtnikov in podjetnikov v druge občine izgubljamo delovna mesta in priložnosti za revitalizacijo obrtništva in podjetništva v že obstoječi, vendar na žalost za obrtnike in podjetnike neuporabni Obrtni coni Lucija. Spoštovani župan Občine Piran g. Peter Bossman, na Vas naslavljam naslednji pobudo: 1. Da umestite izgradnjo infrastrukture v Obrtni coni Lucija KARE 2 med prednostne projekte. 2. Da pride do izvedbe infrastrukture v Obrtni coni Lucija še v tem mandatu.

ODGOVOR:

Občina Piran ima s prostorskim aktom določeno območje Obrtne cone v Luciji, ki je namenjeno razvoju obrti, gospodarstva in podjetništva. Opremljanje cone s prometno in komunalno infrastrukturo se izvaja postopoma, glede na izkazan interes investitorjev in lastnikov zemljišč. Na tak način so bile izvedene in opremljene vse glavne prometnice znotraj cone ter v celoti opremljena posamezna območja oziroma kareji zainteresiranih investitorjev. Pred leti smo tako v celoti opremili Kare 7 in Kare 6, kjer je še nekaj komunalno opremljenih, a nepozidanih parcel namenjenih tako gradnji hal kot tudi obrtno-stanovanjskih hiš.

Potrebe po komunalnem opremljanju parcel so v naši občini številne, zato k urejanju pristopamo na podlagi konkretnih pobud investitorjev in vplačanih komunalnih prispevkov, ki predstavljajo finančni vir za investiranje v komunalno opremljenost.

V Kareju 2 v Obrtni coni Lucija je veliko parcel lastnika Primorje, d. d. v stečaju, kar vpliva na načrtovane investicijske aktivnosti na tem območju. Poleg tega se del kareja navezuje tudi na gradnjo hitre ceste Jagodje–Lucija, zato je izvedbo komunalnega opremljanja smiselno časovno prilagoditi izvedbi državne investicije.

Ne glede na gornje obrazložitve je Občina Piran dovzetna za konkretne podjetniške pobude, zato v primeru interesa posameznega investitorja vedno poskusimo poiskati način za zagotovitev pogojev za pospeševanje in razvoj podjetništva.

V prejšnjem letu smo sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji, ki je začel veljati 10. 10. 2015. S to spremembo prostorskega akta smo omogočili boljšo izrabo obstoječe obrtne cone, saj smo povečali dovoljeno višino vseh objektov na 16 metrov od kote praga do kote venca ter tlorisne gabarite stavb. Pri umeščanju objektov na parcele je treba upoštevati le še odmike od parcelnih mej in zahteve glede parkirnih mest, izraba same parcele pa je lahko večja od dosedanje. V vseh karejih je dovoljeno namesto do sedaj predvidenih objektov graditi nestanovanjske objekte: druge upravne in pisarniške stavbe, trgovske stavbe, stavbe za druge storitvene dejavnosti, garažne stavbe, industrijske stavbe, rezervoarje, silose in skladišča ter stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (skladno z enotno klasifikacijo objektov – CC-SI). Po določbah tega člena se iz podrazreda rezervoarji, silosi in skladišča ne more projektirati rezervoarjev za nafto, žitnih silosov, silosov za cement in druge suhe snovi. Nove tolerance ne veljajo za stanovanjske stavbe, za katere menimo, da v območje obrtne cone ne sodijo.

S sprejemom tega odloka smo želeli omogočiti tudi razvoj kareja 2. Kot že povedano, pa so pri nadaljnjih vlaganjih v komunalno infrastrukturo v kareju 2 nujne pobude posameznih zainteresiranih vlagateljev, saj je pričakovani vložek v komunalno infrastrukturo precejšen. Na sestanku s predstavniki Obrtne zbornice februarja letos smo predstavnike tudi prosili, naj preverijo zainteresiranost svojih članov za vlaganja v obrtni coni. Vsi smo menili, da parcele lastnika Primorje, d. d. v stečaju lahko pomenijo novo poslovno priložnost in možnost zagona v obrtni coni. Vsekakor bomo z aktivnostmi pričeli na podlagi konkretnih pobud.

Pripravili:

Karmen Pines

Dr. Manca Plazar

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik