1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Bruna Fonde (neurejenost krajine) – 10. redna seja, 22. december 2015

Il paesaggio è parte integrante della nostra cultura. Guardando l'ambiente che ci circonda certamente non è dei migliori. I soliti canali di scolo, anche se in minima parte sono stati puliti, la miglior parte di essi sono in uno stato pietoso. Oggi al post odi verdi canne, sono coperti da materiale vegetale secco, che veramente rende molto brutto e disordinato il nostro ambiente. Basterebbe bruciare questo materiale, almeno finchè ci sono le condizioni atmosferiche adatte. Propongo per tanto che il sottoscritto comperi i fiammiferi necessari e che qualcuno pensi a bruciare queste brutture che certamente non fanno onore al nostro ambiente, al nostro comune e tanto meno alla nostra cultura civile.

ODGOVOR:

Na pobudo, ki jo je na seji dne 22. 12. 2015 podal svetnik Bruno Fonda glede splošne (ne)urejenosti krajine (predvsem vodotoki …) lahko takoj povemo, da z ugotovitvami soglašamo.

Urejenost in izgled krajine je zagotovo odraz nas vseh, predvsem pa lastnikov zemljišč, ki gospodarijo in urejajo s svojimi nepremičninami. Konkretno vodotoke ureja država (preko ARSO in koncesionarja), z ostalimi zemljišči pa vsak lastnik sam. Občina ima za urejanje javnih poti posebno ekipo, ki je financirana z javnimi deli in svoje delo tudi korektno opravlja.

Pobuda o ''kontroliranem požigu'' teh površin je zagotovo pozitivna in zanimiva in morda bi se lahko tudi realizirala, če bi lastniki ali upravljavci teh površin prevzeli to nalogo, ob upoštevanju pogojev kurjenja na prostem.

Proučili smo torej prejeto pobudo v zvezi splošne neurejenosti vodotokov in brežin. Obveščamo vas, da bomo izvedli pregled stanja vodotokov in zemljišč na območju celotne občine. Občina bo Javnemu podjetju Okolje naložila čiščenje zemljišč in vodotokov v občinski lasti. Za zemljišča, ki so v lasti posameznikov, bo občina občanom in drugim lastnikom izdala poziv, naj skladno z Zakonom o vodah pokosijo in odstranijo prekomerne zarasti na bregovih, odstranijo plavje, odpadke in druge opuščene ali odvržene predmete in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah.

Pripravili:

Ljubo Bertok    

Ivan Koljesnikov

Direktorica Občinske uprave:

Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

 

In risposta all’iniziativa presentata dal Consigliere Bruno Fonda, nel corso della riunione del 22 dicembre 2015, riguardante il generale (dis-)ordine, ovvero degrado del paesaggio (in particolare relativamente ai corsi d’acqua ...) possiamo già da subito asserire di concordare con quanto esposto. 

La pulizia e l’aspetto del paesaggio sono certamente un riflesso di tutti noi, del nostro atteggiamento, e nel caso citato, di quello dei proprietari che gestiscono e amministrano le loro proprietà. Per essere più concreti, bisogna precisare che i corsi d’acqua sono gestiti dallo Stato (attraverso l’Agenzia per l’Ambiente e il relativo concessionario), mentre i singoli appezzamenti di terreno devono essere curati a parte da ciascun proprietario. È compito del comune invece tenere in ordine i sentieri pubblici. Tale mansione viene svolta da una squadra speciale che svolge correttamente il proprio lavoro, finanziata attraverso fondi pubblici. 

L’iniziativa di “bruciare in maniera controllata” in queste zone è certamente positiva e apprezzabile, e forse potrebbe anche essere realizzata se i proprietari o i gestori di queste aree se ne assumessero il compito, comunque nel più rigoroso rispetto delle norme relative all’accensione di fuochi all’aperto.

Si prende atto, in ogni modo, dell’iniziativa sopra esposta, concernente il degrado dei corsi d’acqua e dei rispettivi argini. Si informa, altresì, che si procederà ad un sopralluogo per valutare lo stato in cui versano i corsi d’acqua e i terreni limitrofi, in tutto il territorio comunale. Della pulizia dei terreni e dei corsi d’acqua di proprietà comunale sarà incaricata l’Azienda comunale Okolje. Mentre per quanto concerne i terreni di proprietà privata sarà emanato un invito a tutti gli interessati, in virtù della Legge sulle risorse idriche, a tagliare e rimuovere la vegetazione eccessiva sulle rive ed asportare i detriti galleggianti, i rifiuti ed altri oggetti e/o sostanze di scarto o abbandonate anche sui terreni adiacenti ai corsi d’acqua ovverosia nell’area costiera.

Redatto da:

Ljubo Bertok    

Ivan Koljesnikov

Direttore dell’Amministrazione comunale:

Janja Pavšič, laur. in giurisprudenza  
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik