1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanja svetnika Bruna Fonde (vrtec La Coccinella v Luciji, piransko pokopališče, dvojezičnost, Pokrajinski arhiv) – 13. redna seja, 31. maj 2016

E' già da diverso tempoche non si trattano tematiche legate alla comunità nazionale italiana nel nostro comune. E credo che problemi ce ne sono sempre, di vecchi e di nuovi. Credo opportuno pertanto ricordare alcuni punti più importanti e salienti che riguardano la problematica della nostra comunità. Cercherò di elencarLi enumerandoli: 1. Si è parlato lo scorso anno dell' asilo di Lucia (sloveno ed italiano) Mi interesserebbe sapere in quale fase ci troviamo, a meta anno 2016. Si era parlato di un nuovo progetto. E' stato completato? Quali le possibilità che questa scuola venga fatta e se già quest' anno potrebbbero iniziare i lavori? 2. In quale specifica situazione si trova oggi la legge decreto sul nostro cimitero? A quando il varo della documentazione completa, che doveva essere terminata già alla fine dell' anno scorso ed anche prima, ma che per motivi di salute del personale non si era ancora completata. La promessa allora era che sarebbe stata completata entro la fine del 2015. Oggi siamo a metà del 2016. 3. Quali gli ultimi sviluppi sul finanziamento statale e comunale della nostra comunità italiana. Ci sono accordi in tal senso, tra comunità e comune? 4. Si era parlato già da tempo di un decreto per la regolarizzazione della posizione della comunità italiana nei quattro comuni, gia varata a Capodistria e ad Isola ed attualmente in fase di aggiornamento, ma mai redatta nel nostro comune e tanto meno in Ancarano. Un decreto che regoli in toto la posizione, la situazione e le ammende peri l nostro comune. Anche per giungere ad una unita di trattamento tra i diversi comuni. Gia' attualmente tale trattamento è diverso da comune a comune. Sarebbe giusto credo unificare le regole. 5. Arriviamo all' ultimo punto, legato al nostro archivio. La risposta che mi è stata data da parte del comune non la reputo esauriente, anzi. Partendo dal presupposto della grande importanza che che l' archivio ha peri l nostro patrimonio storico e culturale, uno dei pochi gioielli che ancora documentano la nostra presenza sul territorio e la nostra storia, credo increscioso e non giusto affermare che i lavori di riparazione del terrazzo, da dove penetra l' acqua piovanba non possono essere effettuati senza il consenso da parte di tutti i proprietari dello stabile e che per SVARIATI MOTIVI (quali?) non siete riusciti ad accordarvi con tutti gli inquilini. La paura è che non si faccia nulla e che gli importantissimi documenti custoditi nell' archivio possano subire danni. Inoltre l' archivio è una scuola. La scuola è importante per l' educazione e l' istruzione della nostre genti. Credo che non chiudereste una qualsiasi scuola per motivi così banali. Grazie.

ODGOVORI:

Spoštovani svetnik Bruno Fonda,

v skladu z 20. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran Vam v prilogi pošiljamo odgovor Občinske uprave Občine Piran na vprašanje, ki ste ga postavili na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Piran dne 31. 5. 2016.

1. Občina Piran je pred leti naročila projektno dokumentacijo za dozidavo vrtca La Coccinella v Luciji ter na ministrstvo za izobraževanje poslala številne pobude za sofinanciranje, skladno s 25. členom Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je z dopisom 20. 8. 2015 seznanilo, da nima dovolj sredstev in v kratkem ni pričakovati nobenega razpisa za sofinanciranje.

Občina Piran se je glede na to odločila, da sledi tudi drugim razpisom in pripravi projekte za celotno sanacijo vrtca v Luciji, vključujoč tudi dozidavo za italijanski vrtec. Glede na informacije v javnosti, da se pripravlja sprememba normativov za gradnjo objektov na področju izobraževanja, bomo projekte pripravili, ko bodo znani novi normativi, saj bi bili izdelani projekti ob spremembah neuporabni. Poleg tega pa sofinancerski razpisi za energetske sanacije za enkrat ne predvidevajo možnosti dozidav.

Karmen Pines, vodja samostojne investicijske službe

2. V zadevi priprave dokumentacije za razglasitev piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena vas seznanjam z odgovorom strokovne službe ZVKD EO Piran, ki ga je podala konservatorska svetovalka ga. Daniela Milotti Bertoni.

Obvestila je, da je izdelava strokovnih podlag, elaborata in podlog za razglasite ter vzorec odloka za razglasitev piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena v zaključni fazi. Opravičila je zamudo in povedala, da zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavke, ki je bila zadolžena za izris grafične podlage, te še ni uspela dokončati. Trenutno se še izrisuje grafična podlaga, pred kratkim so namreč od Registra na Ministrstvu prejeli obvestilo, da bo novi vpis – razširjeno območje starega dela pokopališča dostopno že konec junija. Ostali postopki, kot je določanje režimov za celotno pokopališče, se zaključujejo. Vse potrebne priprave bo ZVKD EO Piran dokončno zaključil in gradivo za občinski odlok oddal v začetku avgusta.

Đeni Rožec, Urad za družbene dejavnosti

3. V zvezi s svetniškim vprašanjem g. podžupana Bruna Fonde v nadaljevanju seznanjamo z aktivnostmi, ki v letošnjem letu potekajo na področju ureditve sofinanciranja dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in delovanja samoupravnih narodnih skupnosti v državi.

Sredstva za izvajanje ustavnih pravic občinam na narodnostno mešanem območju zagotavlja tudi država, preko sofinanciranja programov s strani Urada za narodnosti. Sofinanciranje se izvaja na podlagi sklenjene pogodbe med občino in vladnim uradom. Osnova za sofinanciranje oziroma njegova podlaga je opredeljena v Uredbi, ki jo sprejeme Vlada RS.

Za leto 2016 je bila uredba sprejeta in uveljavljena šele v mesecu maju 2016, in sicer le za leto 2016. Razlog za enoletno ureditev sofinanciranja je v nameri, da se v bodoče v uredbi natančno določijo kriteriji in nameni sofinanciranja.

Ne glede na aktivnosti, ki jih Urad za narodnosti vodi v sodelovanju z Ministrstvom za finance in lokalno samoupravo za bodoče sofinanciranje, pa sofinanciranje letnega programa SNS poteka na podlagi vsakoletnega finančnega načrta, ki ga posreduje narodna skupnost, sprejetega občinskega proračuna in podpisane pogodbe med partnerjema, ki opredeljuje namene in zneske sofinanciranja.

V zadnjem obdobju je bilo opravljenih več razgovorov v smeri preveritve namenov sofinanciranja in upravičenosti uporabe namensko pridobljenih sredstev. Pojasnjeno je, da občina za dvojezično poslovanje in sofinanciranje delovanje skupnosti v proračunu zagotavlja več sredstev, kot jih namensko pridobi.

Na podlagi informacij, da bodo v bodoče zapisani kriteriji in nameni porabe prejetih sredstev v uredbi ter ob poznavanju teženj narodne skupnosti po dodatnih sredstvih za sofinanciranje dejavnosti, je bilo predlagano, da se bo do sprememb za naslednja proračunska obdobja opredelilo po objavi uredbe.

Ne glede na to bo občina prejete zahtevke narodne skupnosti preučila; obravnavani in upoštevani bodo kot vedno v smeri iskanja skupno dogovorjenih in ustreznih rešitev.

Upamo in želimo, da bodo tako dosedanji kot bodoči pogovori konstruktivni in bodo pripomogli k dogovoru, ki bo ustrezen, s čimer se v nobenem primeru ne bo posegalo v pridobljene pravice narodnostne skupnosti, ampak se bo stremelo k njihovemu izboljšanju.

Občina Piran želi naročiti izdelavo projektov, ki jih bo možno tudi realizirati glede na nove standarde ter prihajajoče razpise, zato v tem trenutku hitenje s projekti, ki ostanejo v predalu, ni smiselno. Vsekakor pa budno spremljamo dogajanje in bomo začeli z aktivnostmi na projektih takoj, ko bodo za to podani osnovni podatki.

Breda Klobas, vodja Urada za finance

4. V zvezi s svetniškim vprašanjem g. podžupana Bruna Fonde, podanim na seji Občinskega sveta Občine Piran dne 31. 5. 2016, glede skupnega odloka o izvajanju dvojezičnosti, podajamo naslednji odgovor.

Strinjamo se, da je za uspešno izvajanje dvojezičnosti in dvojezičnega poslovanja treba imeti tudi ustrezna pravna sredstva v obliki določil, ki so zapisana v ustrezne odloke. Ob tem ugotavljamo, da je v Občini Piran izvajanje dvojezičnosti in sankcioniranje neizvajanja že zagotovljeno in pokrito v obstoječih odlokih. V kolikor obstaja želja, da se na Obali poenotimo, se strinjamo, da italijanska narodna skupnost poda pobudo, da se pripravi vsebino odloka, tako da se bo izvajanje dvojezičnosti poenotilo v vseh štiri obalnih občinah.

Nada Zajc, Urad za splošne zadeve

5. Zaradi sporov med etažnimi lastniki v objektu Pokrajinskega arhiva je postopek izbire upravnika trajal dalj časa. Dne 10. 5. 2016 je bila podpisana pogodba za upravljanje objekta, s katero se bodo med drugim urejali tudi posegi v skupne prostore. Upravniku je bila prenesena naša želja po prioritetni sanaciji prostorov arhiva. Z upravnikom in predstavniki Pokrajinskega arhiva smo dne 16. 6. 2016 opravili skupen ogled prostorov ter upravniku predali vso dosedanjo dokumentacijo. Upravnik bo v najkrajšem času s lastniki uredil dogovor ter vodil interventno sanacijo terase nad arhivom.

p.s.: Na občino je bila pogodba o upravljanju poslana 7. 6. 2016.

Karmen Pines, vodja samostojne investicijske službe

S spoštovanjem,

direktorica občinske uprave

Janja Pavšič, univ. dipl. prav

 
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži