1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanje svetnika Andreja Korenike (zamude pri odgovorih na podane vloge) – 15. redna seja, 27. september 2016

Spoštovani, občani so se obrnili na svetniško skupino SMC in opozorili, da se jim je že večkrat zgodilo, da s strani občinske uprave na podane vloge niso prejeli odgovora v zakonsko določenem terminu. Gre za primere soglasij ali projektnih pogojev za gradnjo (poseg v varovalni pas občinske ceste ...), kjer je pristojni organ na občini Urad za gospodarstvo in turizem. Prosil bi, da se preveri, koliko je dejansko takšnih primerov, in sicer na vseh uradih, kjer vloge niso bile rešene v zakonsko predvidenem času. Na podlagi ugotovitev bi prosil, da se pripravi poročilo s pojasnilom, če se ugotovi, da trditve občanov res držijo. Sedaj sem vam prebral vprašanje, ki sem ga v tem občinskem svetu prebral na 10. redni seji 22. decembra 2015, torej skoraj eno leto nazaj. Takrat sem dobil zelo splošen odgovor, v smislu, da se trudite, občani ne dajo popolnih vlog, postopki lahko trajajo dlje, ker mora sodelovati več uradov itd. Tukaj naj občino spomnim, da zakon (natančneje Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP) jasno določa, v kolikšnem času mora organ podati odgovor, ko je vloga popolna (30 ali 60 dni, odvisno od zahtevnosti postopka), in v kolikšnem času mora uradnik stranko pozvati za dopolnitev vloge, ko ta ni popolna (v roku petih delovnih dni od prejete vloge – 67. člen ZUP). Če organ ne posluje skladno z določbami zakona, je zadeva zrela za upravno inšpekcijo. Po skoraj letu dni ponovno postavljam isto vprašanje s poudarkom, da se preveri, koliko je dejansko primerov, in sicer na vseh uradih, kjer vloge niso bile rešene v zakonsko predvidenem času. Na podlagi ugotovitev naj se pripravi poročilo (lani je bilo to gladko preslišano) s pojasnilom. Vprašanje ponovno zastavljam, ker ne morem razumeti, kako lahko nek urad štiri mesece ne odgovori na podano vlogo (govorim o konkretnem in preverjenem primeru). Kdaj se bomo zavedali, da konec koncev tudi svetniki, predvsem pa zaposleni na občini, svoje delo opravljajo za občane in so njihov servis. Ne pa, da morajo občani prositi, da dobijo odgovore na svoje vloge. Prosil bi, da nas o ugotovitvah seznanite na naslednji seji občinskega sveta. Kot rečeno, zahtevamo analizo in statistiko o številu postopkov na uradih ter v kolikšnem času so zadeve rešene. Hvala. Lep pozdrav. Andrej Korenika, predsednik LO SMC Piran

ODGOVOR:

Spoštovani,

20. septembra 2016 ste postavili svetniško vprašanje oziroma pobudo, v kateri prosite, naj preverimo, koliko je bilo dejansko primerov, ko občani niso prejeli odgovora na svoje vloge v zakonskem roku. Pri tem se sklicujete na Zakon o splošnem upravnem postopku in zahtevate analizo in statistiko o številu postopkov na uradih ter v kolikšnem času so bile zadeve rešene. Zahtevane informacije vam posredujemo v nadaljevanju.

I. Splošno o rokih za odgovor v postopku na zahtevo stranke

Če rok za odgovor na posamezno vlogo ni definiran v posebnih zakonih, se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP) v 222. členu določa, da mora pristojni organ, kadar pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, izdati odločbo najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka; v ostalih primerih pa mora organ izdati odločbo najpozneje v dveh mesecih. Če zahteva ni popolna, mora organ v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vložniku rok, v katerem jo mora popraviti (67. člen ZUP).

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 – v nadaljevanju ZDIJZ) v 23. členu določa, da je treba odločiti o zahtevi najkasneje v roku 20 delovnih dni.

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt) v 105. členu določa, da ima potrdilo o namenski rabi zemljišča značaj potrdila iz uradne evidence po ZUP in ga je treba izdati v 15 dneh od dne, ko je stranka potrdilo zahtevala (179. člen ZUP).

ZP Načrt v 79. členu določa tudi, da je rok za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti upravno enoto.

Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP – v nadaljevanju ZUreP-1) v 5. odst. 80. člena določa, da ima lokacijska informacija značaj potrdila iz uradne evidence po ZUP in jo je treba izdati v 15 dneh od dne, ko je stranka lokacijsko informacijo zahtevala (179. člen ZUP).

ZUreP-1 v 87. členu določa tudi, da mora lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15 – v nadaljevanju ZGO-1) v 50. členu določa, da mora soglasodajalec izdati projektne pogoje pri zahtevnem objektu v 15 dneh, pri manj zahtevnem objektu pa v 10 dneh od prejema zahteve in idejne zasnove.

Navedeni rok velja za projektne pogoje, potrebe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, za ostale projektne pogoje velja rok po ZUP.

II. Metodološko pojasnilo

Za potrebe statistike in analize smo analizirali vse vloge, za katere se za postopek reševanja uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku in jih je občinska uprava prejela od 1. 1. 2016 do vključno 30. 9. 2016. Pripravili smo tabelo (Priloga 1), ki prikazuje število prejetih vlog po notranjih organizacijskih enotah oziroma organih. V sklopu vsake notranje organizacijske enote pa po posameznem tipu vloge. V stolpcu »št. vlog (prejete do vključno 30. 9. 2016)« je zapisano skupno število prejetih vlog. V stolpcu »Št. vlog, ki niso bile rešene v zakonskem roku (rok za odgovor)« je skupno število vlog, ki niso bile rešene v zakonskem roku, v oklepaju pa je zapisan rok za odgovor po ZUP ali področni zakonodaji. V zadnjem stolpcu smo navedli število pritožb na posamezne odločbe.

Vzroke za prepozno podane odgovore na vloge strank podajamo opisno, pri čemer smo podatke anonimizirali.

III. Vzroki za prepozno izdane odločbe po posameznih področjih

III/1. Dovoljenja za uporabo javne površine

V primerih izdajanja dovoljenj za uporabo javne površine za namen gostinskih vrtov prihaja do dolgotrajnih postopkov, problematika je posebej pereča na območju Pirana, na kar kaže tudi število pritožb na odločbe za uporabo javne površine. Ob skupno osmih pritožb je namreč pet pritožb na območju Pirana, štiri od teh zaradi izdaje dovoljenj za uporabo javne površine za namen gostinskega vrta.

V samem postopku je treba preveriti več dejstev, v določenih primerih uskladiti možnosti s prometno ureditvijo, velikokrat v postopek vstopajo stranski udeleženci in tudi stranke same so včasih neodločene. Stranke v veliki večini primerov oddajo nepopolno vlogo in so pozvane k dopolnitvi, kar neizogibno podaljša čas od vložitve vloge do izdaje odločbe. Pred izdajo odločbe je treba pridobiti tudi mnenje glede uporabe urbane opreme, kjer se stranke v okviru razpoložljivih možnosti usklajujejo z mestnim arhitektom. Žal stranke velikokrat ne želijo sprejeti smernic pri postavitvi urbane opreme in vsiljujejo svoje rešitve, kar tudi podaljša postopek. Samo vodenje postopka in vse v postopku pridobljene listine so pomembne pri nedvoumnem ugotavljanju kršitev v morebitnem inšpekcijskem postopku.

III./2. Projektni pogoji, izredni prevozi, zapore cest

Za projektne pogoje, ki niso vezani na izdajo gradbenega dovoljenja, je rok za izdajo dva meseca od prejema popolne vloge, saj gre za posebni ugotovitveni postopek. Za izdajo projektnih pogojev je potrebnega mnogo preverjanja, usklajevanja med različnimi akterji, dodatnih pozivov in sodelovanje več notranjih organizacijskih enot občinske uprave, zlasti Urada za okolje in prostor. Če bi ena oseba izdajala zgolj projektne pogoje, ocenjujemo, da bi lahko na dan rešili štiri zadeve. Po izdaji projektnih pogojev organ prejme vlogo za izdajo soglasja, kjer se pred izdajo le-tega še enkrat preveri, ali so bili projektni pogoji upoštevani. Velikokrat so potrebna še dodatna usklajevanja za to, da se zagotovi nemoten potek del po tem, ko je izdano soglasje. Na tak način želimo strankam prihraniti morebitne težave pri dejanski izvedbi posegov, predvsem pa zagotovimo, da soglasje temelji na dejstvih in je poseg, za katerega izdajamo soglasje, dejansko izvedljiv.

Pri projektnih pogojih po ZGO morebitna zamuda ne prizadene interesov stranke, saj se v primeru, da soglasje ni izdano v roku 10 oziroma 15 dni od prejema, šteje, da je soglasje izdano.

Tudi pri vlogah za izdajo projektnih pogojev in dovoljenj za zapore cest je v veliki večini treba vloge dopolniti. Ne glede na to, ali je odločba izdana pravočasno, številne dopolnitve pri strankah zbujajo nelagodje in občutek, da se vloga rešuje predolgo, čeprav odgovor prejme v zakonskem roku. Ko stranka ne dvigne pošte, to samo še podaljša postopek.

Pri izrednih prevozih se pojavlja problem s kamioni, ki bodo prevoz opravljali, saj stranke velikokrat spreminjajo registrske številke vozil in čas, ko bodo izredni prevozi opravljeni. Ko se stranka končno odloči, pa želi takojšnjo izdajo odločbe. Stranke imajo velikokrat nerealna pričakovanja, kadar npr. vložijo vlogo za prevoz, ki se bo zgodil naslednji dan.

Glavni razlog za zamude pri izdajanju upravnih aktov na področju izdaje projektnih pogojev, izrednih prevozov in zapor cest je sama količina zadev. Med zadeve, ki se rešujejo na podlagi datuma prispetja vloge oziroma dopolnitve, se vrinejo nujne in neodložljive zadeve, ki terjajo takojšnjo pozornost in usklajevanje. Glede na prevelik obseg dela se prednostno rešujejo tiste zadeve, ki so lahko sporne, kjer so prizadeti interesi lokalne skupnosti in določimo dodatne pogoje, ki jih stranka v vlogi ni navedla.

Pred podajo vsakega odgovora vlagatelju najprej preverimo dejstva na terenu, zaradi česar že samo odgovarjanje na e-pošto ne poteka rutinsko in je časovno potratno.

Zaradi temeljitega preverjanja in tehtnega premisleka pred izdajo upravnega akta je število pritožb izredno majhno. V letu 2016 pritožb na odločbo oziroma soglasje v postopkih izdaje projektnih pogojev, izrednih prevozov in zapor ceste ni bilo.

IV. Zaključek

V občinski upravi se zavedamo, da so na področju urejanja javnih površin in uporabe le-teh (sem sodijo tudi izredne uporabe cest) ter pri izdaji projektnih pogojev odprta številna vprašanja, ki od nas terjajo več pozornosti in pripravo ustreznih rešitev in mehanizmov za to, da bodo občani in drugi prosilci prejeli ustrezne odgovore na svoja vprašanja.

Iz priložene tabele je razvidno, da imamo zelo malo zadev, ki niso rešene v roku. Naj pojasnimo, da gre v tovrstnih zadevah za izredno zahtevne primere, v okviru katerih je potrebnega veliko usklajevanja v prostoru, kar običajno zahteva več časa, kot ga je na razpolago. K temu prispeva še povečano število zadev, ki so skoncentrirane v določenih mesecih, saj vloge prispevajo neenakomerno, v odvisnosti od narave dela na terenu.

Lepo pozdravljeni.

Pripravili: Ljubo Bertok, Urad za gospodarstvo in turizem; Diana Petronio, Urad za splošne zadeve

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič

Priloga:

- Tabela 1
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži