1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Lučana Groziča (Sanacija cestne infrastrukture v Dragonji s poudarkom na večji prometni varnosti) – 17. redna seja, 12. januar 2017

Svetniška pobuda: Na pobudo krajanov naselja Dragonja predlagam, da v letu 2017 Občinska uprava začne s postopki za sanacijo cestne infrastrukture v naselju Dragonja s poudarkom na večji prometni varnosti vseh udeležencev prometa. Obrazložitev: Na cesti, ki pelje skozi naselje Dragonja, hitrost večine voznikov ni prilagojena pogojem ceste skozi naselje, hkrati je cesta že sedaj obremenjena s težkimi tovornjaki, ki vozijo iz obrata, ki predeluje gradbeni material, in s smetarskimi vozili. V proračunu za leto 2017 je predviden začetek del pri sanaciji smetišča, kar bo dodatno obremenilo cesto in sam kraj, zato je treba že letos začeti pripravo projekta sanacije cestne infrastrukture v naselju Dragonja, in sicer: - Sanacija poškodb na cestišču skozi naselje in sanacija ceste od križišča do komunalne deponije; poškodbe na cestišču so posledica vožnje težkih tovornjakov, ob dežju voda dere po cestišču navzdol, ob velikih nalivih prihaja do dvigovanja pokrovov komunalnih jaškov na cestišču. - Izgradnja pločnika in obnova križišča/krožišča do zadnjih hiš v naselju v smeri proti Sv. Petru; na tem območju živi devet otrok, ki vsakodnevno uporabljajo šolski avtobus, pot do avtobusne postaje pa ni varna. - Sanacija mostu v Lonzanu; zelo pereča problematika. - Sanacija stranskih poti/dovozov na cesto skozi naselje, in sicer cesta mimo hišne številke 71, 73 in 55, 47a ter 47b navzdol. - Treba je sanirati tudi dva propusta na cesti iz Sv. Petra proti Dragonji, ki ne odvajata vode in ob velikih nalivih prelivata proti hišam – gre za problem nanosa gramoza in peska ob vsakokratnem dežju. Lučano Grozič, občinski svetnik

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovarjamo na svetniško pobudo glede sanacije cestne infrastrukture v naselju Dragonja, podano na 17. redni seji OS.

Občina Piran bo v sklopu nalog iz naslova rednega in investicijskega vzdrževanja občinskih cest v letu 2017 na občinski lokalni cesti št. 312 231, ki poteka skozi naselje Dragonja, sanirala najbolj poškodovane dele cestišča (udarne jame in mrežaste razpoke, ki so nastale kot posledica izrednih prevozov) z lokalnimi sanacijami. V sklopu nalog iz naslova rednega vzdrževanja, ki jih izvaja CPK, d. d., bomo sanirali (ali očistili) tudi oba (2) meteorna propusta na cesti iz Sv. Petra proti Dragonji, da bosta v funkciji odvajanja meteornih voda.

Glede voznikov, ki ne upoštevajo omejitev hitrosti na cesti skozi naselje Dragonja, v naselju Dragonja je namreč hitrost motornih vozil omejena na 30 km/h, se strinjamo z vami. Večina voznikov motornih vozil prometne signalizacije ne upošteva. Zato bomo občinsko redarstvo in policiste PP Piran pozvali, da na odseku občinske ceste skozi naselje Dragonja poostrijo nadzor nad hitrostjo osebnih vozil.

Glede izgradnje pločnika in obnove krožnega križišča pri Turistični kmetiji Mahnič vas obveščamo, da bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije, ki bo podlaga za odkup potrebnih zemljišč za ureditev pločnika, saj so vsa zemljišča vzdolž ceste proti Sv. Petru, po katerih bi uredili pločnik, v zasebni lasti.

Sanacija mostu v Lonzanu v letošnjem proračunu ni predvidena. Letos bomo naročili izdelavo statične presoje mostu, predvsem zaradi morebitne omejitve prometa preko mostu do sanacije, v prihodnjem letu pa bomo predlagali, da se sanacija vključi v proračun 2018.

V pobudi predlagate tudi sanacijo stranskih poti/dovozov na cesto skozi naselje Dragonja, in sicer cesto do hišne številke Dragonja št. 71, 73 in 55, 47 ter 47b. Dostopna cesta z neutrjeno gramozirano podlago, ki vodi do naslova Dragonja št. 71 in št. 75 in iz katere ob vsakem deževju nanaša pesek in gramoz na občinsko lokalno cesto, poteka po zemljišču parcele št. 2193/1 k.o. Raven, ki je v zasebni lasti (Ferran). Občina Piran ne more pristopiti k sanaciji dostopne poti, ki je v zasebni lasti. Občinska kategorizirana javna pot JP št. 812 681, ki predstavlja dostopno pot do objektov Dragonja št. 47, 47b in 55, pa ima asfaltirano vozišče, ki je v relativno dobrem stanju in glede na stanje drugih občinskih cest na območju občine ne predstavlja prioritete za sanacijo.

Lep pozdrav.

Pripravil: Rok Humar, Višji svetovalec za investicije in promet

Direktorica občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

Vodja Urada za gospodarstvo in turizem: Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon. 
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik