1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda Odbora za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (Priprava odloka o zunanji podobi v občini Piran) – 21. redna seja, 20. junij 2017

Na podlagi 28. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB-2) in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/2011 in 43/2014) je Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči na svoji 17. redni seji dne 19. 6. 2017 sprejel naslednjo pobudo. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje pobudo, da Urad za okolje in prostor Občine Piran začne s pripravo odloka o zunanji podobi v občini Piran. Predsednica Odbora Stanislava Premru Lovšin, l. r.

ODGOVOR:

Videz okolja in prostora je v sedaj veljavni zakonodaji s področja urejanja prostora mogoče urejati v okviru prostorskih aktov, ne s samostojnimi odloki, in morajo biti kot taki sprejeti skladno s postopkom, ki je za sprejem prostorskih aktov predviden.

Nov predlog Zakona o urejanju prostora ZUReP – 2 je prav na pobudo Skupnosti občin Slovenije uvedel novo obliko občinskih odlokov, in sicer Odlok o urejanju podobe naselij in krajine. Po razlagi ministrstva Odlok o urejanju podobe naselij velja in se uporablja zgolj skupaj z OPN.

V nadaljevanju navajam bistvene vsebine novo predvidenega Odloka, pri čemer je treba upoštevati, da gre za predlog zakona, ki še ni sprejet:

»2.3. Odlok o urejanju podobe naselij in krajine

120. člen (namen in vsebina odloka)

(1) Z odlokom o urejanju podobe naselij in krajine občina ureja urbani in siceršnji prostorski razvoj na praviloma že izgrajenih območjih naselij, s poudarkom na urejeni podobi ter usklajeni in medsebojno dopolnjujoči rabi javnih in zasebnih površin, ter ureja in varuje podobo krajine, tako da določa pogoje za:

- gradnjo objektov, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja,

- vzdrževanje objektov v delu, ki se nanaša na njihov zunanji videz,

- izvajanje negradbenih posegov v prostor, zlasti urejanje in vzdrževanje zelenega sistema, urejanje javnih površin in njihovo splošno, posebno in podrejeno rabo in rabo grajenega javnega dobra ter

- druge pogoje, namenjene zagotavljanju ustrezne podobe naselij in krajine, kot so pravila glede oglaševanja, osvetljevanja, postavljanja blaga ob poslovnih objektih, postavljanje pomožne kmetijsko-gozdarske opreme in podobno.

(2) Odlok o urejanju podobe naselij in krajine se sprejme za območja, kjer je zagotavljanje urejene podobe naselja in krajine posebej pomembno. Merila za določanje teh območij so:

- lega ob javnih površinah, kot so glavne ulice, mestne vpadnice, trgi, parki in druge urbanistično pomembne lokacije v naseljih (stanovanjske soseske, trgovsko poslovna območja ipd);

- lega v območju varstva kulturne dediščine;

- lega v območju turističnih znamenitosti;

- lega ob objektih pomembnejše družbene infrastrukture;

- lega v območju kulturne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.

(3) Občina lahko vsebino odloka o urejanju podobe naselij in krajine uredi tudi kot del OPN ali OPPN.

121. člen (postopek priprave in sprejetja odloka)

Za pripravo in sprejetje odloka o urejanju podobe naselij in krajine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o pripravi in sprejetju OPN.

122. člen (izvajanje posegov v prostor)

(1) Posegi v prostor iz prvega odstavka 120. člena tega zakona se ne smejo izvajati v nasprotju z odlokom o urejanju podobe naselij in prostorskim izvedbenim aktom. Če tako določajo posebni predpisi, je treba pred začetkom izvajanja teh posegov v prostor pridobiti soglasja, dovoljenja in druge odobritve.

(2) Za potrebe izvajanja odloka o urejanju podobe naselij in krajine lahko vsakdo pri občini glede na nameravano vrsto teh posegov pridobi pogoje za njihovo izvedbo. Glede narave, plačila in veljavnosti teh pogojev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o lokacijski informaciji.«

S spoštovanjem,

Pripravila: dr. Manca Plazar, vodja Urada za okolje in prostor
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik