1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vprašanja svetnika Bruna Fonde (gradnja Vrtca Morje Lucija in Vrtca La Coccinella Piran, arhiv, piransko pokopališče) – 21. redna seja, 20. junij 2017

1. In quale stadio e situazione si trova la costruenda scuola elementare di Lucia. Asilo. Il progetto e completato. Sara possibile la ricostruzione il prossimo anno? 2. Come e la situazione del nostro archivio? Si e conclusa la problematica? E agibile? 3. Decreto cimitero di Pirano.come entita alias monumento storico di interesse locale.Ormai andiamo avanzi da due anni in attesa della documentazione scientifica. Fatta. Discussa. Competata? 4. Sarebbe necessario nei mesi autunnali trattare della situazione attuale della Comunita Italiana di Pirano, mettendo un punto all ordine del giorno di un prossimo consiglio comunale.

ODGOVOR

1.

Spoštovani!

Na vprašanje v zvezi z gradnjo Vrtca Morje Lucija in Vrtca La Coccinella Piran, postavljeno na 21. redni seji Občinskega sveta, vam podajamo naslednji odgovor:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je aprila letos sprejelo Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Sprememba normativov daje podlago za oblikovanje projektne naloge in podlago, na osnovi katere je možno pripraviti projektno dokumentacijo.

Župan Občine Piran je imenoval delovno skupino za pripravo dokumentacije za realizacijo gradnje novega vrtca v Luciji. Članici delovne skupine sta ravnateljica Vrtca Morje Lucija Leonora Drgan in ravnateljica Vrtca La Coccinella Piran Nives Matijašić.

Na zadnjem sestanku so se člani dogovorili, da bo treba investicijo voditi tako, da se italijanski vrtec osamosvoji v smislu, da se že v dokumentaciji upošteva ločena izvedba energetskih priključkov z ločenimi števci.

Glede na trenutno situacijo so se dogovorili, da se prioritetno začne izvajati investicijo z delom, kjer dejavnost izvaja italijanski vrtec. Ravnateljici bosta v poletnem času pregledali obstoječe načrte in s kolektivom pripravili pisni predlog prostorskih potreb, upoštevajoč število otrok in nove normative. Proti koncu leta bi občina prijavila projektno nalogo, v letu 2018 pa pridobila projektno dokumentacijo za gradnjo, s katero se bo potegovala za sofinanciranje.

Odgovor pripravili:

Lada Tancer, vodja Urada za družbene dejavnosti

Karmen Pines, vodja Službe za investicije

 

Egregio Signor Fonda,

Facendo seguito all'interrogazione, da Lei presentata alla 21ª seduta ordinaria del Consiglio comunale inerente la costruzione della Scuola dell’infanzia Morje di Lucia e della Scuola dell’infanzia La Coccinella di Pirano è data la seguente risposta:

Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport nel mese di aprile di quest'anno ha adottato il Regolamento di modifica al Regolamento sui criteri e requisiti tecnici minimi concernenti gli spazi e le attrezzature delle scuole materne. In base alla suddetta modifica delle norme ora si può dar luogo e procedere alla predisposizione di uno studio di progetto come pure alla predisposizione della documentazione stessa.

Il Sindaco del Comune di Pirano ha nominato all'uopo un gruppo di lavoro incaricato di predisporre la documentazione per la realizzazione della costruzione di una nuova scuola dell'infanzia a Lucia. Fanno parte del gruppo sia la Direttrice della Scuola dell'infanzia Morje di Lucia, Sig.ra Leonora Argan sia la Direttrice della Scuola dell'infanzia La Coccinella di Pirano, Sig.ra Nives Matijašić.

I membri nell'ultima riunione hanno convenuto sulla necessità di impostare l'investimento in modo da permettere alla scuola materna italiana di diventare indipendente, nel senso che nella documentazione sia presa in considerazione la realizzazione separata degli allacciamenti agli impianti energetici con contatori separati.

Vista l'attuale situazione hanno deciso di dare la priorità agli investimenti nella parte della struttura in cui si svolge l’attività della scuola materna italiana.

Durante il periodo estivo le due Direttrici provvederanno a rivedere i progetti esistenti e assieme ai loro collettivi a stilare una proposta scritta delle rispettive necessità di spazio, tenendo conto del numero dei bambini e in osservanza delle nuove norme.

Dopodiché il Comune verso la fine del corrente anno potrà provvedere a predisporre uno studio di progetto, mentre nell'anno 2018 si potrà procedere all'acquisizione della documentazione di progetto concernente la costruzione prevista, con cui partecipare al bando di concorso per ottenere i fondi di cofinanziamento.

Risposta compilata da:

Lada Tancer, Responsabile Ufficio attività sociali

Karmen Pines, Responsabile Servizio autonomo investimenti

 

2.

Spoštovani!

Občina Piran je pred leti sanirala objekt na naslovu Savudrijska 5 v Piranu in ga namenila prostorom Pokrajinskega arhiva Koper z namenom ohranitve bogate zgodovinske dediščine v naši občini.

Seznanjeni smo bili, da ob dežju zamaka terasa nad čitalnico. Ker ta pripada lastniškim terasam posameznih stanovanj in se z lastniki dalj časa nismo uspeli dogovoriti, smo prek podjetja Komunio, d. o. o., upravnika večstanovanjskega objekta, konec lanskega leta v celoti na novo izolirali in sanirali teraso. Saniranja notranjosti arhiva smo se lotili šele po poskusnem deževnem obdobju, saj smo se želeli predhodno prepričati, da terasa ne pušča več.

V čitalnici smo že sanirali stene in zamenjali del poškodovanega parketa. Prav tako je v izdelavi sanacija kapilarne vlage zidov in izvedba sanirnega ometa v pritličju, ki pa zahteva določene zaporedne tehnične postopke, ki bodo zaključeni v roku enega tedna.

Ne glede na neljubo puščanje terase in zamakanje v nadstropju čitalniških prostorov pa arhivski prostori v pritličju, kjer se hrani dragoceno gradivo, niso bili ogroženi.

Ves čas izvedbe je bila zagotovljena varna hramba arhivskega gradiva, prav tako je bilo poskrbljeno tudi za obiskovalce, za katere so začasno uredili pomožno čitalnico na delu, kjer ni zamakanja.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Karmen Pines

Direktorica Občinske uprave: mag. Janja Pavšič, univ. dipl. prav.

 

3.

Spoštovani podžupan Bruno Fonda,

v zvezi z vašim vprašanjem sporočamo, da smo 7. julija 2017 prejeli pisni odgovor strokovne službe Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran, ki je zadolžena za izvedbo vseh potrebnih postopkov za sprejetje Odloka za razglasitev piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena.

Vodja območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran nam je obrazložila, da se postopki, ki so stekli že pred dvema letoma, zaključujejo.

Trenutno se preverja le še usklajenost dokumentov, varstvenih režimov (stopnje I., II., III. z zapisanimi varovanimi vrednotami in režimi varovanja) ter se izdeluje grafična podlaga z označitvijo varstvenih režimov po posameznih pokopaliških poljih. Celotno gradivo bo poslano v mesecu avgustu.

Pisno smo prejeli zagotovilo, da so končani in pripravljeni obvezni elementi predloga za razglasitev piranskega pokopališča za kulturni spomenik lokalnega pomena – obrazec ZVKDS/Ministrstvo za kulturo, kot tudi konservatorski elaborat predloga za razglasitev in predlog odloka za razglasitev.

Glede na obrazloženo pričakujemo, da bo pripravljeno gradivo, vključno s predlogom Odloka o razglasitvi piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena, Občinskemu svetu Občine Piran predstavljeno na prvi seji v septembru.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:

Đeni Rožec, Urad za družbene dejavnosti

Vodja urada: Lada Tancer
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži