1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnice Meire Hot (frekvenca prevozov v Piranu, dostava na Tartinijev trg, čiščenje Pirana, vrečke za pasje iztrebke, Pokrajinski arhiv Piran) – 23. redna seja, 26. september 2017

Spodaj podpisana Meira Hot, kot svetnica v Občinskem svetu Občine Piran, v skladu z 18. členom Poslovnika Občinskega Sveta Občine Piran (Uradni list RS, SI 36/2011 in 43/2014) podajam naslednje pobude in predloge ter prosim občinsko upravo, da predmetne pobude preuči in v okviru svojih pristojnosti bodisi pobudam ugodi bodisi v zakonskem roku poda obrazložitev, zakaj pobudam ni mogoče ugoditi. Pobude vlagam po posvetu s predsednikom Društva meščanov Pirana, katerega člani so na sestanku dne 6. junija sodelovali pri oblikovanju zadevnih pobud. Občinsko upravo prosim, da preuči možnost izvedbe naslednjih predlogov: - Predlaga se, da se od velike noči do 30. septembra tekočega leta poveča frekvenca prevozov med Tartinijevim trgom in Fornačami. V času koncertov oziroma prireditev je potreba po dodatnih prevozih še večja. Prav tako se predlaga, da v času večjih prireditev v Piranu brezplačni avtobusi na relaciji Tartinijev trg–Fornače vozijo do 3. ure zjutraj. Podobno naj se poveča frekvenca voženj med Piranom in Portorožem. - Predlaga se, da se dovoli dostava artiklov na Tartinijev trg do 10. ure zjutraj za gostinske in trgovske obrate ob nadzoru redarske službe. - Predlaga se, da JP Okolje Piran dejansko prevzame čiščenje celotnega obalnega pasu od Bernardina do konca Punte v času poletne sezone. Prav tako se predlaga pranje ulic v mestnem jedru Pirana vsaj enkrat mesečno oziroma v določenih bolj frekventnih predelih večkrat mesečno. - Predlaga se postavitev dodatnih postaj, kjer bodo na razpolago vrečke za pasje iztrebke. Prav tako se predlaga postavitev zabojnikov za pasje iztrebke. - Predlaga se, da občinska uprava izda dovoljenje za izvajanje koncertov v gostinskih lokalih do 2. ure zjutraj v poletni sezoni. - Predlaga se postavitev klančine ob stopnicah k Tartinijevi hiši, zaradi izboljšanja dostopnosti Tartinijeve hiše za invalidne osebe. - Prioritetno naj se pristopi k urejanju piranskih ulic v smislu sanacije mnogih lukenj po stranskih ulicah in sanaciji dotrajanega tlaka v določenih delih Tartinijevega trga. - Predlaga se, da Pokrajinski arhiv v Piranu prične z aktivnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, na način, da bo dostopnejši občanom. Predlaga se izvedbo okroglih miz, na katerih bi se občani lahko podrobneje seznanili z zgodovino našega mesta oziroma s pomembnimi zgodovinski dokumenti, ki jih arhiv hrani. Predlaga se dneve odprtih vrat. S spoštovanjem, mag. Meira Hot

ODGOVOR:

Na pobude, ki jih je 26. septembra 2017 podala svetnica mag. Meira Hot, podajamo naslednje odgovore in pojasnila:

 

 

- k 1. alineji: Na Uradu za gospodarstvo in turizem smo seznanjeni s predlogi krajanov in zaposlenih na območju ožjega mesta Piran (predvsem zaposlenih v turizmu in gostinstvu) po povečanju frekvence brezplačne linije na relaciji parkirišče Fornače–Tartinijev trg. To se je izkazalo tudi v pripravi Celostne prometne strategije in ravno zaradi tega smo ukrep povečanja frekvenc in obratovalnega časa brezplačne linije parkirišče Fornače–Tartinijev trg vključili v akcijski načrt Celostne prometne strategije Občine Piran. Z JP Okolje, ki izvaja avtobusne prevoze na brezplačni liniji, že potekajo pogovori v smeri, da se poveča frekvenca in obratovalni čas brezplačnih prevozov na liniji parkirišče Fornače–Tartinijev trg, tudi v zimskem obdobju.

- k 2. alineji: Območje Tartinijevega trga je skladno z Odlokom o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran določeno kot območje za pešce, na katerem vožnja motornih vozil ni dovoljena in na katerem sta dovoljeni le hoja pešcev in vožnja koles. V Odloku o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran je določen tudi čas dostave, med 6. in 10. uro, in območje, na katerem se lahko v času dostave parkirajo dostavna vozila (gre za območje na Partizanski ulici, na katerem je urejenih sedem parkirnih mest za potrebe dostave). Kljub določilom odloka lahko upravičenci za večje dostave blaga pridobijo ključe od verige na Tartinijevem trgu. Vlogo vložijo na Uradu za gospodarstvo in turizem. Možnost, da bi v času dostave, med 6.00 in 10.00, na Tartinijevem trgu dovolili vožnjo motornih vozil, se nam ne zdi ustrezna, bomo pa preučili druge možnosti (nove dostavne točke, električna dostavna vozila, kolesa, električni vozički …), kako bi lahko izboljšali in olajšali dostavo gostincem in trgovcem, ki imajo svoje poslovne prostore urejene na območju Tartinijevega trga.

- k 3. alineji: JP Okolje Piran že sedaj izvaja čiščenje javnih površin na območju od območja Hotelov Bernardin do konca Punte v času poletne in tudi izven poletne sezone skladno »s programom skupne rabe«. V tem programu je opredeljena tudi naloga pranje ulic oz. drugih javnih površin, ki je seveda omejena z višino sredstev (opredeljeno je število delovnih ur), ki so zagotovljena za ta namen. Tudi v letošnjih poletnih mesecih je bilo pogosto pranje javnih površin, seveda pa ne vseh. Nesporno je, da so se v zadnjih letih povečale zahteve in s tem tudi obseg dela na vseh področjih čiščenja in urejanja javnih površin, ki zahteva ustrezno višino namenskih proračunskih sredstev. Skratka gre za usklajevanja potreb – zahtev na eni strani ter proračunskih možnosti (glede na druge potrebe) na drugi strani.

- k 4. alineji: Izvajalcu čiščenja in urejanja javnih površin bo podan predlog, da v programu skupne rabe 2018 opredeli postavitev dodatne urbane opreme za pasje iztrebke.

- k 5. alineji: Dejstvo je, da občinski odlok o obratovalnem času gostinskih obratov jasno določa, da je dovoljeno predvajanje glasbe na terasah do 1. ure, v kolikor se glasba predvaja v sklopu redne dejavnosti, kar pomeni, da podani predlog (do 2. ure) ni skladen z določilom občinskega odloka. V kolikor pa je podana pobuda mišljena v smislu koncerta kot posamične prireditve, je to stvar odločanja o posamični prireditvi, za katero je potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja (s strani občine dovoljenje za uporabo javne površine in dovoljenje za prekomerno obremenitev s hrupom).

- k 6. alineji: postavitev klančine presega vzdrževalno delo tega območja – stopnišča in predstavlja investicijski poseg, ki ga je treba ustrezno obravnavati, ker gre za poseg v tlakovano površino (tehnično zaradi naklona, pogoji spomeniške službe ...). Vsekakor je to zadeva, ki jo je treba ustrezno opredeliti v načrtu investicij in prioritetnem planu proračuna.

- k 7. alineji: dejstvo je, da so piranske ulice v večini primerov res potrebne sanacije. Res pa je tudi, da je infrastruktura pod njimi (kanalizacija, voda elektrika, telefonija …) marsikje potrebna tudi prenove, zato so tovrstni posegi (celovita prenova) dragi. V primerih, ko je potrebno sanirati posamično poškodbo na tlaku, se to tudi izvede kot vzdrževalna dela, vendar se s temi deli ne more sanirati celotnih površin.

- k 8. alineji: Ustanoviteljske pravice in obveznosti javnega zavoda Pokrajinskega arhiva Koper izvaja Republika Slovenija. Pokrajinski arhiv Koper je javni zavod, ki izvaja svojo dejavnost tudi v dislocirani enoti Pokrajinskega arhiva Piran. Arhivsko gradivo se v Piranu hrani že od leta 1173. Zbrano gradivo govori o bogati preteklosti mesta, zato se vsekakor zavedamo, da mora biti arhiv odprt prostor za javnost. S predlogom smo seznanili direktorico, ki je naklonjena sodelovanju z lokalno skupnostjo in upoštevanju pobude, da se neprecenljivo arhivsko dediščino približa uporabnikom in občanom.

Pripravili: Ljubo Bertok, Lada Tancer

Direktor občinske uprave: Aleš Buležan, spec.
Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži