1 2

Arhiv odgovorov na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2014–2018

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Pobuda svetnika Miloša Stegovca (nadzor nad smotrno porabo občinskega denarja, namenjenega delovanju športnih, kulturnih in drugih klubov ter društev) – 30. redna seja, 21. junij 2018

Spoštovani, sklicujoč se na razpravo v povezavi z 10. točko seje, in sicer o končnem poročilu Nadzornega odbora Občine Piran v športnem klubu, predlagam, da kljub dobro opravljenemu nadzoru, o čemer smo se soglasno strinjali, občina sprejme smernice, na podlagi katerih bi izvajala bolj učinkovit nadzor nad smotrno porabo občinskega denarja, ki ga namenja delovanju športnih, kulturnih in drugih klubov ter društev v Občini Piran. Občinski svetnik Miloš Stegovec

ODGOVOR:

Spoštovani,

prejeli smo vašo pobudo v zvezi z izvajanjem nadzora nad smotrno porabo občinskega denarja, ki ga občina namenja delovanju športnih, kulturnih in ostalih društev/klubov v občini Piran.

Občina Piran v skladu z zakonodajo in v okviru svojih pristojnosti aktivno vključuje v sofinanciranje izvajalce športnih, kulturnih in drugih programov, za katere javna sredstva namenja delovanju društev in klubov v občini Piran. Izvajalci navedenih programov imajo možnost sofinanciranja na podlagi javnega razpisa, s prijavo programov prek društev.

Osnovne smernice za nadzor dodeljevanja javnih sredstev natančno določimo že v razpisni dokumentaciji. Z javnim razpisom se opredeli nadzor financiranja in način razdelitve sredstev upravičenim prijaviteljem. V razpisu jasno določimo javni interes, strokovne in druge kriterije ter obvezo prijavitelja, da izpolnjuje vse dosedanje obveznosti do občine.

Do javnih sredstev so upravičena društva in klubi, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na razpisanem področju in izpolnjujejo vse pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi sprejetega proračuna se z izvajalci redne dejavnosti in dogovorjenih programov, ki so uspeli na javnem razpisu, sklene letna pogodba o sofinanciranju programa. Prijavitelji se pogodbeno zavežejo, da pri svojem delu prejeta proračunska sredstva porabijo le za namen, ki je določen s pogodbo. Če se ugotovi, da društva ne ravnajo v skladu s pogodbo, lahko občina od pogodbe odstopi.

V pogodbi se določi predmet financiranja in cilje, ki jih želi občina s sofinanciranjem doseči. Nadzor se izvaja po predloženih računih upravičenih stroškov, na podlagi vsebinskih in finančnih poročil.

Področna zakonodaja nam nalaga, da se javna proračunska sredstva uporabljajo zakonito in gospodarno. Skrbniki pogodbe nadzirajo izvajanja financiranja, strokovna služba odredi plačilo.

S spoštovanjem.

Pripravila: Darja Levac

Vodja Urada za družbene dejavnosti: Lada Tancer
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik