1 2 3

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
07.10.2019 ob 10:44
POBUDA: Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da strokovne službe Občine Piran in Župan ponovno proučijo možnost ustreznega poimenovanja dela območja – obalne promenade od kampa Lucija do gostišča Ribič v promenado Rdečega Križa. Predsednik Odbora Kristijan Cerovac, l.r.

18.09.2019 ob 11:36
DOPOLNITVENA POBUDA: Odgovor na dopis št. 4101-18/2019 z dne, 10. maj 2019 Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Zahvaljujem se vam za odgovor, dopis št. 4101-18/2019, ki sem ga prejel dne, 10. maja 2019, na podano pobudo oz. povpraševanje, poslano z moje strani dne, 12.3.2019. Naj na začetku izpostavim, da ima Občina Piran predviden čas odgovora na pobude in vprašanja svetnikov praviloma do naslednje seje OS. Dokument LPK – Lokalni program kulture Občine Piran za obdobje 2018-2021, ki ga v dopisu omenjate sem našel na vaši spletni strani, bil je sprejet na redni seji 27. marca 2018, vendar to ni dokument, ki je ustrezen za EPK 2025, saj EPK 2025 zahteva vizijo in strategijo po letu 2025. Vezano na podane odgovore, v prejetem dopisu Vas vljudno prosim, da mi v zakonskem roku pošljete določene dokumente in odgovorite na dodatna vprašanja: -Prosim za informacijo, kdo so bili udeleženci, ki so pripravljali LPK za obdobje 2018 – 2021 z navedbo imen in priimkov, oz. ali so bili vsi, ki so v dokumentu navedeni ali še kdo drugi? -Prosim za obrazložitev in utemeljitev (pisni dokument) v kakšnem smislu so udeleženci, ki so bili vključeni v pripravo LPK 2018 – 2021 izrazili interes za prijavo na EPK. -Navedeno je, da se po sprejetju LPK imenuje projektna skupina za pripravo razprave in odločitve glede pristopa h kandidaturi EPK – prosim za pisni dokument te razprave in odločitve glede pristopa, ter imena članov omenjene projektne skupine. -Prosim za dokument Strategija Občine na področju kulture, ki jo navajate v dopisu. -Prosim za imena in priimke članov v dopisu navedene Projektne skupine, ki, če prav razumem naj bi delala na prijavi na EPK, obrazložitev ter utemeljitev kdo je skupino izbral in na podlagi kakšnih kriterijev. -Prosim za navedbo višine finančnih sredstev za namen prijave na razpis EPK, informacije iz katere proračunske postavke bodo finančna sredstva črpana in obrazložitev ter utemeljitve katere stroške natančno bodo alocirana finančna sredstva pokrivale, skratka prosim za finančni plan prijave na razpis EPK, ter dokument iz katerega je razvidno kdo je ta finančni plan odobril. -Prosim za informacijo kdaj načrtujete, da bo strateški plan (sicer iz dopisa ni jasno razumeti kateri strateški plan) narejen. -Kdaj nameravate prijavo na razpis predstaviti na OS? Poraja se mi pomislek - v kolikor dokument na OS ne bo sprejet predvidevam, da bodo potrebni popravki in se sprašujem ali bo dovolj časa za popravke in ponovno obravnavo na OS ?? Prosim tudi za odgovor na ta pomislek. -V zadnji alineji navajate, da se še ne ve koliko sredstev bo potrebnih za prijavo, strateški dokument in program – obenem pa v dopisu navajate, da ste v proračunu zagotovili finančna sredstva – pričakujem obrazložitev in utemeljitev na podlagi česa ste potem rezervirali sredstva, če za prijavo na razpis EPK še nimate pripravljenega in podrobno razdelanega finančnega načrta? Prosim za informacije s katerimi Občinami in drugimi institucijami in podjetji ste do sedaj že dorekli podporo in sodelovanje na prijavi in v kolikor obstaja kak pisni dokument o sodelovanju obstaja, da ga priložite, saj so razpisni pogoji jasni in določajo, da je sodelovanje v Regiji in širše potrebno za uspešno prijavo. V kolikor pravilno razumem, zadnji stavek v vašem dopisu navaja, da je potrebno prijavo oddati konec oktobra 2019. Verjetno mislite tu na prijavo za EPK 2025? Kot je razbrati iz priložene povezave na Republiki Sloveniji Ministrstvo za kulturo se mora prijava, glede na navedene razpisne pogoje oddati do 31.12.2019. Iz slednjega žal sklepam, da ni dovolj ažurnosti, da bi preverili datum za oddajo prijave in izražam utemeljen dvom in skrb, da bo prijava ustrezno pripravljena. Poraja se mi tudi dvom o ustreznosti na prijavo EPK, saj do danes, petek, 2. avgusta 2019 svetniki z Vaše strani, spoštovani g. župan, nismo prejeli nobenega ustreznega strokovnega dokumenta ali uradne informacije o načrtovani kandidaturi za EPK 2025 Občine Piran. Izpostavljam ponovno del mojega zapisa z dne, 12.3.2019: »Projekt je zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno delovanje Občine in občanov želim/o, da se občane podrobneje seznanja s projektom in se zanj ne » servirajo samo drobtinice «« in apeliram na Vas za transparentnost, ter strokovnost glede tematike prijave Občine Piran na EPK 2025. Hvala za vaš temeljit odgovor, ki se ga veselim, skladno s časovno zakonodajo, najkasneje do naslednje seje OS, še raje pa kakšen dan prej. Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac

28.08.2019 ob 13:40
POBUDI: I. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Zaradi zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela Župana g. Petra Bossmana, kateri je z naklepnim kršenjem predpisov, zakonov, Ustave RS povzročil CI Piran Pirano bodisi škodo, bodisi kršil njene pravice do zbiranja overovljenih podpisov za razpis referenduma, saj bi bilo to brezpredmetno, kajti referendum o Odlokih, ko ti že veljajo, ni več mogoč. S samovoljno objavo treh prostorskih aktov je storil v demokratičnih družbah nezaslišano dejanje prekoračitve oblasti. Civilna iniciativa je ugotovila da: -Bivši župan, g. Peter Bossman je kršil 3. odst. 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki izrecno določa, da je v primeru vložene pobude za referendum, župan DOLŽAN, zadržati objavo odlokov. -S svojim škandaloznim ravnanjem je kršil 1. člen Ustave RS, ki določa, da je Slovenija demokratična država, kar pomeni, da ljudstvo izvršuje oblast, tudi neposredno. -Župan je kršil 3. člen Ustave RS, ki določa, da državljani sodelujejo neposredno pri izvrševanju oblasti. -Župan je kršil 3. odst. 44. člena, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občinski svet je dolžan glede na zgoraj navedeno in spričo dejstva, da je Občina Piran dejansko zaradi tega dejanja lahko oškodovana, zavarovati civilno pravno odgovornost Občine Piran. Dolžna je tudi ugotoviti odgovornosti vseh morebitnih vpletenih za protipravno dejanje. II. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Občina Piran nima sprejetega OPN Piran kot temeljnega strokovnega prostorskega akta, niti nima sprejete Strategije razvoja Občine Piran, kar je bilo tudi na javni predstavitvi večkrat glasno izpostavljeno, s strani Civilne iniciative Piran Pirano. Zatorej upravičeno menim, da je potrebno preveriti postopke in njihovo skladnost z zakonodajo in predpisi. Strateške odločitve se ne morejo sprejemati na ravni podrednih aktov, kamor OPPNji sodijo. Ravno tako podajava pobudo Županu Občine Piran Đeniu Zadkoviću, da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega župana g. Petra Bossmana, da nemudoma obvesti: a.Ministrstvo za javno upravo za ukrepanje glede nezakonitega dogajanja v zvezi postopkom za referendum. b.Ministrstvo za okolje in prostor ,ter vladi, da ukrepa v skladu z 64 členom ZDU c.Upravno enoto Piran, da ukrepa po 68.členu ZDU S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.08.2019 ob 13:27
POBUDA za ureditev in prevzem nazaj v posest » Metropolske plaže« Spoštovani, Občina Piran je največja turistična občina v Sloveniji. Eden izmed najpomembnejših vidikov urejene in gostoljubne občine je vsekakor stanje turistične infrastrukture. In le ta je v Portorožu v katastrofalnem stanju, predvsem plaža v smeri proti Luciji, ki je trenutno v upravljanju hotelov Metropol d.d. Ta plaža je poškodovana, s slabo razsvetljavo, luknjami v tlaku … skratka absolutno nedostojno in nevzdržnega videza za turistično občino. Pri tem velja poudariti, da obiskovalci naše občine (kakor nenazadnje tudi nekatere občanke in občani) NE vedo, da plaža ni v posesti Občine Piran, zaradi česar se upravičeno jezijo na občino, ki pusti tako stanje. Treba je opozoriti tudi na dejstvo, da ta plaža ogroža mimoidoče zaradi slabega stanja in da so se tam že zgodile različne nesreče ( padci itd). Glede na to, da je lastnik zadevne plaže Občina Piran in da Hoteli Metropol d.d. zelo očitno niso dobri gospodarji predlagam, da Občina Piran nemudoma prevzame plažo nazaj v posest in jo takoj sanira. Občina ima za sanacijo- urejanje plaž rezervirana sredstva v proračunu, zaradi česar bi lahko nemudoma uredila plažo. Naj dodam, da obžalujem, da Občina Piran ni dosegla dogovora s Hotelom Metropol, s katerim bi oni kot posestniki uredili plažo. Namesto tega so ob soglasju občine uredili zgolj svojo infastrukturo – bazen! Občinsko plažo, ki jo imajo v posesti v vmesnem času tržijo a vanjo ne vlagajo. Nesprejemljivo! Prav tako predlagam, da se končno uredi posestno in lastniško stanje pomola, ki je v posesti lokala Alaya – morje je javno dobro in si nihče ne more lastiti in uzurpirati pomola! Mag. Meira Hot

28.08.2019 ob 13:10
POBUDA: 1. Odbor za morje in obalni pas daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da Javno podjetje Okolje Piran pospeši aktivnosti glede drugačne razmestitve plovil v mandraču in sicer, da se zagotovijo privezi starih lesenih bark v piranskem mandraču (malo pristanišče). Predsednik Odbora Denis Fakin, l.r.

26.07.2019 ob 08:58
POBUDA: Zadeva : Pobuda za znižanje turističnih taks za goste v avtokampih v Občini Piran Spoštovani, Občina Piran je dne 17.7.2018 sprejela nov Odlok o turistični taksi v Občini Piran, s katerim je dvignil takso za prenočevanje v Občini Piran na 2,50 Euro. Pri tem niso bili upoštevani predlogi za diferenciacijo plačila takse za goste v avtokampih. V primeru gostov v avtokampih gre sicer za poseben segment gostov, med katerimi prevladujejo družine z otroki in mlajša populacija, ki je torej cenovno veliko bolj občutljiva od ostalih obiskovalcev turističnih krajev. Nenazadnje so najštevilčnejši gosti v kampih po celotni Sloveniji slovenski državljani (33%), šele na drugem in tretjem mestu so Nemci, Nizozemci in ostali turisti. Višji zneski turistične takse so za to populacijo še posebej obremenilni. V kampih je običajno tudi najdaljša doba bivanja gostov, kar pomeni da se dnevna turistična taksa najprej množi s člani družine in potem s številom dni bivanja, tako da bi za eno tedenske počitnice štiričlanske družine v kampu znesek morda najvišje turistične takse v kampu znašal približno 90 € več kot doslej. Zato lepo prosim za vašo razumno presojo , da se turistična taksa za kampiste spremeni in določi v nižjem znesku v primerjavi z ostalimi nastanitvenimi objekti. Predvsem je treba vedeti, da so kriteriji določanja višine in razpona turistične takse za različne segmente gostov v posamezni občini številni. Poleg teh, ki jih izrecno našteva zakon (sezona-izven sezona; vrsta nastanitve: hotel, soba sobodajalca, kamp itd.; kategorija ali število zvezdic nastanitve v razponu od ene do petih), so možni še številni drugi kriteriji, npr. središče kraja/občine ali obrobje; naseljen kraj z vso infrastrukturo ali redko poseljen predel občine; glavno mesto ali manjša občina brez razpoznavnih turističnih znamenitostih itn. Občine se lahko odločijo tudi za opustitev turistične takse ali njeno ne-zaračunavanje za določene segmente gostov. Zavedam se, da je bil Odlok o turistični taksi v Občini Piran sprejet pred kratkim a menim, da bi bilo upravičeno ponovno preučiti dejansko stanje in ustrezno popraviti nastalo krivico. Predlagam, da se za goste v avtokampih ponovno določi 50 % nižja cena turistične takse od ostalih gostov, podobno kot je bilo to določeno za sobodajalce v zaledju Občine Piran ( popolnoma upravičeno). S spoštovanjem, Mag. Meira Hot

26.07.2019 ob 08:48
POBUDA: Ponovno predlagam ,da Občina nemudoma pristopi k reševanju parkirnih zagat pri športni dvorani Lucija na parceli 4917/1 k.o. Portorož (tam kjer je pasja šola). Obrazložitev: Krajani, stanovalci sosednjih blokov, obiskovalci športne dvorane, obrtniki in vsi ostali ,ki gravitirajo na to območje se vsakodnevno srečujejo z težavami okoli parkiranja na parkirišču pri športni dvorani v Luciji. Parkirišče je zelo oblegano sploh v jutranjem in večernem času ter kadar se v dvorani izvajajo tekme ali treningi. V jutranjih urah ko starši pripeljejo otroke v šolo je stanje na momente tudi zelo nevarno. V preteklih letih ter tudi letos sem večkrat podal pobudo ter predlagal rešitve za ta problem ampak žal brez uspeha, zato predlagam , da se parcelo 4917/1 k.o. dodeli v upravljanje ali najem lastnikom lokalov v športni dvorani za potrebe izgradnje parkirišč za 20 avtomobilov na zemljišču kjer je sedaj pasja šola. To zadnje parkirišče bi bilo namenjeno zaposlenim v lokalih športne dvorane ter bi tako omililo stanje. Ureditev parkirišča bi lastniki lokalov sami financirali. Prosim za jasen odgovor ali je stvar izvedljiva. S spoštovanjem, Denis Fakin

26.07.2019 ob 08:42
POBUDA: 1. Pobuda glede verjetne bodoče spremembe statuta občine Piran o spreminjanju meje Občine Piran, kakor tudi meje Republike Slovenije (arbitraža!) – potrebni smiselni razmisleki in predvsem zdrava kmečka pamet – gradivo o tem vprašanju je že na Občinski upravi in pri g. Županu. Zahtevam, da se materija obravnava na pristolnih občinskih odborih, kakor tudi na seji občinskega sveta in se sprejme jasna stališča. S spoštovanjem, Vojko Jevševar

26.07.2019 ob 08:39
POBUDA: Občan nas je obvestil, da ima občina Piran namen zmanjšati število parkirišč na ulici IX. Korpusa oz. Vrtni ulici, konkretno z zapornico pri bolnici. Sprašujem vas, glede na dejstvo, da gre za javno površino povrh vsega namenjeno za nujno potrebna parkirna mesta pirančanov. Zanima nas ali je KS Piran podalo mnenje o tem oz. kdo če je zmanjšanje parkirnih mest za domačine odobril brez soglasja krajanov. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:32
POBUDA: Pobuda da program glasbene šole ostane v Piranu : Posredujemo pismo Občanke prebivalke mesta Piran v razmislek in konkreten odgovor Mladi mamici in javnosti seveda ! Piran je mesto, ki se ponaša z bogato kulturno dediščino. V preteklih letih je iz Pirana odšlo veliko dejavnosti in tudi prebivalcev, ki so presodili, da bo kvaliteta njihovega življenja in delovanja drugje boljša. In sedaj se zopet pojavlja težnja o preselitvi glasbene šole v Lucijo. Načeloma sicer le dela glasbene šole, a Pirančani imamo s takimi načrti bolj slabe izkušnje. Kot občanka menim, da glasbena šola sodi v Piran in bi bila preselitev v Lucijo še eno osiromašenje mesta, ki si že tako sooča s številnimi težavami. Kot starš lahko razumem, da se tistim, ki otroke v glasbeno šolo vozijo, zdi dostop do šole težava. Nihče ne razume bolj težav z dostopom kot mi, ki v Piranu živimo, saj se s tem soočamo vsak dan. In če je težko staršem, ki imajo avtomobile pred hišo ali pa v neposredni bližini, gotovo ni lahko nam, ki imamo avtomobile tudi kilometer od doma. V vabilu na sestanek, ki bo v petek, 14.junija ob 17h na KS Portorož je zapisano, da bi se v Luciji vzpostavil oddelek glasbene šole. To bi naj zgledalo tako, da se pouk nekaterih inštrumentov izvaja le v Luciji. V primeru, da ima glasbena šola v resnici za cilj le to, da je v Luciji le oddelek, ne pa da se celotna glasbena šola umakne iz Pirana, bi morali zagotoviti, da se pouk vseh inštrumetov izvaja tudi v Piranu. To, da bi si dva učitelja delila učilnico, v kateri bi pouk potekal izmenično, se mi ne zdi posebna težava. Z veseljem bi svoje mnenje povedala na sestanku, a je (glej ga zlomka) sklican prav na tisto popoldne, ko imajo piranski otroci valeto. Pa tudi sicer mislim, da bi moje mnenje nič ne zaleglo. V Piranu nas je premalo, da bi bili pomembni za glasbeno šolo in za občino. Resnični namera revitalizacije mesta pa se ne izpričuje s preštevanjem kje je več potencialnih učencev – temveč kje so. In kje vse jim želimo ohraniti dragocene vsebine, kot je učenje glasbe, kvalitetno prostočasno udejstvovanje, zdrava socializacija izven osnovnošolskih klopi. V tem istem mestu, v katerem zmigujoč z rameni puščate ambulanto za zdravljenje odvisnosti, berače na Levstikovi… Povedali bi ji, da tudi naša mnenja in predlogi očitno malo zaležejo ter naletijo na gluha ušesa, bi pa raje, da ji to poveste vi ! S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:27
POBUDA: KURJENJE V mesecu juniju 2019 se je oglasila občanka iz Fiese, da nekateri stanovalci v Fiesi že tri dni kurijo eko odpadke in tudi zeleni rez. Takšen način kurjenja je zelo moteč za bivanje v sosednih hišah. Občanka pa ima tudi težave z zdravjem. Inšpekcija je na kraju samem povedala, da je kurjenje dopustno; le prijaviti ga je potrebno gasilcem. Občina Piran nima odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja, ki je sedaj dopustno tudi v glavni turistični sezoni, razen v času suše. Dajemo pobudo za : - Pripravo odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja v času visoke turistične sezone S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:23
POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje pobudo, da odbori v okviru občinskega sveta delujejo avtonomno in da odločajo o obravnavanih zadevah ter se zato predlaga ustrezna sprememba poslovnika občinskega sveta. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

20.06.2019 ob 14:16
PROPOSTA: Attivazione di un centro di consulenza oer bambini e famiglie nel Comune di Pirano Ci rivolgiamo al Comune di Pirano e al Consiglio comunale a nome degli istituti pedagogico-educativi del comune di Pirano, perché abbiamo bisogno di offrire un supporto psicologico approfondito agli alunni e ai bambini che frequentano le nostre scuole nonché ai loro genitori. Premesso che: Nelle nostre scuole e negli asili ci sono sempre più bambini e adolescenti con difficoltà di apprendimento, problemi emotivi e comportamentali e patologie psichiatriche. Ci sono sempre più famiglie monoparentali, genitori divorziati, con problemi economici e sociali, con dipendenze di vario tipo, difficoltà nell'educare i figli, che necessitano di un supporto e di un consulto appropriati. Nell'ambito dell'ufficio di consulenza scolastica risulta impossibile far fronte a tutti i casi e alle situazioni che giornalmente si presentano, anche perché la consulente scolastica ha altri compiti e mansioni all'interno della scuola e non può coprire tutti i profili professionali necessari. Spesso invitiamo le famiglie ad andare dal pedopsichiatra o dallo psicologo clinico, ma i tempi d'attesa sono di 6 mesi e oltre. In questo modo e nei casi più difficili si perde del tempo prezioso. Abbiamo perciò bisogno di un centro con psicologi, pedagogisti speciali, pedagogisti sociali e di altri profili, che possano collaborare con le scuole ed essere diponibili per supporti ed approcci psicologici individuali e alle famiglie, corsi per genitori riguardanti l'educazione dei figli, svolgimento di ore di aiuto professionale aggiuntivo per i bambini con necessità particolari nella cui delibera è specificato il profilo adatto, test per l'identificazione degli alunni dotati (come previsto dalla legge) e per avere il parere di un professionista esterno alla scuola, come previsto dalla procedura di richiesta della delibera per alunni con necessità particolari. Visto che la scuola elementare è obbligatoria, questo è anche l'unico posto dove possiamo trovare assieme bambini e adolescenti provenienti da tutte le situazioni e ambienti sociali più disparati. Questi sono un importante campione rappresentativo dello stato sociale del comune di Pirano e questi saranno i nostri futuri concittadini adulti. È perciò nell'interesse di tutto il Comune che questi ragazzi non diventino dei futuri senzatetto, criminali, disoccupati o con varie dipendenze. Per questo sono importanti l'azione e la prevenzione. Si chiede quindi al Sindaco: di prendere in considerazione la nostra richiesta riflettendo sulle modalità di realizzazione di un tale servizio, che potrebbe essere solo per il comune di Pirano oppure integrato e in collaborazione con il Centro di consulenza per bambini e adolescenti del comune di Capodistria. POBUDA: Obračamo se na Občino Piran in na občinski svet v imenu vzgojno-izobraževalnih ustanov v občini Piran, ker imamo resne in realne potrebe po celostni obravnavi naših otrok in njihovih staršev. V šolah in vrtcih imamo vse več otrok in mladostnikov, ki imajo učne, čustvene, vzgojne, vedenjske, psihosocialne in psihiatrične motnje in težave. Vse več imamo tudi ločenih družin, enostarševskih družin, s socialno-ekonomskimi težavami in raznimi zasvojenostmi, ki prav tako potrebujejo pomoč in podporo ter usmeritve. V sklopu same šolske svetovalne službe je nemogoče celostno obravnavati vse primere, saj ima svetovalna delavka tudi druge naloge in zadolžitve na šoli in ne more pokrivati vseh profilov, ki bi taka obravnava otrok potrebovala. Družine, katere napotimo k pedopsihiatrom in kliničnim psihologom čakajo po 6 mesecev in več, da pridejo na vrsto. To pa je, za že tako pereče probleme, ogromno izgubljenega časa. Nujno potrebujemo center oziroma ustanovo s psihologi, specialnimi in socialnimi pedagogi ter drugimi profili, ki bi sodelovali s šolami. Tovrstne profile bi potrebovali za individualno psihološko obravnavo učencev in njihovih družin, za šole za starše, za izvedbo ur dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami za katere je v odločbi točno določen profil, za testiranje nadarjenih učencev kot zahteva zakon ter za dodatno strokovno mnenje zunanje strokovne ustanove ob usmeritvi učenca s posebnimi potrebami. Ker je osnovna šola obvezna, je to edina ustanova, ki zajema vso raznovrstno populacijo otrok in mladostnikov na enem mestu. Prav zato ima lahko popolno sliko socialnega statusa mesta in dobro ve kdaj in na kakšen način je treba ukrepati, da ne bodo naši bodoči odrasli občani shajali cele dneve po ulicah, živeli kot brezdomci, bili zasvojeni ali brezposelni. Skrb za naše otroke in mladostnike bi zato moral biti cilj celotne občine. Pomembne pa so akcija in preventiva. Zato vas prosimo, da resno razmislite o obliki takšne storitve, ki bi lahko bila samo za občino Piran ali pa v sklopu in po modelu Svetovalnega centra Koper. Nadia Zigante

20.06.2019 ob 14:11
POBUDA: Ureditev otroških igrišč v starem mestnem jedru Pirana Pozdravljeni, Na 20. Redni seji Občinskega sveta, 23. Maja 2017 sem že podala naslednjo enako pobudo, ki jo podajam ponovno, saj ni bila realizirana. Vsem nam je znano, da v Piranu imamo le dve otroški igrišči (pri nogometnem stadionu in na Rozmanovi ulici), zato bi bilo smiselno razpoložljive površine, ki bi lahko bile otroška igrišča urediti, opremiti z igrali in ograditi, da se otroci lahko varno igrajo in, da na te površine nimajo dostopa živali, ki tam lahko vršijo potrebe iztrebljanja brez nadzora lastnikov. Pred leti je Občina Piran pristopila k projektu Unicefovih otrokom prijaznih mest v okviru katerega se je zavezala zagotoviti otrokom primerna in varna igrišča. (V predlogu proračuna za 2019 je predvidena postavka 180518 Projekt Piran otrokom prijazno Unicefovo mesto v višini 55.400 EUR, od tega 50.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove). Številna igrišča v Luciji in drugih naseljih so že tako urejena, le otroci v starem mestnem jedru imajo možnosti igre zelo omejene, ali pa igrajo igre z žogo kar na Tartinijevem trgu, kar moti mimoidoče ali goste v lokalih, saj je žoga okrogla, leti in se kotali vsepovsod.Predlagam nekaj možnih ureditev in prosim, če se jih prioritetno uvrsti v občinske proračunske programe. 1. V območju OŠ Cirila Kosmača v Zelenem gaju je dokaj urejen zeleni park v katerem je tudi nekaj igral. Lahko bi ga dodatno opremili, ustrezno varno uredili in ogradili. Lahko bi ga uporabljali tako šolarji kot otroci iz tega dela Pirana. 2. Na Pusterli je pred 12. leti bilo urejeno otroško igrišče, ki ga je bilo treba le še ograditi. Lastnik zemljišča je soglašal, da igrišče tam naredimo, vendar je najbrž motilo sosede in je KS Piran dosegla, da se igrišče odstrani. Predlagam, da se ga ponovno vzpostavi s soglasjem lastnika zemljišča in ogradi z možnostjo zaklepanja, sicer je ta zelenica izključno pasje stranišče polno iztrebkov, ki jih lastniki psov ne pobirajo. Sicer je del površine, kjer je že bilo otroško igrišče ograjen za pasje igrišče kot je v Luciji v Parku sonce. 3. Na Budičinovi ulici v Piranu je manjša zelenica v lasti Občine Piran, ki jo urejajo okoliški prebivalci in OKOLJE Piran. Mamice iz soseske so me prosile, če tam uredimo otroško igrišče z vsaj dvemi manjšimi igrali, ki ne zahtevata veliko prostora, zato predlagam, da se ta naloga uvrsti v program ureditev otroških igrišč. 4. Na Punti pred cerkvijo Marije zdravja so nekoč bila igrala, ki so kasneje odstranjena. Sedaj je velika površina še vedno le zasuta z gramozom po arheoloških raziskavah. Predlagam, da se v okviru načrtovane ureditve predvidi takšno tlakovanje, kjer bi ponovno, na površinah na katerih ne bo možno parkiranje zarisali ali v samem tlaku oblikovali otroške igre (npr. ristanc), kakor so bile postavljene na igrišču v Rozmanovi ulici in so sedaj prekrite z zaščitno prevleko. Predlagam tudi, da se vsa urejena igrišča predajo v upravljanje Športnemu in mladinskemu centru Piran, ki skrbi za vzdrževanje, odpiranje in zaklepanje ter varnost otroških igrišč. Lep pozdrav, mag. Milica Maslo Bezer

20.06.2019 ob 14:06
POBUDA: BITVE NA AVTOBUSN POSTAJI Na piranski avtobusni postaji, ob morju, so že najmaj 20 let in več nahajajo 3 razbite kamnite bitve, ki ne le kazijo podobo Pirana ob vstopu, pač pa so tudi nevarne. Pred dvema letoma so bile med te razbite bitve celo postavljene klopce, kar je sicer pohvale vredno, razbite bitve pa še vedno neugledno kazijo podobo mesta. Morda bi se za popravilo ali zamenjavo bitev kaj našlo na deponiji – odstranjene bitve pri obnovi mandrača. Več v članku : http://www.primorske.si/2011/03/31/zaskrbljeni-zaradi-obnove-piranskega-mandraca (Velike bele monolite, kamenje iz peščenjaka in bitve s piranskega mandrača so (neoštevilčene in neevidentirane) gradbeniki nemarno odložili na občinsko deponijo Foto: Lea Kalc Furlanič) Zahtevamo, da se razbite bitve takoj uredijo ali popravijo ali sestavijo. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

20.06.2019 ob 13:57
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Pobuda: Takojšen pristop k reševanju sanacije dotrajanih mestnih ulic, podhodov in stopnišč v mestu Piran Obrazložitev: Zaradi res nevarne dotrajanosti tlakovanih piranskih ulic, ki za meščane predstavljajo vsakodnevno nevarnost že pri normalni hoji in so vzrok izjemno velikega števila poškodb (tudi zelo težkih), vas v skladu z načrtom o Revitalizaciji Pirana in predvsem v skladu z stroko, ki te probleme pozna in jih jemlje zelo resno vlagam svetniško pobudo za takojšen pričetek sanacije in s tem reševanja mesta ter težav prebivalcev in obiskovalcev. Predlagamo, da se k reševanju povabi strokovnjake, ki bodo naše dotrajane ulice sanirali v skladu z njih zgodovinsko vrednostjo ter pri delu ohranili tiste dele, ki ne predstavljajo težav, ostale pa obnovili v skladu z gradnjo le teh (seveda z metodami, ki se jih uporablja sedaj). Absolutno ne želimo, da se k reševanju pristopi ad hoc s preplastevanjem ulic, betoniranjem ali asfaltiranjem. Maksimalno se moramo potruditi, da ohranimo vso zgodovinsko vrednost le teh. Pozivam na prednostni začetek reševanja tega perečega problema za vzpostavitev varnosti meščanov in obiskovalcev ter že omenjene revitalizacije. Zato vas pozivam, da k izvedbi ristopite takoj. Lep pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

20.06.2019 ob 13:54
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Pobuda: Takojšen pristop k reševanju doosvetlitve zatemnjenih in posledično nevarnih delov mesta Obrazložitev: Po veliko pogovorih s prebivalci mesta Piran, po mnogo vloženih prošnjah na Občino Piran v zadnjih letih ter v skladu z ugotovitvami Varnostnega sosveta in po osebnem pregledu stanja vlagam svetniško pobudo za takojšnje reševanje težav pri osvetlitvi popolnoma zatemnjenih delov ulic, podhodov ter stopnišč v mestu. Kot vsi vemo, so ti deli mesta zaradi dotrajanosti ulic nevarni za hojo; so lahek plen vandalizma zaradi nepreglednosti ter predvsem predstavljajo nevarnost za stanovalce, saj se v temi ne znajdejo. Posledično je zaradi padcev veliko poškodb; tudi resnejših; prav tako pa so prebivalci prestrašeni in se zaradi lastne varnosti v temi ne upajo iz stanovanj. Ker je bilo v zadnjih letih nekaj teh zadev dobro rešenih pozivam na takojšnji začetek reševanja tega perečega problema. Z zagotovitvijo osvetlitve bomo naredili velik korak naprej pri naših načrtih za vzpostavitev varnosti meščanov ter obiskovalcev in ter tolikokrat omenjeni revitalizaciji. Zato vas pozivam, da k izvedbi pristopite takoj. Lep pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

28.05.2019 ob 09:52
DOPOLNILNA POBUDA: NEPROFITNA STANOVANJA Prosim za dodatno obrazložitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, oz. mi natančno obrazložite merila in postopke iz Pravilnika, ki so osnova za dodelitev takšnega stanovanja. Prosim tudi za dokazila, ki opravičujejo dodelitev stanovanja kot neprofitnega oz. seznam upravičencev. Sklepam, da neprofitna stanovanja morajo ostajati neprofitna, brez spreminjanja pogodb V tržna stanovanja. Saj le tako bodo prišli do strehe nad glavo tisti, ki so upravičeni do tega, ne pa da čakajo leta in leta, ker se je nekomu standard povečal in na tak način prišel do stanovanja. Hvala za odgovor LP, občinska svetnica Dina Kolar

28.05.2019 ob 09:30
POBUDA: KIPING Dajemo pobudo, da se uredi prejemanje Klipinga za svetnike Občinskega sveta in članom svetov KS občine Piran. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:25
POBUDA: STOJNICE NA ZELENJAVNEM TRGU V PIRANU Ponovno dajemo pobudo, da se uredi odtekanje padavin iz streh stojnic na piranski tržnici. Trenutno je odtekanje meteornih vod oz. deževnice speljano točno na lokaciji stojišča strank in prodajalcev. Ob vetrovnem vremenu je težava še veliko večja. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:19
POBUDA: SEČNJA DEVES V LUCIJI Dajemo pobudo za podajo informacij in preverbo upravičenosti sečnje dreves pri blokih v centru Lucije, v Šolski ulici, v bližini bloka na št. 13. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:12
POBUDA:KOŠI ZA SMETI Krajani opozarjajo, da je v piranski občini premalo košev za smeti, tako v Piranu, Fiesi, Fornčah. Zahtevamo popis , kje so v občini Piran nameščeni koši za smeti . Takojšnje ukrepanje in postavitev košev za smeti, kjer to ni pokrito. POBUDA:ČISTOČA V MESTU PIRAN, FIESA Veliko meščanov se pritožuje nad vzdrževanem snage v mestu Piran in Fiesi. Zahtevamo bolj učinkovito čiščenje mesta Piran , Fiese. POBUDA:PARKIRANJE V FIESI Več občanov nas je opozorilo na veliko število parkranih vozil v Fiesi med prvomajskimi prazniki. Parkirnina bi morala biti plačljiva že s 1. majem, ne pa šele 1.junija. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:05
POBUDA: PARKIRANJE Ali se za parkiranje v piranski občini planira uvedba in uporaba učinkovitega in za JP Okolje donosnejšega sistema plačevanja parkiranja z gsm aplikacijo? V svetu so že uvedena plačila z aplikacijo na pametnem telefonu, Klasični način plačevanja je že zastarel. S takšnim načinom plačevanja odpadejo stroški praznjenja in okvar parkomatov, v praksi se tudi izkupiček pomnoži… S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 08:53
POBUDA: ZELENJAVNI TRG Težava: Zadrževanje dostavnih vozil po 10.uri. Zagotoviti proste prehode in dostop do ostalih prodajaln; ob stojnicah so ne samo vozila, ampak dodatni vozički, podstavki, stojala s kupi zabojev sadja ipd… Pregleden nadzor naj vsem stojničarjem zagotoviti enake pogoje za delo: Prodajalci v tamkajšnjih trgovinah bodo veseli načrta z vrisanimi stojnicami in dovoljenimi dodatnimi pomožnimi konstrukcijami Problem ob deževnih dneh: curki deževnice se stekajo po strankah, zalivajo blago, ki je naprodaj… S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

14.05.2019 ob 10:09
POBUDA: SANACIJA KLIFA FIESA – PIRAN Odločitev za sanacijo je bila sprejeta, ker je ob klifni steni, katere značilnost je, da je “živa” stena, zgrajena javna pot. Pot je v osnovi “neelastična” betonska linija, ki, dolgoročno gledano, taka kot je, na klifni steni nima prihodnosti. Zaradi osnovne značilnosti žive stene, ki je v stalnem spreminjanju pa je vsekakor o klifni steni potrebno imeti neko vizijo, saj so na zgornjem robu te stene obzidje, igrišče, pokopališče. Na klifni steni bo potrebno izvesti ustrezne posege, kar zahteva tehten premislek, da se pride do čimbolj kompletnih rešitev. Problem ni le inženirski, je tudi okoljski - Natura 2000, kulturno krajinski in estetski. Pred začetkom kakršnihkoli del naj se zagotoviti varno peš pot do Fiese, z ureditvijo ponoči osvetljenega pločnika v smeri Arze-Fiesa. POBUDA: PROJEKT OBNOVE PUNTE: Obnoviti pomeni le minimalno dodati. Trgi v srednjeveškem mestu morajo ostati prazni, ne pa zapolnjeni s statičnimi elementi. Imamo bogato tradicijo tehnik in materialov primernih srednj. mestu, pisanih na kožo sodobnim smernicam trajnostno naravnanih posegov v prostoru. Vodoprepustnost in izparevanja talne vlage na področju suhozidnih tlakovanj so dragocene kvalitetne rešitve! Že iz analiza zidov cerkve Marije zdravja je alarmanten pokazatelj škodljivosti asfaltirane (betonske?) površine med hišami! Naprošamo vas za poročilo o projektu Obnova Punte,,. Pridobiti želimo informacijo o stroških in vidikih projekta od idejne faze pa do izvedbe. Zanima nas razpis – stroškovni del izdelave projektov. Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

14.05.2019 ob 10:00
POBUDA: PROJEKTI V PIRANSKI OBČINI Žal se naš ozek pas, od Pirana do Seče, tik ob morju, ne obravnava kot ena sama linija med kopnim in morjem, vzdolž katere bi bili nanizani projekti z rešitvami, ki bi bili med seboj usklajeni, pač pa je vsak projekt zase, ki v prostor ne vnaša dodane vrednosti. Projekti, ki rešujejo le posamezne segmente, je potrebno ustaviti in vključiti v ta celovit projekt. Ti so: - Punta Piran - kolesarska in peš pot pri skladišče soli ob morju - urejanje obalnega pasu Portorož - projekt pristanišče Seča Uredi naj se CELOVITA prometna ureditev peš in kolesarske steze vzdolž celotne črte Piran-Seča. Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

14.05.2019 ob 09:52
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo pobudo oziroma vprašanja, ki sem jih dobil s strani naše občanke ( zaradi varovanje osebnih podatkov ne navajam imena in priimka): 1. Ali o kandidiranju za EPK odloča občinski svet ali kdo drug sam? 2. Ali so narejene ustrezne vsebinske in finančne projekcije? 3. Ali je zadeva dovolj transparenta? 4. Občanka apelira na nas svetnike, da za drugo obravnavo proračuna Občine Piran pridobimo ustrezno strokovno poglobljene projekcije EPK vsaj treh neodvisnih strokovnjakov. 5. Da se za to področje ustanovi posebna kompetentna projektna skupina neodvisnih strokovnjakov ( nestrankarskih ). 6. Ker je projekt zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno delovanje Občine in občanov želi, da se občane podrobneje seznanja z projektom in se zanj ne » servirajo samo drobtinice «. V naprej se Vam za obrazložitev zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! Občinski svetnik Kristijan Cerovac

14.05.2019 ob 09:47
POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da naj župan Občine Piran predlaga sestanek z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč glede odprtih spornih vprašanj. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

26.04.2019 ob 09:23
POBUDA: Zdravstveni dom Piran in metadonska ambulanta V zvezi z že znanimi težavami prisotnosti/odsotnosti splošnega zdravnika v ZD Piran, naslavljamo na vodstvo ZD Piran (g. direktorja Kranjca, ki se ni niti udeležil varnostnega sosveta) - prošnjo za pojasnilo in informacije o morebitnih spremembah glede razpoložljivosti zdravnika - Možnost selitve ambulante za zdravljenje odvisnosti iz piranskega ZD, iz že znanih razlogov, to je težav zaradi kriminalitete, beračenja in ogroženosti tamkajšnjega zdravstvenega osebja S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

26.04.2019 ob 09:17
POBUDA: Piranski fitnes TVD Partizan Zgodba fitnesa na Rozmanovi ulici, s katerim upravlja društvo TVD Partizan, je edinstven primer sodelovanja Občine Piran, KS Piran in širše skupine prostovoljcev. Z namenom omogočanja kvalitetnega preživljanja prostega časa generacijam mladih Pirančanov smo prenovili, ohranili in z nakupom opreme usposobili pozabljeno telovadnico. Tukajšnje aktivnosti so edina preventiva zoper destruktivne življenjske razvade. Za vadbo se zanimajo tudi starejši, fitnes postaja prostor medgeneracijskega sodelovanja. Vpričo novih izzivov bo potrebno to dejavnost podpirati z namenom revitalizacije mesta. - Potrebno je tudi investirati v dotrajano stavbo, prioriteta je zvočna izolacijo v vrednosti 5.000 EUR - podprimo pobudo, da društvo TVD Partizan dobi status društva v javnem interesu, in omogočimo zaposlitev odgovornega vodje (preko javnih del, iz sredstev za preventivo zoper odvisnosti ipd) Za temeljitejše posege bo v bodoče potrebno zagotoviti več sredstev. Lastnik telovadnice je KS Piran, društvoTVD Partizan (zastopnik Lili Žigo) pa z članarinami odplačuje zadnje obroke 15.000,00€ vredne opreme. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:51
POBUDA: Zadeva : predlog za odstranitev nekaterih oglaševalnih panojev Obrazložitev : Glede na zakon o občinskih cestah me zanima, če ima OP urejeno in kako ima omejeno oglaševanje. Zanimajo me pogodbe z najemniki velikih oglaševalnih panojev ter kdaj potečejo. Glede oglaševalnih klopi v Fiesi bi želela vedeti s kom in do kdaj je bila sklenjena pogodba o njihovi postavitvi in upravljanju, njena vsebina oziroma dogovor. V nekaterih večjih mestih po svetu so župani oziroma občinske uprave z zakoni omejili ali celo prepovedali oglaševanje, katero je kazilo izgled mest. Prosila bi, da se ta pobuda uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta. Predlagateljica: Lara Fojan Zanutto

25.04.2019 ob 08:30
1. POBUDA: ODLOK O OBČINSKIH TAKSAH OBČINE PIRAN: - Predlagamo, da so podatki o odmeri taks javni, objavljeni na spletni strani občine Piran. - Lokal mora imeti javno izobešeno skico odmerjene oz. najete površine z dimenzijami in kvadraturo. Predlagamo, da se v nov odlok o taksah za uporabo javnih površin vključi tudi dokument, ki bi ga prosilcu izdal občinski urad in iz katerega bi bilo razvidno, koliko je velika javna površina, ki mu je odobrena v uporabo in koliko znaša plačilo. Npr. primer dobre prakse iz Pariza, kjer mora biti tašen dokument vidno izpostavljen oz. naleplnen na izložbi lokala, kot informacija javnega značaja. (Priloga) Le tako bi omejili zlorabe in ugibanja, do kod seže pravica najemnika javne površine. 2. POBUDA Zaporo prometa na Punti predlagamo šele ob izpolnjenem pogoju, zagotovitve zadostnega števila elektro dostavnih vozil skozi celoten dan ter soglasju oz. dogovoru KS Piran o terminu zapore in ponovnega odprtja Punte za promet. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:24
POBUDA: plačljivo parkiranje v Fiesi Termin plačljivega parkiranja v Fiesi naj končno izstopi iz rigidnih terminov – tamkajšnje površine so prezasedene že v zgodnjih pomladanskih mesecih. - JP Okolje naj izvede monitoring, z namenom prilagoditve dejanskim razmeram množične obiskanosti Fiese, ter zamakne plačljivo parkirnino na datume v marcu, zaključi pa npr.15 oktobra. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:17
POBUDA: Časovna omejitev parkiranja na Župančičevi ulici v Piranu Represivni nadzor parkiranja v tej ulici povzroča veliko pripomb, še posebno v zimskem času, ko tamkajšnji prebivalci izven sezone pogosteje parkirajo v bližini svojih domov. Na nas so se obrnili z vprašanjem, ki ga posredujemo z željo, da nanj odgovorite. Do izgradnje prepotrebne infrastrukture, GH za Pirančane, je takšen odnos do domačinov nepotreben in destruktiven. Kako s parkirnimi mesti za župana, podžupane in ostale svetovalce? Ali solidarno uporabljajo sredstva javnega prevoza oz., če jih ne, kje parkirate? S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:11
POBUDA: postopek za prijavo črne gradnje ali posega v videz stavbe (arhitekturo) v Piranu Občanka je ob nezakonitem gradbenem posegu morala osebno preverjati ali ima investitor dovoljenja ZVKD in UE Piran. Gradbeni inšpektor je njeno prijavo zavrnil kot neustrezno »pobudo« - V primeru nastajajoče črne gradnje, ali občan lahko pokliče za ukrepanje uslužbenca Medobčinskega redarstva in inšpektorata? - Na spletni strani Občine Piran naj bo nazorno pojasnjen postopek prijave in ukrepanja v primeru sumljivih / nezakonitih gradbenih posegov ali spreminjanja videza stavb, z ustreznimi naslovljenimi obrazci v pdf formatu. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:04
POBUDA: Dodatno financiranje varstvenega programa v Vrtcu Mornarček Piran Na željo piranskih staršev je svet Vrtca Mornarček omogočil popoldansko varstvo otrok za družine, ki delajo v turizmu in dejavnostih z popoldanskim urnikom. V kolikor bo povpraševanje oz. se bo izkazal interes naj se varstvo organizira skozi vse leto. Podprimo predlog tri-mesečnega poskusnega obdobja in namenjeno postavko v višini cca 15.000,00€ S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

15.04.2019 ob 09:00
POBUDA: Zadeva : ureditev obale med portoroško plažo in plažo Meduza Obrazložitev : Na zahtevo krajanov vlagam pobudo za ureditev obalnega pasu med portoroško plažo in plažo Meduza. - Potrebna je sanacija priobalnega pasu oziroma promenade, ker so luknje v tleh že postale nevarne - Kontejnerji za smeti so nazavarovani : veter in nepridipravi jih prosto premikajo po promenadi - Nekoč urejena zelenica je postala odlagališče za dotrajano vrtno opremo in zanemarjene vaze tamkajšnih gostinskih lokalov - Zanima me meja do katere se lahko lokali širijo proti morju - Krajani želijo da se lokalom v pogodbe doda točka, katera naj vsebuje skrb za izgled in čistočo, tudi ko lokali ne obratujejo (pozimi naj odstranijo svoj vrtni inventar). Vsa turistična mesta imajo ta pravila jasno postavljena in vsi se tega držijo. Predlagateljica : Lara Fojan Zanutto, občinska svetnica

12.04.2019 ob 11:33
POBUDA: Statutarno-pravna komisija predlaga, da pristojne strokovne službe podajo na seji občinskega sveta ustrezna postopkovna pojasnila pri sprejemanju predloga proračuna (npr. glede načina sprejema amandmajev, idr.) in drugih aktov oziroma naj ta postopkovna pojasnila v skladu s poslovniškimi določbami poda vodstvo seje. V vseh primerih naj se na sejah občinskega sveta zagotovi korektnost vodenja vseh postopkov. Predsednik Statutarno-pravne komisije Andrea Bartole

12.04.2019 ob 11:10
POBUDA: Zadeva : svetlobno onesnaževanje Obrazložitev : Predlagam pregled prekomerne svetilnosti svetlobnih panojev v Portorožu. V zakonu o varstvu okolja, uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so jasno podane dovoljene meje, katere so v naši občini presežene in zato zelo moteče za občane in turiste. V 17.členu je določena dovoljena osvetljenost v varovanih prostorih (stanovanja, hotelske sobe). Prosim, da se inšpekcijskim službam za varstvo okolja poda zahtevek za ugotovitev prekomerne osvetljave in naj se za začetek (pred poletno sezono) vsaj zmanjša svetilnost svetlobnih reklamnih panojev. Menim, da so krajevne emisije presežene in v nekaterih primerih tudi nevarne. Primer : Portoroška cesta – svetlobni pano na hotelu Metropol Predlagateljica : Lara Fojan Zanutto

12.04.2019 ob 10:57
POBUDA: PRIPOMBA NA ARHIV Na občinski spletni stani – OBČINSKI SVET – se nahaja tudi arhiv Odgovorov na vprašanja , pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov, od leta 2006 dalje. Ta arhiv je za mandat 2018–2022 prazen. Od volitev dalje smo imeli že 3 seje. Zahtevamo objavo vseh pobud z odgovori in pojasnili.

02.04.2019 ob 09:19
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo svetniško pobudo: - Sprememba občinskega akta o višini turistične takse Obrazložitev: Kot občan, ki se ukvarja z turizmom smatram, da je trenutno veljava turistična taksa v višini 2 € z pribitkom 0,50 € absolutno previsoka. Za primer bom prikazal izračun zneska TT pred povišanjem in po povišanju TT. Primer 1: Predpostavimo, da štiričlanska družina, kjer so vsi člani polnoletni in plačajo polni znesek TT, prebivajo v NO 10 dni. 4 * 1,27 € * 10 = 50,80 € Primer 2: Štiričlanska družina, kjer vsi člani plačajo polni znesek TT in prebivajo v NO 10 dni. 4 * 2,50 € * 10 = 100 € Kot je razvidno iz zgornjih izračunov se je znesek, ki ga plačajo turisti praktično podvojil. Smatram, da je to nesmisel in sem prepričan, da marsikaterega gosta to odvrne od daljšega dopustovanja v našem kraju. Občinsko blagajno je potrebno znati polniti iz drugih resursov, ki morajo biti na razpolago gostom, da se le ti počutijo v našem kraju dobrodošli, spoštovani, kjer se lahko sproščajo, zabavajo,… in seveda trošijo denar. Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 09:13
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik vlagam pobudo, da tudi letos, kot že nekaj let poprej v naši Občini obeležimo svetovni dan zavedanja o avtizmu, 2. aprila, ter tudi sami prispevamo k ozaveščanju javnosti in celotne družbe o ustvarjanju primernih pogojev za kar čim večjo vključenost oseb z avtizmom v našo družbo. Da za ta namen vidnejše stavbe, vodnjake, trge osvetlimo v modri svetlobi, kot to počnejo drugod po svetu in tudi že v kar nekaj občinah po Sloveniji. Na pobudo Zavoda Modri december iz Kopra, katerega ustanoviteljica je med drugim tudi osebnost Primorske leta 2018, v naši občini že nekaj let obeležujemo svetovni dan zavedanja o avtizmu, kar dokazujejo pričujoče fotografije. Prilagam poziv NVO za avtizem, ki je bil po elektronski pošti dne, 14.02.2019 poslan tudi na našo občino. Z željo, da bi se ponovno pridružili tej že tradicionalni akciji in na ta način opozorili na pomen razumevanja oseb z avtizmom, vas lepo pozdravljam. Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 09:09
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo svetniško vprašanje: 1. Ali se razmišlja o ureditvi varnosti na neurejenih kopališčih? Obrazložitev: Občina Piran ima približno 18 KM obale, od tega približno 11 KM plaž. Urejenih plaž je približno 2 KM, neurejenih pa 9 KM. Slednja se praktično raztezajo od Seče do Pacuga in so iz kopnega težko dostopna. V primeru reševanja je le to zelo težko ali pa celo neizvedljivo. Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 09:04
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik in vodja svetniške skupine GZOP podajam naslednjo svetniško pobudo: - GLEDE NA POZITIVNO MNENJE OBORA ZA TURIZEM IN DRUGE GOSPODARSKE SLUŽBE, KI PREVIDEVA POPRAVEK BUDGETA ( letni proračun ) ZA TZP NA OSNOVI 40% TURISTIČNE TAKSE PRIČAKUJEM OD DIREKTORJA TZP, DA : - pojasni oceno od kod je predvidenih 1.200.000 €, če ne poznamo dejanskega stanja oz. ali lahko garantira, da ta znesek predstavlja utemeljeno oceno prihodkov iz TT - jasno predstavi ne le vsebinski, temveč tudi akcijski plan izvajanja vseh aktivnosti predvidenih v proračuni TZP - specificira število izvajalcev tudi glede na povečan obseg dela in nove projekte ter časovno in poimensko opredeli naloge in zadolžitve glede na predstavljeni stroškovnik Obrazložitev pobude : ne podpiramo proračuna TZP, ki bi temeljil na pavšalnih ocenah in samo vsebinski predstavitvi, zahtevamo in pričakujemo podrobnejšo obrazložitev. Sama osnova pogodbe o ustanovitvi TZP -ja ( 40 % od TT ), je bistveno premalo ali pa preveč, ne da bi vedeli kakšen kvaliteten premik v promociji kraja in občine bomo naredili ter katere projekte bomo izpeljali in na kakšen način V kolikor zadeva ne bo podrobneje obrazložena ne vidimo smisla o opravljanju teh javnih služb na način, ki ga sedaj predstavlja TZP oz. predlagatelj mag. Igor Novel. V naprej se Vam za obrazložitev zahvaljuje in Vas lepo pozdravljam! Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 08:49
POBUDA: 16. SVETNIŠKA POBUDA: Gledališče Giuseppe Tartini pot Kulturni Center Pirana KS ponovno odpira pobudo, da se gledališče, ki je v lasti last Občine Piran, vrne mestu Piran. S tem namenom se - predlaga novega upravitelja, ki bi z upravnim odborom in na javnem razpisu izbranim programskim vodjo vrnil v gledališče dogodke in publiko. Zainteresirana KS Piran predlagamo tvorne sodelujoče pri upravljanju Comunita degli Italiani Gledališče Tartini, Zvezo Kulturnih Društev Piran, Občino Piran, po potrebi javne zavode, društva. Denar od najemnine Caffe Teatra 40.000 € naj bo – kot nekoč - namenjen za program gledališča Tartini. Z večletnim dosedanjim tvornim sodelovanjem z ostalimi kulturnimi društvi in posamezniki v naši občini, bo večinoma zaprto gledališče končno spet postalo žlahtno kulturno stičišče naše občine in piranske skupnosti. Piran je mesto, ki ima posebne značilnosti, tako kulturne kot bivanjske in tudi lego, ki je, čeprav povezana s cestno povezavo, vendarle na nek način svoja zaključena celota, ki jo je, za nekatere stvari, težko povezovati z okoliškimi mesti. Piran je tudi najbolj turistična destinacija v Slovenski Istri in je kot taka in je kot taka, na nek način tudi odlična odskočna deska za predstaviti vse tisto, kar to obmorsko mestece in celotna slo. Istra lahko ponudi. Na enem mestu se turisti lahko seznanijo s tem, kdo smo mi, kakšni smo in na kakšnem koščku zemlje so se znašli. Ampak, če hočemo nekaj predstavljati, moramo najprej nekaj ustvarjati in preko ustvarjanja se komaj lahko zrcali naša kultura, naš jezik, naši okusi, vonji in želje. Ustvarjanje pa zato ne more biti kampanjsko, dva meseca na leto, ampak mora potekati skozi celo leto, kajti v končni fazi so ljudje, prebivalci Pirana tisti, ki mesto, utrip soustvarjajo, delajo mesto mesto, razvijajo vse tisto, kar turisti občudujejo in konzumirajo in zaradi tega je ljudem, prebivalcem potrebno dati možnost, da so aktivno udeleženi pri soustvarjanju ter pri konzumiranju določenih kulturnih dobrin. Pojem gledališče se mora razširiti v pojem Kulturni center in začeti uresničevati različne segmente ustvarjanja in kulture, ki bi delovali pod eno streho in zaradi tega ponujali lahko celosten pregled nad dogajanjem in ustvarjanjem. Če so stvari razpršene na vse konce, lahko hitro spregledamo marsikaj in velikokrat se lahko zgodi, da so prireditve same sebi namen. Center bi moral dihati s prostorom in ne biti samo dislocirana enota nekega upravnega središča (Avditorij), ki nima z gledališčem stika in ne ideje, kaj naj v prostorih slednjega počne. Aktivirati bi bilo potrebno otroke in mladino, kajti na tak način počasi vzgajamo publiko, meščane, državljane, ki bodo zavestno prenašali doto področja rodovom naprej.Vsebine je potrebno določiti glede na starost, aktualnost, ter glede na to, ali vsebine ponujajo dovolj možnosti, da se otroci in mladostniki lahko izražajo. Prostor je odlična izhodiščna točka za literarne večere, glasbene večere, razstave, inštalacije, plesne in gledališke predstave, koncerte. Glede na premični parter (stoli, ki se odstranijo) je to več namenski prostor, ki ponuja veliko izbiro možnosti. Pod pojem Kulturni center ni mišljen Kulturni dom, ki pod svojo streho nabira dogodke, ampak kot center s svojo programsko politiko na nek način dela poudarke, nakazuje smernice, ki so za ta prostor pomembne ter ga hkrati povezuje z zunanjim svetom in ga na tak način dela multikulturnega. Vsekakor mora stavba živeti, če hoče pod svojo streho vabiti tako domačine kot turiste. GT bi moral imeti vodja programa, ki bi bil zadolžen samo za GT, ki bi poznal prostor ter se zavedal potreb prostora in ki bo program sestavljal z mislijo na ta prostor. Gledališče je precej dobro tehnično opremljeno in zato je na odru izvedljivo marsikaj. Prostor je potrebno na stežaj odpreti in ga počasi pripeljati do točke, ko bo postal referenčna točka za kulturno dogajanje v Piranu. Kaj s publiko? Počasi se bo prebujala in ugotavljala, da je v gledališču kaj, kar bi jih utegnilo zanimati in se bodo počasi aktivirali. Ampak to traja. Toliko let mrtvila prinaša za sabo določeno škodo. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič Davorin Petaros

02.04.2019 ob 08:47
POBUDA: 6. Predlagam, da se preveri najemnike socialnih stanovanj, saj menim pa da so nekaterim stanovanja neupravičeno dodeljena.

02.04.2019 ob 08:44
POBUDA: 5. Obala od Lucije do Pirana je zelo zanemarjena in neurejena. Lastniki lokalov naj poskrbijo za odvečno kramo, ki jo odlagajo za ali pred lokali.

02.04.2019 ob 08:35
POBUDA: 1. Predlagam odkup garažne hiše na Fornacah. Lahko se najame kredit in z denarjem najemnin se odplačuje kredit. 2. Predlagam znižanje turistične takse na 1,50€. 3. Predlagam revizijo porabljenih sredstev občine Piran in JP Okolje za najmanj 8 let nazaj. 4. Predlagam zasaditev cvetja v vsa krožišča, ki vodijo v Piran in Portorož (tako kot je na bernardinskem klancu). LP Občinska svetnica Dina Kolar

01.04.2019 ob 14:22
POBUDA: 2. Moje vprašanje, zakaj je bil v prejšnji sestavi OS sprejet sklep, da se ne pripelje štiripasovne ceste v Občino Piran. Zato dajem pobudo, da se takšno cestno povezavo (štiripasovna cesta) do naše občine čim prej omogoči! Lep pozdrav Vojko Jevševar

01.04.2019 ob 14:14
POBUDA: 1. Prosim strokovne službe za pripravo celovitega realnega stanja vseh cest v Občini Piran z namenom, da se lahko pripravijo predlogi za prioritetno listo in časovnico za sanacijo le teh. Lep pozdrav Vojko Jevševar

01.04.2019 ob 14:09
POBUDA: Zadeva: Pobuda za ukinitev plastenk in plastičnih kozarcev za enkratno uporabo za strežbo vode Spoštovani, Plastična embalaža za enkratno uporabo je velik in pereč problem s katerim se spopada celotna naša civilizacija in ne le lokalno prebivalstvo. Z namenom, da damo zgled in naš prispevek k omilitvi te problematike, dajem pobudo, da se opusti strežba vode in drugih pijač v plastenkah in plastičnih kozarcih za enkratno uporabo. V našem okolju imamo srečo, da imamo kakovostno vodo iz pipe zato predlagam, da izkoristimo ta privilegij in vodo iz pipe postrežemo v steklenkah ali vrčih ter steklenih kozarcih. Prepričana sem, da bodo strokovne službe Občine Piran našle ustrezno rešitev. Hvala in lep pozdrav, Občinska svetnica Mag. Milica Maslo Bezer

01.04.2019 ob 14:04
POBUDA: Predlagam, da župan poda pobudo Ustavnemu sodišču RS, da preveri vsebinsko in postopkovno zakonitosti vseh treh OPPN jev:: - OPPN ob Belokriški - OPPN Park cvetja - OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 02.10.2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Piran, 29.01.2019 Nevenka Kavčič

01.04.2019 ob 14:01
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Kot je bilo volilcem vseh strank in gibanj, katerih člani so zasedli mesta občinskih svetnikov v Občini Piran prioritetno obljubljeno, vas naprošam za takojšnjo uvedbo snemanja sej Občinskega sveta Občine Piran in za njih objavo preko TV ali spletnih medijev na najustreznejši način. Obrazložitev: Samo z objavo prenosov kompletnih sej Občinskega sveta Občine Piran lahko našim volilcem zagotovimo transparentnost in verodostojnost delovanja Občinskega sveta, kar smo jim vsi obljubljali pred volitvami. Zato vas pozivam, da k izvedbi obljube pristopite takoj. Lepo pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

01.04.2019 ob 13:58
POBUDA: Pobuda za odkup zemljišča na katerem stoji otroško igrišče v Dragonji - Kot občinski svetnik ter predsednik sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, predlagam, da se zemljišče na katerem je Občina skupaj z Krajevno skupnostjo ter krajani Sečovelj uredila otroško igrišče v Dragonji (nasproti restavracije Walter) odkupi v letu 2019 oz. ,da se pri sestavi proračuna za leto 2019 predvidijo sredstva za zaključek tega posla. Obrazložitev : Dotično igrišče je prostor na katerem se družijo otroci ter starši. Igrišče vzdržujejo krajani ter člani razvojnega društva Stena iz Dragonje. Na tem igrišču oziroma parceli se dogajajo tudi drugi dogodki in sicer tradicionalni praznik Kostanjev, tekmovanje v kuhanju vampov ali tripijada, blagoslov motorjev..... Prostor je skozi leta postal stičišče vseh generacij zaselka Dragonje ter okoliških vasi. Parcela je opredeljena kot stavbno zemljišče in po zagotovilih lastnika so se prav iz tega razloga pojavili interesenti za nakup. Parcelo je vsa ta leta lastnik oddal v brezplačno uporabo društvu Stena iz Dragonje zato menim ,da je nujno, da Občina sklene dogovor o zamenjavi ali, da parcelo odkupi čimprej. Piran, 29.1.2019 Predlagatelj : Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:54
POBUDA: Predlagam ,da Občina nemudoma prične z aktivnostmi okoli rešavanja prometnih zamaškov v času turistične sezone zlasti na odseku ceste Lucija –mejni prehod Sečovlje z namenom, da omogoči normalno pretočnost v prometu ter bivanje krajanom Sečovelj ter okoliških vasi. Obrazložitev: V zadnjih letih se je promet v Hrvaško na naših dveh mejnih prehodih močno povečalo. Še ne dosti nazaj so se zastoji odgajali ob vikendih v zadnjih letih pa so zastoji vsakodnevni pojav. Življenje počasi za krajane Sečovelj in sosednjih vasi postaja neznosno. Nujno je potrebno vzpostaviti prometni režim tako,da bojo krajani imeli čim manj težav, zato predlagam, da se cesta na zgornjem Parecagu (od kapelice do gostišča Marička) opredeli kakor cesta namenjena izključno stanovalcem. Cesto je potrebno razširit ter primerno označit. Vsa dovoljenja za ta poseg je sklad kmetijskih zemljišč že posredoval Krajevni skupnosti Sečovlje. Pot mimo doma Krajanov KS Sečovlje pa do mejnega prehoda Sečovlje je potrebno primerno ražširiti in nameniti (z odlokom ali nekaj podobnega) lokalnemu prebivalstvu. Pot dejansko poteka po kmetijskem zemljišču ampak po zagotovilih prejšnjega in sedanje ministrice za infrastrukturo bi na prošnjo Občine Piran to zadevo z njeno pomočjo primerno izpeljali. S spoštovanjem, Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:49
POBUDA: Predlagam ,da Občina v proračunu za leto 2019 predvidi sredstva za izvedbo montažne etaže parkirišča ter dodatnega parkirišča pri Športni dvorani Lucija (tam kjer je sedaj pasja šola). Obrazložitev: Krajani, stanovalci sosednjih blokov, obiskovalci športne dvorane, obrtniki in vsi ostali ,ki gravitirajo na to območje se vsakodnevno srečujejo z težavami okoli parkiranja na parkirišču pri športni dvorani v Luciji. Parkirišče je zelo oblegano sploh v jutranjem in večernem času ter kadar se v dvorani izvajajo tekme ali treningi. V jutranjih urah ko starši pripeljejo otroke v šolo je stanje na momente tudi zelo nevarno. V preteklih letih sem večkrat podal pobudo ter predlagal rešitve za ta problem ampak žal brez uspeha. Okolje Piran je neke rešitve dobilo ampak v vseh primerih je šlo za neke megalomaske in drage projekte, zato pozivam Občino ,da nemudoma pristopi k reševanju te situacije z izgradnjo montažne železne etaže nad parkiriščem v lasti Občine (po vzoru Merkator centra v Kopru) ter izgradnjo parkirišča za 20 avtomobilov na zemljišču kjer je sedaj pasja šola. To zadnje parkirišče bi bilo namenjeno zaposlenim v lokalih športne dvorane. Vse to kar pišem je usklajeno z lastniki lokalov v dvorani ter z upravljalci zemnljišča za pasjo šolo. S spoštovanjem, Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:38
POBUDA: Svetniška pobuda : Seje Občinskega sveta so bile v preteklosti snemane in predvajane na lokalni televiziji. Ker se je ta praksa zaradi zniževanja stroškov opustila predlagam ,da se ponovno preuči možnost snemanja in predvajanja občinskih sej saj menim ,da imajo naši občani pravico vedeti in videti kaj in kako njihovi predstavniki odločajo o porabi javnega denarja. Predlagam ,da Občina v proračunu za leto 2019 predvidi sredstva za ponovno snemanja in predvajanje Občinskih sej. Ta isti predlog sem podal že 27.1.2015 ampak žal se do danes ni nič zgodilo. S spoštovanjem Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:08
POBUDA: Spoštovani, Dajem pobudo za ohranitev kulturno zgodovinske tehnične dediščine in muzejske zbirke ladjarske družbe Splošne plovbe. Vemo, da je lastnik Splošne plovbe Nemška ladjarska družba Peter Doehle (objekt v Portorožu je v fazi prodaje), in čeprav so to praktično le drobtine od tega kar je nekoč naš ladjar Splošna plovba sploh bil, in imel, bi bilo potrebno, da: 1.) Obdržimo arhiv Splošne plovbe v domovini in ga predamo Pokrajinskemu arhivu Koper (obstaja nevarnost, da se arhiv že danes uniči ali prenese v tujino; le ta pa predstavlja praktično velik del naše pomorskega razvoja in zgodovine ter ima ogromno zgodovinsko vrednost) 2.) Obdržimo muzejsko zbirko o zgodovini ladijskega prevozniškega podjetja Splošna plovba Piran v Portorožu (vilo San Marco). To je bila pred leti muzejska enota našega Pomorskega muzeja iz Pirana. Zbirka je bila sestavljena iz predmetov v lasti Pomorskega muzeja (in nekateri so bili pred to zbirko že razstavljeni v piranski zgradbi Pomorskega muzeja) ter predmetov v lasti Splošne plovbe. O tej zbirki sedaj ni nič znanega, čeprav bi morala biti pod kontrolo Pomorskega muzeja in ostati v domovini (morda se da z novim lastnikom Splošne plovbe dogovoriti o donaciji-odkupu? njihovega dela zbirke našemu muzeju) 3.) Pregledati umetniško zbirko likovnih in kiparskih del Splošne plovbe ter se dogovoriti za donacijo-odkup? umetniških del, ki so nacionalno bogastvo ter ta dela obdržati v domovini. 4.) Za spomin obdržati velik kovinski znak Splošne plovbe, ki se nahaja na vrhu poslovne zgradbe Splošne plovbe v Portorožu ter ga nekam postaviti v spomin, kaj vse smo nekoč imeli in žal tudi zapravili. Hvala vam. Zapisala: Marina Sorta (PJN)

01.04.2019 ob 11:45
POBUDA: Zanima me, kdaj bojo obravnavani in sprejeti novi prostorski izvedbeni akti, katera je Občina Piran že obravnavala in sicer: • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in m se/2 v občini Piran, • B) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran, • C) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v občini Piran. Prostorski akti so že zastareli (sprejeti leta 90) in jih je težko uporabljati. Terminologija se je zelo spremenila. Težave z branjem PUP-ov imajo projektanti in investitorji, kakor tudi ostali udeleženci. Mitja Udovič

01.04.2019 ob 11:40
POBUDA: Spoštovani. 1. Naprošam Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča da predlaga Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Zaradi zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela Župana g. Petra Bossmana, kateri je z naklepnim kršenjem predpisov, zakonov, Ustave RS povzročil CI Piran Pirano bodisi škodo, bodisi kršil njene pravice do zbiranja overovljenih podpisov za razpis referenduma, saj bi bilo to brezpredmetno, kajti referendum o Odlokih, ko ti že veljajo, ni več mogoč. S samovoljno objavo treh prostorskih aktov je storil v demokratičnih družbah nezaslišano dejanje prekoračitve oblasti. Civilna iniciativa je ugotovila da: - Bivši župan, g. Peter Bossman je kršil 3. odst. 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki izrecno določa, da je v primeru vložene pobude za referendum, župan DOLŽAN, zadržati objavo odlokov. - S svojim škandaloznim ravnanjem je kršil 1. člen Ustave RS, ki določa, da je Slovenija demokratična država, kar pomeni, da ljudstvo izvršuje oblast, tudi neposredno. - Župan je kršil 3. člen Ustave RS, ki določa, da državljani sodelujejo neposredno pri izvrševanju oblasti. - Župan je kršil 3. odst. 44. člena, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občinski svet je dolžan glede na zgoraj navedeno in spričo dejstva, da je Občina Piran dejansko zaradi tega dejanja lahko oškodovana, zavarovati civilno pravno odgovornost Občine Piran. Dolžna je tudi ugotoviti odgovornosti vseh morebitnih vpletenih za protipravno dejanje. 2. Naprošam Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča da predlaga Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Občina Piran nima sprejetega OPN Piran kot temeljnega strokovnega prostorskega akta, niti nima sprejete Strategije razvoja Občine Piran, kar je bilo tudi na javni predstavitvi večkrat glasno izpostavljeno, s strani Civilne iniciative Piran Pirano. Zatorej upravičeno menim, da je potrebno preveriti postopke in njihovo skladnost z zakonodajo in predpisi. Strateške odločitve se ne morejo sprejemati na ravni podrednih aktov, kamor OPPNji sodijo. 3. Podajam pobudo Županu Občine Piran Đeniu Zadkoviću da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega župana g. Petra Bossmana, da nemudoma obvesti: a. Ministrstvo za javno upravo za ukrepanje glede nezakonitega dogajanja v zvezi postopkom za referendum. b. Ministrstvo za okolje in prostor ,ter vladi, da ukrepa v skladu z 64 členom ZDU c. Upravno enoto Piran, da ukrepa po 68.členu ZDU In s tem prepreči morebitno povzročanje nadaljnje oškodovanje Občine Piran. S spoštovanjem Občinski svetnik Davorin Petaros


Napovednik

oktober

09

Koper, Izola, Piran - Lucija, Sežana

Od stiske do rešitve

oktober

18

Portorož, Piran

7. Halloween regata

oktober

18

Gledališče Tartini Piran

Dobrodelno (p)osebni koncert