1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
11.06.2020 ob 11:20
POBUDA: Predlagam, da Občina Piran sanira prazna in nebivalna stanovanja, ki jih ima v lasti, saj takih stanovanj je v občini veliko. Ta stanovanja da v najem mladim družinam. Te se zavežejo, da bodo stanovanja kupile najkasneje v roku 5 let. Najemnino, ki jo plačujejo za najem stanovanja pa se šteje v kupnino. Na tak način se lahko reši vsaj nekaj stanovanjskih problemov in stanovanja, ki propadajo in za katera se nihče ne zmeni ali pa sploh odgovorni ne vedo kje so in koliko jih je. Zelo žalostno je, da se v tej naši občini nihče ne zmeni za mlade družine, nihče se ne potrudi, da bi se kaj naredilo v tej smeri, zato nam mladi bežijo drugam, kjer imajo možnost rešitve stanovanjskega problema. Z denarjem, ki je v proračunu namenjen za nakup klavnice v Dragonji, predlagam da se ga preusmeri reševanju stanovanjskih problemov. Dina Kolar Občinska svetnica

11.06.2020 ob 11:11
POBUDA: Egregi, Con la presente chiedo cortesemente che venga preparata una relazione sull'attuazione del bilinguismo visivo da parte del servizio di vigilanza comunale dall'anno 2015 a oggi. Nello specifico richiedo che venga preparata una relazione completa riguardante le violazioni che sono state denunciate dalle parti e quelle individuate dal servizio di vigilanza comunale. Chiedo inoltre di inserire nella relazione le sanzioni comminate in merito alle violazioni del bilinguismo visivo. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione porgo Distinti saluti Pirano, 13 febbraio 2020 Andrea Bartole

21.02.2020 ob 09:42
POBUDA: Zadeva: Uravnoteženje financiranja ogrevanja Osnovnih šol piranske občine Na 12. redni seji z dne 19.12.2019, sem vložila svetniško pobudo za pregled plačila ogrevanja na OŠ Cirila Kosmača Piran in enotno ureditev financiranja s strani Občine Piran. Obrazložitev Na podlagi pridobljenih informacij z terena ugotavljam, da prihaja do neuravnoteženosti pri plačilu stroškov ogrevanja javnih zavodov, konkretno osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu in OŠ v Luciji. V podobnem položaju je tudi SEI Vincenzo e Diego de Castro Pirano. Vse od izgradnje Športne dvorane v Luciji je bila OŠ Lucija pripojena na ogrevalni sistem, ki ga je skupno financirala Občina Piran. To je bil temeljni razlog in obrazložitev odgovornih, zakaj se eni šoli plačuje ogrevanje, drugi pač ne. Pred kratkim je bil vgrajen razdelilni števec porabe, zato je poraba posameznih odjemalcev razvidna in zato torej ni več tehničnih razlogov, da se OŠ Lucija plačuje ogrevanje, OŠ Cirila Kosmača pa ne. Kot dodaten argument je bil podan razlog, da se na OŠ v Piranu izvaja tržna dejavnost in zato lahko šola sama krije stroške ogrevanja. Žal pa ugotavljam, da se tako pridobljena sredstva namesto za bogatitev učenega procesa in programov dela, sprotno porabijo za plačilo stroškov ogrevanja, kar pa nikoli ni bil osnovni namen izvajanja programov. Stroški ogrevanja so velik izdatek, zato predlagam, da se zadevo celovito prouči in ustrezno uredi v korist vseh uporabnikov ter poda strokovno utemeljitev vodstvom omenjenih šol. Pozdrav Občinska svetnica Mojca Švonja

20.02.2020 ob 14:48
POBUDI: 1. ZAPUŠČENA VOZILA V Luciji in okolici je že dalj časa prisoten problem zapuščenih vozil (okoli 50). Glede na to, da je število obiskovalcev, ki dnevno parkirajo svoja vozila ob stanovanjskih blokih iz razloga, ki je znan vsem, se povečuje tudi število zapuščenih vozil, kar stanovalcem jemlje še tistih nekaj mest na katerih bi lahko parkirali svoja vozila. Nesprejemljivo je dejstvo, da se glede tega problema ničesar ne stori, saj zapuščeno vozilo predstavlja poleg ekološkega problema, tudi sliko urejenosti naše Občine in je slika za EPK. Lepo prosim naj odgovor ne bo ,,delamo na temu,,. 2. SAKRALNA DEDIŠČINA Tudi to je pomembno v smislu EPK, ali še zlasti zaradi tega. V postavki proračuna varovanje sakralne dediščine je bilo opaziti nič več in nič manj kot 9.000€. Ali se kdo heca, ali je mišljeno resno, se sprašujem. Cerkev na Krogu se seseda, streha bo vsak čas zgrmela skupaj. Freske neprecenljive vrednosti propadajo in to je naša lastnina, 100% last Občine Piran od leta 2011. Takoj naj se namenijo dodatna sredstva za najnujnejša dela na tem objektu. Pri 37 mio€ razpršenih v nič, je to resna zadeva, zadeva vseh nas. Občinska svetnica Dina Kolar

20.02.2020 ob 14:41
POBUDA: Postaja Parencana Sečovlje. Želeli bi izvedeti ali je občina kakorkoli vpletena v projekt sanacije Železniške postaje Parencana v Sečovljah. Če je bi želeli informacijo o vodji projekta in dokumentacijo. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:34
POBUDA: Di seguito all’acqua alta estrema vari esercizi commerciali hanno fatto delle sistemazioni temporanee per impedire che l’acqua non entri all’interno degli spazi (alleghiamo una foto di esempio). Ancora adesso diverse di queste sistemazioni temporanee sono rimaste lì, occupando il suolo pubblico. Chiediamo al Comune di Pirano di informare gli esercizi ti togliere le protezioni temporanee che imbrutiscono l’aspetto del centro storico.. Protezioni in metallo, senza pubblicità, possono essere collocati davanti le porte. Le protezioni devono essere decorose. Con l’avvicinarsi delle feste è importante che queste sistemazioni temporanee vengono rimosse e che il Comune prende in mano la situazione. Con l’occasione vorremmo anche chiedere nome e cognome degli ispettori del Comune di Pirano e la loro competenza. Cordiali saluti, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:29
POBUDA: Opažamo, da je pri gradbenih posegih in gradbenih avanturah ravno Občina Piran tista, ki ne upošteva zakona in ne izobeša gradbiščnih tabel in informacij o projektu na mestu samem. Zato podajava pobudo, z namenom, da občina in JP Okolje Piran postaneta vzor z naslednjimi sugestijami in nasveti. Navsezadnje smo vas tudi na gradbišču ZD Lucija ravno mi opozorili, da gradbišče ni urejeno ter, da nima info ter gradbiščnih tabel. •POTREBNI PODATKI NA GRADBIŠČNI TABLI Podatki, ki so potrebni na gradbiščni tabli si sledijo v naslednjem vrstnem redu: naziv in namen objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti objekta, nadomestna gradnja ali rušitev objekta); številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje, naziv organa, ki je izdal dovoljenje, morebitne navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj; naziv in sedež oz. ime, priimek in naslov investitorja; naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo; naziv in sedež izvajalca gradnje in naziv in sedež nadzornika. V primeru gradnje zahtevnega objekta se poleg prej naštetih podatkov pripiše še naziv in sedež revidenta, ki je opravil revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. •OBLIKA IN DIMENZIJE GRADBIŠČNE TABLE Gradbiščna tabla mora po zakonu biti pravokotne oblike, minimalnih velikosti 150 x 100 cm. Izdelana mora biti iz obstojnega materiala, podlaga table mora biti v svetli barvi, pisava obvezno v temni barvi, največkrat v črni. Vsi navedeni podatki morajo biti čitljivi z razdalje najmanj 15 m. Na gradbiščni tabli je lahko logotip investitorja (če gre za podjetje) oz. logotipe izvajalcev, v primeru da velja takšen dogovor med investitorjem in izvajalci. Gradbiščna tabla se lahko izdela ročno s slikanjem in pisanjem ali s pomočjo računalnika pri grafičnem podjetju. Pomembno je, da oznaka gradbišča, ne glede na to, ali gre za tablo ali papir formata A4, ostane na gradbišču vse do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt. •CENA GRADBIŠČNE TABLE Cene gradbiščnih tabel se gibljejo v razponu od 65 – 110€, odvisno od števila znakov, podatkov in formata table. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:25
POBUDA: Zakaj niso bila porabljena sredstva za izdelavo priročnika o ohranjanju in upravljanju s kulturno dediščino Pirana “Vrednotenje in ohranitev lepote in dediščine mesta Piran” namenjena v proračunu 2019. Kdo je odgovoren za to? Kdo vodi projekt? In ali so sredstva predvidena v planu za l. 2020. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:16
POBUDA: Želiva dostavo dokumentacije v zvezi z obnovo hiše na naslovu Bolniška ulica št. 6, ki se je izvajala konec letošnjega leta (november, december). Dokumentacija naj obsega: Popis del, poročilo o izvedbi, projektno dokumentacijo in končni znesek investicije oz. račun z situacijo. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:10
POBUDA: Oggetto: Proposta per il bilancio comunale 2020 del Consigliere Andrea Bartole Egregi, Con la presente chiedo che venga inserita nel bilancio comunale per l'anno 2020 la seguente spesa: 1-15.000,00 Euro per l’installazione di una tensostruttura (“šotor”) - del tipo che si usa per le manifestazioni o fiere – di circa 25 metri di lunghezza e circa 9 metri di larghezza presso il campo sportivo di Sicciole (Športni park Sečovlje). Motivazione: Una struttura del genere, con un costo molto ridotto – la cifra richiesta è reale e risulta dalle offerte dei fornitori (Petre) – permetterebbe ai bambini ed agli atleti che usano il campo sportivo di allenarsi anche in condizioni di pioggia o maltempo in genere. Ora non ci sono parti coperte e in caso di pioggia i bambini e gli atleti devono rimanere esposti al maltempo e pioggia per tutto l’allenamento oppure nel caso peggiore rimandare la sessione. Infatti, in caso di pioggia il campo sportivo non viene praticamente mai frequentato. Una struttura di questo tipo sarebbe utile a tutti i fruitori del campo sportivo, sia i bambini che egli adulti. Con l’installazione di una copertura, sarebbe possibile effettuare all’asciutto sia il riscaldamento come anche altri esercizi ed attività fisica per diversi gruppi di persone nonché ottenere uno spazio in più per le eventuali attrezzature. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione porgo Distinti saluti Pirano, 18 dicembre 2019 Andrea Bartole

28.01.2020 ob 10:18
POBUDA: V skladu z določili 18., 19., in 20. členom Poslovnika Občine Piran vam posredujem pisno svetniško pobudo na predlog občana v zvezi s problematiko spolzke ceste na zemljišču v Portorožu, ki jo naslavljam na pristojni urad. Živimo, pot do doma vodi po strmi poti, ki je zlizana, spolzka, ozka in z obeh strani obdana s škarpo. Na najbolj strmem delu pa je 90% ovinek, ko je vlažno mokro cestišče ga je zelo težko speljati, nekateri ga pa sploh ne speljejo. Intervencijska vozila gasilci in rdeči križ ob mokrem cestišču v kolikor nima štirikolesni pogon ne pride do naših hiš Težave so tudi pri hoji, posebno navzdol, ker drsi je bilo že več padcev,soseda si je celo zlomila nogo. To pot uporabljamo stanovalci.To je edina pot, ki jo imamo. Prosili bi, Vas, da nam to pot uredite, saj je nevama. V pričakovanju na ugodno rešitev, se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo. S spoštovanjem! MARKO JURIŠEVIČ občinski svetnik

28.01.2020 ob 10:14
POBUDA: Denis Fakin v imenu HKD Istra podajam naslednjo pobudo: Spoštovani g.Župan ! Dovolite, da se Vam na kratko predstavimo. Hrvatje v Slovenski Istri so društveno aktivni že vse od osamosvojitvene vojne naprej (1991). Organizirani smo bili v samoiniciativni odbor, katerega naloga je bila sprejem beguncev z vojnih področij nekdanje Jugoslavije. Kasneje smo začeli aktivno sodelovati s piranskim Rdečim križem in portoroško Karitas. Iniciativni odbor se je odločil, da registriramo podružnico, potem pa smo leta 1998 ustanovili naše društvo. HKD »Istra« Piran, s polnim imenom Hrvaško kulturno, umetniško-prosvetno in športno društvo »Istra« Piran, je predstavnik etnične skupnosti, v kateri se zbirajo Hrvati z vseh krajev Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Od ustanovitve dalje društvo deluje aktivno na vseh področjih. Šteje približno 700 članov. Prizadeva si za uspešno negovanje in predstavljanje hrvaške kulturne dediščine in tudi dediščine drugih narodov na območju Slovenske Istre. Društvo je eno izmed največjih in reprezentativnih hrvaških društev v Sloveniji, ki skrbi za kulturno udejstvovanje, izobraževanje, ohranjanjem hrvaške kulturne dediščine in identitete v Slovenski Istri. Leta 2010 smo izdali prvo zbirko pesmi »NE ODI NIDER« katere je avtor Stipe Cvitan. V društvu delujejo folklorna sekcija s katero nastopamo z istrskimi, tržaškimi, splitskimi plesi, Linđo (dubrovniška poskočica) ter Ero s onog svijeta. Za vse plese imamo svoje narodne noše. Lahko se pohvalimo, da smo prvo društvo v Sloveniji, ki ima izvirne splitske noše. V društvu deluje še Hrvaška šola, ženska klapa Fortuna, mešani pevski zbor »Lavanda«, teniška, nogometna, literarna in likovna sekcija. Skozi naše delovanje stremimo k temu, da bi naše društvo postalo najbolj prepoznano hrvaško društvo v državi z najbolj raznolikim in kvalitetnim programom. V društvu vsako leto organiziramo številne kulturne dogodke. Prostore imamo v najemu in sicer v Luciji na Obali 118. Prostor vsebuje dve veliki dvorani, dvojne moške in ženske sanitarije, tuše, dve garderobi, bife z prostorom za druženje, pisarna ter odprto teraso. Vse to financiramo sami, kajti sredstva od občine Piran ne zadostujejo za več kot majhen delež stroškov. Sami financiramo koreografe, učitelje petja, nabavo narodnih noš med katerimi so tudi noše Slovenske Istre. Na nivoju države, natančneje na ministrstvu za kulturo, nas upoštevajo, saj smo Hrvati v Sloveniji največja etnična skupnost. Iz tega razloga Vam pišemo ter Vas prosimo, da našo skupnost ločite iz skupine društev občine Piran in nas uvrstite v proračun, da bi nam zagotovili obstoj in nadaljnje delovanje naše skupnosti. Morebitno zaprtje našega društva, ki je edino hrvaško društvo od Pirana do Ljubljane, bi škodilo tako ugledu občine kot odnosom med dvema sosednjima državama. Naj spmnimo, da so Slovenci na Hrvaškem po osamosvojitvi dobili pravice manjšine, vključno z volitvami v parlament. Občina Piran, kjer najdemo Hrvate med Slovenci že od srednjega veka naprej, bi lahko naredila pionirsko delo na tem področju in začela aktivno podpirati kulturo manjšin. Trenutno za redne dejavnosti od Občine Piran prejmemo 4.698,00€. Na koncu bi želeli še poudariti, da je naše društvo velik promotor naše občine. Že v našem imenu je razvidno, od kod prihajamo. Na vseh gostovanjih imamo enotne majice, kjer je poudarjen napis imena našega društva. Tako tudi pred nastopi pustimo v ozadju kratek film, ki je bil posnet v Piranu za turistično promocijo. Nastopamo po vseh sosednjih državah. Cilj nam je tudi odpotovati v Kanado, kar bi bila velika promocija občine Piran. Na Vas se obračamo v imenu najmanj 2000 Hrvatov, ki živijo v občini Piran, in Vas prosimo, da skupaj presodite glede naše prošnje. Upamo, da boste to našo prošnjo kar se da prej obravnavali in dali v razpravo, pri sprejemanju proračuna. Lepo pozdravljeni,

28.01.2020 ob 09:59
POBUDA: Pošiljam prošnjo, da poizveste ali je bila garažna hiša prodana po ceni za katero občinski svet ni uveljavljal predkupne pravice. Občinski svetnik Denis Fakin

28.01.2020 ob 09:52
POBUDA: Zahtevamo dostave dokumentacije v zvezi z revizijo abonmajev za vstop v mesto Piran oz. parkiranje. Želeli bi dostavo kompletnega gradiva s pooblastili posameznih nosilcev nalog iz odloka. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:49
POBUDA: V Novembru in decembru mesecu so se izvajala dela na rdečem - glavnem pomolu piranskega pristanišča. Želel bi dostavo dokumentacije, kdo je bil vodja projekta, popis del z vrednostmi, projektno nalogo, dokumentacijo o razpisu in seveda podatke o ceni projekta in namenom. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:46
POBUDA: Zapornica, ki se nahaja v Piranu na skrajnem robu mandrača, ob Cankarjevem nabrežju, ne deluje več, verjetno zaradi napačno opravljenih gradbenih del izvedenih v zadnjih desetletjih. Kot eno od prvih prioritetnih nujnih del na podtalni cestni infrastrukturi nabrežij je v 2020 potrebno ponovno vzpostaviti delovanje te zapornice. Naprošam za informacijo o projektu in vodji projekta. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:42
POBUDA: Podajava pobudo za izvedbo strokovne analize stanja odvajanja meteornih vod in kanalizacijskega omrežja. Analiza naj obsega tudi črpališča in stanja cevovoda. Poročilo naj obsega tudi žarišča oz. problematične točke kjer prihaja do mešanja meteornih in kanalizacijskih vod. Analiza naj se čimpreje predstavi občinskim svetnikom v prvi polovici leta 2020, v kolikor je to mogoče. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:38
POBUDA: Želiva se seznaniti kako potega projekt za označevanje ( kvadratura, obseg, sklep o obratovalnem času, št. miz, risba) javnega prostora oddanega v najem oz. uporabo s strani gostinskih lokalov in trgovin. Želela bi tudi dostavo seznama lokalov, ki jim je bil dokument že izročen in seveda rok do katerega bo izveden sklep Občinskega sveta na teritoriju celotne Občine Piran. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:33
POBUDA: v 5.členu predloga odloka govori o ostalih prejemnikih proračuna v katere sodi tudi JP Okolje d.o.o in ostali prejemniki proračunskih sredstev in sicer tekst: Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, pridobljene v razpisih ,pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb, sklepov. Vprašanje pri sprejemanju proračuna za Okolje d.o.o., ki pridobiva sredstva na osnovi programov in pogodb 1. Želiva se seznaniti s programi izvajalca gospodarskih javnih služb in javnih služb potrjenih s strani župana, ki so bili uporabljeni za izdelavo osnutka proračuna oziroma bodo uporabljeni za izvajanje proračuna 2. Želiva se seznaniti s pogodbami za izvajanje nalog prenesenih z odloki na izvajalca javnih služb. 3.Zahtevava, da se programi in podlage za izplačila objavljajo na spletni strani občine. (katalog IJZ) 4. Naprošamo vas za dostavo pogodbe ali pogodb o pooblastilu za upravljanje javne službe z prometom (tudi mirujočim) v Občini Piran. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

28.01.2020 ob 09:26
POBUDA: Podajava pobudo, da pooblaščeni organ Občine Piran izda sklep, da subvencionirana vozovnica ne velja za prihod in odhod iz dela oz. za delo. Prejela sva namreč več pobud Občanov predvsem občank, ki negodujejo nad sedanjemu sistemu, ki lahko rečemo prikrito financira podjetja in ustanove, ki na račun subvencioniranih vozovnic izplačujejo manjši znesek za potne stroške občanom in občankam oz. zaposlenim. Slednji pa zaradi delovnih urnikov, slabih povezav, otrok v šoli, vrtcih in obšolskih dejavnostih ter nenazadnje razpršene gradnje do katerih avtobusi nimajo linij in zato javnega prevoza ne morejo uporabljati. Zasledila sva, da je v Občini Koper Župan sprejel sklep, da subvencionirana vozovnica ne velja za delo in s tem omogočil, da ljudje prejmejo povračilo stroškov, ki vsaj delno pokrije stroške prevoza na in iz dela. Ta gesta se nam zdi primerna in prijazna do občanov in jo zato podajava v presojo g. Županu in Občinskemu svetu. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

07.01.2020 ob 10:26
POBUDE: 1.Na novo ustanoviti MEDGENERACIJSKO - HUMANITARNI CENTER Izvajalec: eno novo delovno mesto na Območnem združenju Rdečega križa Piran Lokacije, kjer bi se dejavnost (vsaj v prvi fazi) izvajala: a.)sedež Območnega združenja Rdečega križa Piran, Župančičeva 14, Piran b.)na novo zgrajeni Zdravstveni dom v Luciji v učilnici Centra za krepitev zdravja ali sedežu društva upokojencev Piran, ipd. c.)sedež Krajevne skupnosti Sečovlje Dejavnosti: različne prosto časovne, izobraževalne, kulturne, zabavne, družabne in druge vsebine. Vključno z ustvarjanjem, spodbujanjem in izvajanjem pogojev za učenje in izvajanje prostovoljnega dela, krepitve zdravja, samopomoči in pomoči ter humanosti in sožitja med vsemi tremi generacijami. Tudi učenje prebivalstva v znanju prve pomoči, še zlasti pa v znanju temeljnih postopkih oživljanja z uporabo defibrilatorja (pozor, če vedno več nameščamo defibrilatorje v občini, moramo tudi izobraziti ljudi za rokovanje z njimi). Prav tako moramo imeti nekoga, ki bo zadolžen - v tem primeru zaposleno osebo v medgeneracijsko-humanitarnem centru, da opravlja tudi redno letno servisiranje defibrilatorjev. Vse to mora biti realizirano, če želimo, da kupljeni in nameščeni defibrilatorji služijo svojemu osnovnemu namenu. Namen: Spodbujanje aktivnega socialnega vključevanja ranljivih skupin in krepitev dobrih medsebojnih odnosov za izboljšanje kakovosti življenja vseh generacij prebivalstva občine Piran z okolico. Prizadevanje za večjo dostopnost znanja in veščin za samostojno in lepše življenje starejših ter medgeneracijsko in medkulturno povezanost. Uporabniki / obiskovalci: občani vseh starosti oz. vse tri generacije. Sodelujoči: društva, šole, zavodi, nevladne organizacije ipd. V prvem letu bi se zaposlilo profesionalca za dobo 1 leta. Po dveh letih, ko se program uteče, pa se financiranje s strani Občine nadaljuje kot stalna dejavnost izvajalcev. 2.SREČEVALNICA (ali Medgeneracijski center na prostem) na Rtu Seča. (Lahko bi jo poimenovali tudi Promenada Rdečega križa) Zakaj? Kot odgovor na sklep Občinskega sveta iz leta 2015, da se ena izmed cest, ulic, trgov, parkov ipd. poimenuje po Rdečem križu (vsa dokumentacija je bila pred kratkim poslana županu in obema podžupanoma) Izvajalec: npr. JP Okolje Piran Dejavnost: sedanji športno - rekreativni del na prostem, bi obogatiti še z izgradnjo nekaj, le s streho pokritih ut. Eno ali dve npr. Na mestu, kjer se že sedaj nahaja del miz s klopmi. Dodali bi še več preprostih lesenih klopi in miz ter žarov. Zelo zaželjene bi bile tudi hiške s knjigami (knjižnice na prostem), ki bi bile del dejavnosti naše Knjižnice. Namen: spodbujanje bivanja in stika z naravo, rekreacije, druženja med ljudmi, zdravega življenjskega sloga ter dviga bralne kulture. 3.»PROSTOŠOFER ali Sopotnik» (kot je npr. v Izoli, Ankaranu in še v mnogih krajih države) Izvajalci : Društvo upokojencev Piran oz. njihovi člani in prostovoljci. O tej nameri in predlogu, so pred kratkim, s posebnim dopisom seznanili vodstvo Občine. Uporabniki: starejši občani, ki potrebujejo prevoz do zdravnika. Namen: pomoč starejšim, da lažje pridejo do zdravnika saj ga potrebujejo pogosteje kot mlajši, saj imajo mnoge kronične bolezni. Mnogi med njimi ne vozijo več zaradi zdravstvenih težav in upadanja življenjskih in drugih sposobnosti. 4. CENTER PONOVNE UPORABE Izvajalec oz. upravljalec: npr. JP Okolje Piran Kje: Deponija kosovnih odpadkov Namen: Z možnostjo, da ljudje lahko vzamejo stare, zavržene, a zanje še vedno vredne in uporabne predmete. To je primer dobrih praks, ki v razvitem delu sveta, pridobiva vedno več privržencev. Zakaj: Razen varstva okolja – t.i. zmanjševanja odpadkov v naravi in zmanjšanja stroškov za skladiščenje in odvoz odpadkov, se kot posamezniki in družba skupaj borimo proti škodljivim vplivom okolja. S tem istočasno spodbujamo ustvarjalno in umetniško žilico pri slehernem posamezniku ali skupini. (In ne nazadnje, delujemo v smeri ozaveščanja vsestransko škodljivega potrošništva). 5.»VSAKA KAPLJICA ŠTEJE« Na javnih tuših, javnih pipah in pitnikih ipd. po občini, bi bilo vredno razobesiti dovolj vidna obvestila ( sporočila ) za uporabnike: »Varčuj z vodo, vsaka kapljica šteje ». V 3 jezikih. V slovenskem, italijanskem in angleškem). Zakaj? Na Obali že tako imamo stalen problem z dobavo vode. Še zlasti v poletnih mesecih, ko se število prebivalcev zaradi turistične sezone precej poveča. Imeti vodo, še ni razlog za brezskrbno ravnanje z njo. Čeprav je Slovenija med bogatejšimi državami v Evropi z vodnimi viri, to še ne sme biti razlog za potratno ravnanje ob njeni uporabi. Je pa res, da le 2% slovenskih rek še vsebuje čisto vodo, ki sodi v 1. kakovostni razred. 6.KAMNITI KIP VIOLINE NA KROŽIŠČU IZ B.KRIŽA V PIRAN Piran je Tartinijevo mesto, zato bi umetniški kip iz kamna v celotni ali delni obliki violine, v popolnosti izrazil del te simbolike. 7.»KNJIGOBEŽNICE » (Po knjigo v samopostrežne hiške na prostem) Realizirati več izposojevalnic za branje na prostem (Srečevalnica na Rtu Seča, parki po občini in druga primerna mesta na prostem) Izvajalec: Mestna knjižnica Piran Knjižnica bi med poletnimi meseci spodbujala občane in turiste k branju s Knjigobežnicami, lesenimi izposojevalnicami knjig, ki knjižnim moljem ali pa tistim, ki bodo to še postali, omogočajo branje na svežem zraku. Primer dobrih praks: po Sloveniji, pa tudi po hrvaških mestih Istre 8.EkoPIRAN (Piranska občina - ekološka občina) Trend, ki v razvitih državah Evrope raste kot gobe po dežju. Še zlasti na področjih, ki so turistično atraktivni. In to želijo tudi v prihodnje ostati. Blagodejno in spodbudno za občane. In turiste, ki si nadvse želijo neokrnjene narave in okolje, kjer si okrepijo telo in dušo, pri tem pa sledijo trendom, ki so vedno bolj iskani in nujno potrebni v stresnem vsakdanjiku posameznikov in njihovih družin. Denis Fakin, občinski svetnik

07.01.2020 ob 10:21
VPRAŠANJA IN POBUDE: Glede osnutka strateškega plana izdelave OPNja podajava naslednje pripombe in pobude: 1.Opredeliti pojem: visoka arhitekturna, kakovost za konkreten prostor; npr.: načela tradicionalnega stavbarstva, problem predimenzioniranih stavb! 2.Opredelit pojem: značilna kulturna krajina v konkretnem prostoru; npr. avtohtona terasasta krajina, avtohtona vegetacija itd. 3.Opredeliti pojem: napredna ekološka gradnja za konkreten prostor; npr. kako graditi namesto z betonom? Je to kamen, suhozidovi, tlakovci, apnena malta (namesto cementne)? 4.Ključna tema: trajnostna prometna ureditev z linijami pomorskega prometa – potrebna je dopolnitev! Manjka evalvacija prostora, z vidika planiranih posegov za tunelske povezave npr. Valeta – Beli križ ipd. 5.Ključna tema: razvoj turistične ponudbe v smeri butičnega namesto masovnega turizma. 6.Ključna tema: omejitev sekundarnih bivališč z obveznim prikazom zatečenega razmerja do domačinov in limitirano projekcijo. 7.Širitve poselitev, razen minimalnih zaokrožitev obstoječih naselij, niso vzdržne! Bodejo grafični prikazi, kot npr.: v zelenem zaledju se strnjena vaška jedra (Padna, Sv. Peter) povečajo za 2 do 3 krat (!!!) od obstoječega fonda. Prav tako območje Sečoveljskih solin! 8.Kmetijska zemljišča, ki so še preostala in tista najboljša, se krčijo na račun širitve poselitve, kar je nesporno grafično prikazano, ne glede na zagotovilo ga. Vičič, vodje OPN Piran, da posegov na kmetijska zemljišča ne dopušča. 9.Zeleni klifi se izhajajoč iz kartografije, skušajo ohranjati lena severnem delu, medtem, ko se na južnem delu izničijo še tisti redki ohranjeni zeleni klifi kot npr. pljuča Portoroža – območje bivše Vrtnarije, posegi proti temenu Šentjan, posegi na rtu Seča, tudi Forma Vivi itd. Grafični prikaz t.i. »Zelene Riviere« je naravnost smešen, saj ni ničesar v zeleni barvi! Proglas Občine Piran o Zeleni občini je treba upoštevati! To mora veljati za Fieso v celoti, kar jo je še ostalo! V Strunjanski dolini bi morali izvesti obvezno porušitev vseh objektov, ki so bili zgrajeni za kmetijski namen in pretvorjeni v sekundarna bivališča! 10.Razmerje pozidano – zeleno je neustrezno: nujno je potrebno preučiti sedanja zazidljiva nepozidana zemljišča z namenom prekategorizacije zemljišč v nezazidljiva, kmetijska zemljišča. 11.Območja posebnega kulturnega, naravnega in krajinskega pomena: zakaj so izvzete Šentjane? Šentjane je treba vrniti kjer jim je mesto; zavarovana avtohtona razpršena naselbinska dediščina! Prav tako upoštevati Škver /Seča, ki v osnutku dokumenta ni niti omenjen!? Vključiti je potrebno še zaliv Pacug z zaledjem, Fieso, rudnik v Sečovljah, območje ob skladiščih soli in seveda podeželje. 12.Naravni vodni viri: v občini Piran je veliko več potokov, kot jih navaja OPN. To poglavje je potrebno dodelati in za vse določiti vodovarstvena območja, brez možnosti gradnje! 13.Zbiranje padavinske vode: določiti lokacije zbirališč za ponovno uporabo vode; med drugimi tudi mestni vodnjak v mestu Piran, ter usposobiti ostale male vodnjake znotraj mestnega jedra. 14.Izgradnja fotovoltaičnih sistemov: potrebna določitev ustreznih območij. 15.Zunanje parkirne površine: zavzeti stališče do parkirišča Fornače z namenom preureditve / druge namembnosti / priobalnega prostora. Glede dostopa tujcev na parkirne površine domačinov npr. parkirišče pri mestnem obzidju in vzdolž Ulice IX. Korpusa, je potrebno uvesti omejevanje z ustreznim kontrolnim sistemom. 16.Kako preprečiti spreminjanje pritličij v mestnem jedru v sekundarna bivališča prišlekov? Predlog: preučiti prakso Občine Izola. 17.Linije novih privezov: najprej določiti velikosti plovil, v zapisu Kanal Sv. Jerneja okolju prijazni privezi za barke!? Nujno korigirati pavšalne linije privezov; od izza Punte Piran, vzdolž Fornač (sedanja mestna plaža!), privezi skladišča soli, vzdolž portoroške plaže itd. Enako določiti ustrezne lokacije postajališč za linije lokalnega pomorskega prometa! 18.Širitev obale – posegi v morje – v osnovi je treba ohraniti sedanjo avtohtono podobo krajine, torej okolju prijazna in za prostor vzdržna namembnost. 19.Sporne nedorečene teme so: širitev Letališča Portorož in izgradnja igrišča za golf v Sečovljah. Poleg tega je trasa hitre ceste na Hrvaško skozi naselje Lucija in strunjansko dolino popolnoma nesprejemljiva. 20.Ločitev "avtohtone" gradnje od ostalih gradenj (?) To je diskriminatorno, neustavno, nedefinirano, netransparentno in zavajajoče! Skratka, izraz "avtohtona" gradnja je potrebno nadomestiti z ustreznejšim in ga natančno pojasniti! 21.Zahtevamo izris obstoječega stanja v prostoru, da se lahko prepozna predvideno stanje - kar zakon nalaga za izdelavo OPN. 22.Zahtevamo izdelavo odloka o varovanih območjih! Piran, Fiesa, dolina Dragonje, podeželje – vasi. 23.Zahtevamo celovito presojo vplivov na okolje, ki se v obliki okoljskega poročila razgrne skupaj z osnutkom OPN (faza ki je v teku), kakor tudi prikaz obstoječega stanja prostora in splošna stališča NUP (nosilcev urejanja prostora). 24.Zahtevamo strokovne podlage: urbanistične, arhitekturne, krajinske zasnove in demografsko študijo. (Strokovne podlage (60.,61.,62.,63.,64. člen zakona ZUreP). 25.Ali se za OPN vodi proces zakonodajne sledi oziroma sledljivost priprave predpisov, v kolikor bi želeli vpogled v dokumentacijo?! 26.Največji del tega gradiva obsega popis dosedanjih aktivnosti občinske uprave in nima z dejansko izdelavo OPN nobene povezave. 27.V strateškem delu bi moralo biti jasno in tudi za laično javnost razumljivo opredeljeno, kaj sploh želimo dolgoročno doseči z izdelavo OPN oz. postaviti strategijo razvoja Občine Piran. 28.Program priprave strateškega dela bi moral biti opremljen z jasnimi določili, kdaj in na kakšen način bo javnost obveščena o rezultatih raznih parcialnih študij in povzetka ! 29.Celoten izdelek je očitno zgolj birokratski poskus zadostiti formalnim zahtevam določil prostorske zakonodaje in se v največji meri izogniti reševanju dejanske problematike, ki ostaja že vsa leta nerešena in omogoča posamičnim prikritim centrom moči odločanje o rabi prostora in nekontrolirano ribarjenje v kalnem z očitno koruptivnostjo. 30.Ker je OPN (morda) najpomembnejši akt, ki ga mora sprejeti občina, bi morala občinska uprava v vsakem primeru oblikovati poseben odbor, ki bi se vsaj enkrat mesečno temeljito ukvarjal s vsemi deli na tem projektu. 31.Odboru bi moral biti omogočen podroben in neomejen vpogled v delovanje izvajalcev in pritegnitev neodvisnih strokovnjakov, v izdelavo strokovnih podlag in rešitev, zlasti v vseh primerih sporne ali koruptivne rabe.

07.01.2020 ob 10:16
PONOVNA POBUDA: Znižanje najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji Dobili smo odgovor s strani Občine Piran, in sicer: Odgovor na pobudo glede znižanja najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji. Z odgovorom nismo zadovoljni katerega smo dobili dne 7.10.2019. Niste se opredelili z odgovorom DA ali NE, in sicer, da se zniža najemnina iz 600,00 EUR na 100,00 EUR, za najemnike v Luciji. V odgovor ste dopisali: „Okolje Piran razmišlja in pripravlja predlog, da bi se oddaja stojnic obračunavala tudi za Tržnico Piran, kar pomeni, da bo potrebno, glede na dano pobudo, te aktivnosti ponovno proučiti z vidika zagotavljanja sredstev za pokritje stroškov“. Ponovno naša pobuda ni bila, da se stojnice na Tržnici Piran obračunajo našim kmetom, temveč, da se za najemnike stojnih mest v Luciji zniža plačilo iz 600,00 EUR na 100,00 EUR z DDV. Demokratično in pošteno bi bilo, da se v letu 2020, samo sprejme sprememba za Tržnico Lucija in za leto 2021, naredi oz. pripravi predlog, ki bo pošten za vse najemnike stojnih mest tudi z obrazložitvijo zakaj nekaterim ni potrebno plačati, drug pa morajo plačati. Ta ukrep v letu 2020 je lahko začasen ukrep, ki ima cilj samo zagotoviti uresničevanje pravice do enakega obravnavanja, enake možnosti, za tiste, ki so sedaj v neugodnem položaju, zaradi nekih okoliščin in niso bili enako obravnavani. Datum zapisa: 24.10.2019 Zapisala: Marina Sorta Stranka: Piran je naš

04.12.2019 ob 08:14
POBUDA: V kontekstu projekta revitalizacije mesta in zagotavljanju stanovanj za mlade perspektivne prebivalce Občine Piran želiva pojasnila in odgovore na naslednja vprašanja: - Velikost treh stanovanja v Piranu, m2: Budičinova 6, Fornače 21, Rozmanova 16 - Opis stanja - pojasnila, zakaj prazna stanovanja niso primerna za bivanje; ali so potrebna prenovitvena dela, ali gre za pravdne zadeve npr. ZK. urejanje, ali kaj? Nujna je navedba potrebnih aktivnosti, terminski in finančni plan - Zakaj se ruševine vodijo v stanovanjski evidenci? Je predvidena nadomestna gradnja, sprememba namembnosti ruševine? Tudi v teh primerih je nujna navedba potrebnih ukrepov in aktivnosti, s terminskim in finančnim planom - Predlagamo izdelavo načrta povečanja stanovanjskega fonda, po lokacijah, vsaj območjih, s terminskim in finančnim planom - Stanovanja z možnostjo direktne dodelitve - urgentne, za primer izrednih okoliščin, kot smo jim bili priča ob požaru na Trubarjevi (mati s sinom je po spletu okoliščin angažiranja humanitarnih organizacij vseljena v turističnem stanovanju do konca marca) - Naprošamo za preverbo zakonske podlage oz. omogočiti sklenitev najemne pogodbe z AKTIVNIMI OBČANI - MLADIMI DRUŽINAMI, ki bi na podlagi zaposlitve v občini Piran postali najemniki za dobo npr. .5-10let. P.S. Pobudo ste prejeli že pred enim letom. Z njo smo podrobno seznanili župana, podžupane, člane kabineta in Urad za premoženjsko-pravne zadeve. Želimo dobiti konkretne odgovore in časovnico realizacije predlogov. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič Davorin Petaros

04.12.2019 ob 08:01
POBUDA: Občinski praznik - zastave Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Prosim, da mi odgovorite na naslednje vprašanje. Več občanov me je začudeno vprašalo zakaj na letošnji Občinski praznik ni bilo izobešenih zastav, kot je to bilo že vsa leta nazaj. Zanima me, kdo je za to zadolžen in zakaj letos ni naročil razobešanja zastav. Hvala za vaš odgovor, ki ga pričakujem skladno s časovno zakonodajo, najkasneje do naslednje seje OS, še raje pa kakšen dan prej. Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac

08.11.2019 ob 08:36
POBUDA: Prosim, zahtevam poročilo Policije v naši Občini glede vernosti nas vseh! Koliko je nelegalnih migracij in kakšni so ali bi morali biti varnostni ukrepi? S spoštovanjem, Vojko Jevševar

04.11.2019 ob 14:15
POBUDA: Zadeva:Poročilo o delu svetovalcev župana Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Prosim za podrobno poročilo o delu vseh Vaših svetovalcev. V poročilu pričakujem: 1.Poimenski spisek vseh županovih svetovalcev 2.Podroben opis del in nalog, za katere je bil svetovalec zadolžen 3.Podroben opis del, ki se jih je svetovalec lotil in njegova uspešnost pri le teh 4.Točen znesek prejetega bruto plačila za vsakega svetovalca, naj si je to na osebni ali poslovni račun Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac Dina Kolar

04.11.2019 ob 13:07
INIZIATIVA: 1-Chiedo che le delibere delle commissioni e dei comitati comunali vengano tradotte in lingua italiana e vengano inserite nei documenti delle riunioni del Consiglio comunale in entrambe le lingue, in lingua slovena e italiana. Motivazione: In applicazione delle norme sulla tutela del bilinguismo è necessario prevedere che i presidenti delle commissioni, se di nazionalità italiana, possano presentare le delibere approvate in sede di commissione o comitato anche in lingua italiana. Inoltre ritengo corretto far tradurre le delibere in lingua italiana anche per garantirne una maggiore comprensione agli appartenenti alla comunità nazionale italiana. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione porgo Distinti saluti Andrea Bartole

04.11.2019 ob 13:03
POBUDA: Zadeva: Pobuda za pripravo poročila in akcijskega načrta o problematiki odvisnosti in brezdomcev v Občini Piran ter obravnava na občinskem svetu Spoštovani, V naši občini se zadnje čase pogosto srečujemo s problematiko odvisnosti in brezdomcev. Ta trenutek imamo v Piranu vsaj en primer brezdomca, ki bivakira v mestnem parku in pod velbi piranskih ulic. Ne glede koliko je brezdomec »problematičen«, je taki osebi potrebno pomagati. Pred leti je bil podoben primer, ko si brezdomec ni dovolil pomagati. Kljub temu je bil s terensko psihiatrično pomočjo uspešno hospitaliziran v primernih zavodih in je nato zaživel v stanovanjski skupnosti. Strokovne službe naj ukrepajo, saj verjamem, da se za vsak problem najde rešitev. Predlagam, da se skliče seja Odbora za družbene dejavnosti in se uvrsti na dnevni red »Problematika odvisnikov in brezdomcev v občini Piran«, nato pa tudi na sejo občinskega sveta. S staranjem populacije odvisnih od drog se lahko povečuje tudi število brezdomcev v naši občini, zato je problematika tesno povezana. Potrebno je zbrati podatke o dosedanjih aktivnostih pristojnih služb na tem področju ter izdelati načrt preprečevanja, zdravljenja ter rehabilitacije odvisnosti, kakor tudi psihosocialne pomoči v skupnosti. Za uspešno zdravljenje in rehabilitacijo odvisnih od drog je potreben celosten pristop, ki združuje zdravljenje z zdravili (npr. Metadon) in psihoterapevtsko zdravljenje ter tudi psihosocialno obravnavo, kar zahteva sodelovanje vseh pristojnih služb v Občini Piran. Trenutno je v javnosti poznan le metadonski program, ki mu številni nasprotujejo in hočejo, da se ga »odstrani« iz starega mestnega jedra Pirana. Pristojnim službam, Županu Občine Piran, strokovnim službam občinske uprave, Centru za socialno delo Južna Primorska, enota Piran, ZD Piran ter Lokalni skupini za krepitev zdravja Občine Piran dajem pobudo, da pripravijo: -poročilo o dosedanjih aktivnostih na področju odvisnosti od drog in brezdomstva z oceno, kako uspešno je reševanje problematike odvisnosti ter brezdomcev v Občini Piran; -akcijski načrt preprečevanja, zdravljenja ter rehabilitacije odvisnosti za naslednjih 5 let in dolgoročno; -načrt dela z brezdomnimi osebami, ki niso vključene v obstoječe programe pomoči brezdomcem; Predlagam županu Občine Piran, da predlagana gradiva uvrsti na dnevni red za obravnavo na občinskem svetu Občine Piran čim prej, predlagam januar 2020. Lepo pozdravljeni, Mag. Milica Maslo Bezer

04.11.2019 ob 12:43
POBUDA: Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da strokovne službe Občine Piran in Župan ponovno proučijo možnost ustreznega poimenovanja dela območja – obalne promenade od kampa Lucija do gostišča Ribič v promenado Rdečega Križa. Predsednik Odbora Kristijan Cerovac

24.10.2019 ob 10:20
POBUDA: Zadeva: Ribiško pristanišče Seča Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Ali drži, da je Občina Piran na Upravno enoto Piran že oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo ribiškega pristanišča na Seči? V kolikor je to že vložila mi navedite tudi datum vložitve. Obrazložitev: Vprašanje podajam, ker naj bi na sestanku, dne 29.8.2019, kateri je bil sklican na Vašo željo in kjer so poleg Vas, kot sklicatelja sestanka prisostvovali še Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga. Aleksandra Pivec, CI Seča in ostali, pred več pričami izjavili, da je Občina Piran na Upravno enoto Piran že oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za projekt izgradnje novega ribiškega pristanišča na Seči. S strani pristojnega ministerstva je bila izkazana želja oziroma zahteva po dosegu skupnega dogovora / konsenza med Občino Piran in zainteresirano javnostjo o načinu in obsegu izgradnje ribiškega pristanišča in na podlagi le tega so tudi v teku delovni sestanki, kjer naj bi se dogovor / konsenz pridobil. Glede na zgoraj opisano in iz obvestila za javnost na FB strani občine Piran z dne 3.9.2019 (Ureditev ribiškega pristanišča v Seči - Investicijski projekt ureditve ribiškega pristanišča v Seči predstavlja z lokalnega in nacionalnega vidika zelo pomemben projekt, s katerim si želi Občina Piran ob pomoči treh ministerstev urediti razmere na omenjeni lokaciji v smislu krajinske krajine, splošne urejenosti in kultiviranosti. Občina želi z ureditvijo Ribiškega pristanišča, ki so jo že potrdili občinski svetniki, ribogojcem in školjkarjem omogočiti varne pogoje za delo ter urediti sedaj zanemarjeno območje, ki predstavlja po mnenju velike večine prebivalcev in obiskovalcev enega izmed najbolj degradiranih delov slovenske obale……..), se mi postavlja vprašanje čemu so potemtakem ti usklajevalni sestanki potrebni in ali ni to zopet zavlačevanje za nekaj že odločenega. Hvala za vaš odgovor, ki ga pričakujem skladno s časovno zakonodajo, najkasneje do naslednje seje OS, še raje pa kakšen dan prej. Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac

23.10.2019 ob 11:41
A) POBUDA: Znižanje najemnine za najemnike stojnih mest na tržnici v Luciji Najemniki stojnih mest na tržnici v Luciji plačujejo letno najemnino 610,00 EUR z DDV. V stranki Piran je naš, dajemo pobudo, da se sklep, ki je bil dne 26.3.2018 potrjen s strani župana Tržni red za tržnico Lucija, spremeni tako, da se v letu 2020, po točko 2., spremeni cena letne najemnine na 100,00 EUR z DDV. B) POBUDA: Ureditev tržnice v Luciji Najemniki stojnih mest na tržnici v Luciji so poslali odprto pismo na Občino Piran dne 27.2.19 v katerem so zapisali, da opozarjajo že več let na nevzdržno stanje, saj oni kot prodajalci in kupci, ki kupujejo njihove pridelke, niso zaščiteni pred vremenskimi vplivi (dež, sonce, burja). Ob slabem vremenu imajo tudi prodajalci izpad dohodkov in ne morejo prodati pridelke, saj so primorani ob deževnem dnevu ostati doma. Sama površina, kjer so sedaj postavljene stojnice je tudi neatraktivna na pogled in slabo izkoriščena površina (dogajanje je 1 x na teden, in sicer ob sobotah). Odgovora s strani Občine Piran niso prejeli, zato stranka Piran je naš, dajemo pobudo za ureditev tržnice v Luciji. Zagotovi naj se strešna kritina, katera bo varovala prodajalce, kupce in pridelke pred vremenskimi vplivi. Hkrati pa s pokritim delom tržnice, vidimo tudi priložnost za oblikovanje nove tržne površine. Pokrita površina, bi lahko bila namenjen tudi drugim dejavnostim oz. prireditvam (npr. odprta kuhinja, dnevi sladke Lucije, promocijski prostor za društva, sejem starin,.ipd). S prenovo bi omogočili prostor, kjer bi se ljudje zadrževali, družili in kupovali domačo pridelano hrano in izdelke, poleg tega pa tudi ustvarili novo prizorišče za občasne dogodke, ob obisku mesta Piran bi si jo lahko tudi turisti ogledali, če bi bila ta atraktivna na pogled in okusili naše lokalne izdelke in pridelke. Za predlagano pobudo želimo, da se zagotovijo sredstva v letu 2020 in se predlaga v proračun za leto 2020. S spoštovanjem, Marina Sorta

23.10.2019 ob 11:35
POBUDA: Na podlagi katere zakonodaje morajo najemniki v občinskih stanovanjih, katera lastnica je izključno Občina Piran, že drugo leto plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)? Občinski svetnik Občine Piran Slovenske Demokratske Stranke: VOJKO JEVŠEVAR

23.10.2019 ob 11:27
POBUDA: Zadeva: Pobuda za ureditev prometne signalizacije na Rozmanovi ulici v križišču z Oljčno – varna pot v OŠ C. Kosmača Piran Spoštovani, Številni starši so zaskrbljeni za svoje otroke, ki peš hodijo v OŠ C. Kosmača v Piranu po Rozmanovi ulici skozi križišče z Oljčno potjo. Pločnik na Rozmanovi ulici je v celoti zaparkiran z osebnimi avtomobili, tako da ni omogočena uporaba pešcem, parkirana vozila pa ovirajo ali celo onemogočajo izvajanje javne službe zbiranja odpadkov in dostavo. Talna signalizacija v križišču je zarisana na način, da pešcem ne namenja prostora za hojo ob robu vozišča in varen prehod na pločnik, ki vodi od križišča do šole. Predlagam, da se sankcionira in odpravi parkiranje na pločniku v Rozmanovi ulici, saj je to v nasprotju s predpisi in ogroža varnost pešcev. Predlagam, da se v navedenem križišču zariše talna signalizacija in postavi vertikalna signalizacija ter postavijo fizične ovire (stebrički), na način, ki omogoča varno pot v šolo. Lepo pozdravljeni, Mag. Milica Maslo Bezer

23.10.2019 ob 11:22
POBUDA: Zadeva: Pobuda za spremembo odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin-obveznost nošenja vode za lastnike psov za spiranje urina z javnih površin Predlagam, da se 15. člen odloka (Uradne objave Primorske novice, št. 19/08; 14/11: ULRS, št. 29/15; 32/15), ki ureja prepovedana dejanja na javnih površinah, spremeni tako, da se doda alineja, ki določa obveznost skrbnika psa pri vodenju na javnih površinah. Ta mora, poleg vrečke za pobiranje pasjih iztrebkov, imeti pri sebi obvezno količino vode (se določi glede na velikost psa) s katero mora sprati urin psa z javnih površin ali fasad ter, da se določi ustrezna globa za kršitev, če spremljevalec (lastnik) psa nima pri sebi vode in ne spere urin svojega psa z javne površine. Še posebej poleti se hitro razvije smrad po urinu, ki je hujši kakor pasji iztrebki, ki jih je možno odstraniti s pobiranjem, urin pa ostane na javni površini. Prav tako predlagam, da se izrecno zapiše v odlok in določi visoka globa za imetnike, skrbnike psa ali katerekoli druge živali, ki se prosto sprehaja po javnih površinah in jih onesnažuje. Identiteto psa je možno ugotoviti z odčitavanjem čipa in podatki v registru psov, psa pa je možno zadržati in izslediti lastnika skupaj z drugimi pristojnimi službami. Predlagam, da se globe za vsak posamezni prekršek seštevajo (spuščen pes, puščanje iztrebkov, ne posedovanje vrečke, ne posedovanje vode, ne spiranje pasjega urina). Ne glede na javne pobude, da se uredijo v starem mestnem jedru površine za iztrebljanje psov predlagam, da se redke zelene površine namenijo prednostno otrokom, saj jih je v starem mestnem jedru Pirana vse manj. Občina je uredila za pse igrišče na Pusterli, tam kjer je otroško igrišče pred 10 leti bilo moteče in zaradi tega odstranjeno. Vsa otroška igrišča naj bodo ograjena in zaščitena pred onesnaženjem in živalskimi iztrebki. Lepo pozdravljeni, Mag. Milica Maslo Bezer

23.10.2019 ob 11:13
POBUDE: 1. Zanima me, in ne samo mene, temveč veliko število občanov, kje se nahaja kamenje lucijske porečanke, kdaj in kje bo ponovno zgrajena, tako kot je bilo obljubljeno??? 2. Kaj je s kamenjem, ki je bilo nekje deponirano zaradi obnove mandrača v Piranu? Je bilo sploh zaščiteno? 3. Kdaj se bo pričela sanacija cest spodnje Vinjole, dolina Seče, cesta za Parecag, ki je bila poškodovana zaradi del kanalizacije? 5. Kdaj bo potekala predstavitev projekta ribiško pristanišče krajanom KS Lucija? Hvala in lp Občinska svetnica Dina Kolar

07.10.2019 ob 10:44
POBUDA: Odbor za gospodarske javne službe daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da strokovne službe Občine Piran in Župan ponovno proučijo možnost ustreznega poimenovanja dela območja – obalne promenade od kampa Lucija do gostišča Ribič v promenado Rdečega Križa. Predsednik Odbora Kristijan Cerovac, l.r.

18.09.2019 ob 11:36
DOPOLNITVENA POBUDA: Odgovor na dopis št. 4101-18/2019 z dne, 10. maj 2019 Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Zahvaljujem se vam za odgovor, dopis št. 4101-18/2019, ki sem ga prejel dne, 10. maja 2019, na podano pobudo oz. povpraševanje, poslano z moje strani dne, 12.3.2019. Naj na začetku izpostavim, da ima Občina Piran predviden čas odgovora na pobude in vprašanja svetnikov praviloma do naslednje seje OS. Dokument LPK – Lokalni program kulture Občine Piran za obdobje 2018-2021, ki ga v dopisu omenjate sem našel na vaši spletni strani, bil je sprejet na redni seji 27. marca 2018, vendar to ni dokument, ki je ustrezen za EPK 2025, saj EPK 2025 zahteva vizijo in strategijo po letu 2025. Vezano na podane odgovore, v prejetem dopisu Vas vljudno prosim, da mi v zakonskem roku pošljete določene dokumente in odgovorite na dodatna vprašanja: -Prosim za informacijo, kdo so bili udeleženci, ki so pripravljali LPK za obdobje 2018 – 2021 z navedbo imen in priimkov, oz. ali so bili vsi, ki so v dokumentu navedeni ali še kdo drugi? -Prosim za obrazložitev in utemeljitev (pisni dokument) v kakšnem smislu so udeleženci, ki so bili vključeni v pripravo LPK 2018 – 2021 izrazili interes za prijavo na EPK. -Navedeno je, da se po sprejetju LPK imenuje projektna skupina za pripravo razprave in odločitve glede pristopa h kandidaturi EPK – prosim za pisni dokument te razprave in odločitve glede pristopa, ter imena članov omenjene projektne skupine. -Prosim za dokument Strategija Občine na področju kulture, ki jo navajate v dopisu. -Prosim za imena in priimke članov v dopisu navedene Projektne skupine, ki, če prav razumem naj bi delala na prijavi na EPK, obrazložitev ter utemeljitev kdo je skupino izbral in na podlagi kakšnih kriterijev. -Prosim za navedbo višine finančnih sredstev za namen prijave na razpis EPK, informacije iz katere proračunske postavke bodo finančna sredstva črpana in obrazložitev ter utemeljitve katere stroške natančno bodo alocirana finančna sredstva pokrivale, skratka prosim za finančni plan prijave na razpis EPK, ter dokument iz katerega je razvidno kdo je ta finančni plan odobril. -Prosim za informacijo kdaj načrtujete, da bo strateški plan (sicer iz dopisa ni jasno razumeti kateri strateški plan) narejen. -Kdaj nameravate prijavo na razpis predstaviti na OS? Poraja se mi pomislek - v kolikor dokument na OS ne bo sprejet predvidevam, da bodo potrebni popravki in se sprašujem ali bo dovolj časa za popravke in ponovno obravnavo na OS ?? Prosim tudi za odgovor na ta pomislek. -V zadnji alineji navajate, da se še ne ve koliko sredstev bo potrebnih za prijavo, strateški dokument in program – obenem pa v dopisu navajate, da ste v proračunu zagotovili finančna sredstva – pričakujem obrazložitev in utemeljitev na podlagi česa ste potem rezervirali sredstva, če za prijavo na razpis EPK še nimate pripravljenega in podrobno razdelanega finančnega načrta? Prosim za informacije s katerimi Občinami in drugimi institucijami in podjetji ste do sedaj že dorekli podporo in sodelovanje na prijavi in v kolikor obstaja kak pisni dokument o sodelovanju obstaja, da ga priložite, saj so razpisni pogoji jasni in določajo, da je sodelovanje v Regiji in širše potrebno za uspešno prijavo. V kolikor pravilno razumem, zadnji stavek v vašem dopisu navaja, da je potrebno prijavo oddati konec oktobra 2019. Verjetno mislite tu na prijavo za EPK 2025? Kot je razbrati iz priložene povezave na Republiki Sloveniji Ministrstvo za kulturo se mora prijava, glede na navedene razpisne pogoje oddati do 31.12.2019. Iz slednjega žal sklepam, da ni dovolj ažurnosti, da bi preverili datum za oddajo prijave in izražam utemeljen dvom in skrb, da bo prijava ustrezno pripravljena. Poraja se mi tudi dvom o ustreznosti na prijavo EPK, saj do danes, petek, 2. avgusta 2019 svetniki z Vaše strani, spoštovani g. župan, nismo prejeli nobenega ustreznega strokovnega dokumenta ali uradne informacije o načrtovani kandidaturi za EPK 2025 Občine Piran. Izpostavljam ponovno del mojega zapisa z dne, 12.3.2019: »Projekt je zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno delovanje Občine in občanov želim/o, da se občane podrobneje seznanja s projektom in se zanj ne » servirajo samo drobtinice «« in apeliram na Vas za transparentnost, ter strokovnost glede tematike prijave Občine Piran na EPK 2025. Hvala za vaš temeljit odgovor, ki se ga veselim, skladno s časovno zakonodajo, najkasneje do naslednje seje OS, še raje pa kakšen dan prej. Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac

28.08.2019 ob 13:40
POBUDI: I. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Zaradi zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela Župana g. Petra Bossmana, kateri je z naklepnim kršenjem predpisov, zakonov, Ustave RS povzročil CI Piran Pirano bodisi škodo, bodisi kršil njene pravice do zbiranja overovljenih podpisov za razpis referenduma, saj bi bilo to brezpredmetno, kajti referendum o Odlokih, ko ti že veljajo, ni več mogoč. S samovoljno objavo treh prostorskih aktov je storil v demokratičnih družbah nezaslišano dejanje prekoračitve oblasti. Civilna iniciativa je ugotovila da: -Bivši župan, g. Peter Bossman je kršil 3. odst. 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki izrecno določa, da je v primeru vložene pobude za referendum, župan DOLŽAN, zadržati objavo odlokov. -S svojim škandaloznim ravnanjem je kršil 1. člen Ustave RS, ki določa, da je Slovenija demokratična država, kar pomeni, da ljudstvo izvršuje oblast, tudi neposredno. -Župan je kršil 3. člen Ustave RS, ki določa, da državljani sodelujejo neposredno pri izvrševanju oblasti. -Župan je kršil 3. odst. 44. člena, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občinski svet je dolžan glede na zgoraj navedeno in spričo dejstva, da je Občina Piran dejansko zaradi tega dejanja lahko oškodovana, zavarovati civilno pravno odgovornost Občine Piran. Dolžna je tudi ugotoviti odgovornosti vseh morebitnih vpletenih za protipravno dejanje. II. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Občina Piran nima sprejetega OPN Piran kot temeljnega strokovnega prostorskega akta, niti nima sprejete Strategije razvoja Občine Piran, kar je bilo tudi na javni predstavitvi večkrat glasno izpostavljeno, s strani Civilne iniciative Piran Pirano. Zatorej upravičeno menim, da je potrebno preveriti postopke in njihovo skladnost z zakonodajo in predpisi. Strateške odločitve se ne morejo sprejemati na ravni podrednih aktov, kamor OPPNji sodijo. Ravno tako podajava pobudo Županu Občine Piran Đeniu Zadkoviću, da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega župana g. Petra Bossmana, da nemudoma obvesti: a.Ministrstvo za javno upravo za ukrepanje glede nezakonitega dogajanja v zvezi postopkom za referendum. b.Ministrstvo za okolje in prostor ,ter vladi, da ukrepa v skladu z 64 členom ZDU c.Upravno enoto Piran, da ukrepa po 68.členu ZDU S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.08.2019 ob 13:27
POBUDA za ureditev in prevzem nazaj v posest » Metropolske plaže« Spoštovani, Občina Piran je največja turistična občina v Sloveniji. Eden izmed najpomembnejših vidikov urejene in gostoljubne občine je vsekakor stanje turistične infrastrukture. In le ta je v Portorožu v katastrofalnem stanju, predvsem plaža v smeri proti Luciji, ki je trenutno v upravljanju hotelov Metropol d.d. Ta plaža je poškodovana, s slabo razsvetljavo, luknjami v tlaku … skratka absolutno nedostojno in nevzdržnega videza za turistično občino. Pri tem velja poudariti, da obiskovalci naše občine (kakor nenazadnje tudi nekatere občanke in občani) NE vedo, da plaža ni v posesti Občine Piran, zaradi česar se upravičeno jezijo na občino, ki pusti tako stanje. Treba je opozoriti tudi na dejstvo, da ta plaža ogroža mimoidoče zaradi slabega stanja in da so se tam že zgodile različne nesreče ( padci itd). Glede na to, da je lastnik zadevne plaže Občina Piran in da Hoteli Metropol d.d. zelo očitno niso dobri gospodarji predlagam, da Občina Piran nemudoma prevzame plažo nazaj v posest in jo takoj sanira. Občina ima za sanacijo- urejanje plaž rezervirana sredstva v proračunu, zaradi česar bi lahko nemudoma uredila plažo. Naj dodam, da obžalujem, da Občina Piran ni dosegla dogovora s Hotelom Metropol, s katerim bi oni kot posestniki uredili plažo. Namesto tega so ob soglasju občine uredili zgolj svojo infastrukturo – bazen! Občinsko plažo, ki jo imajo v posesti v vmesnem času tržijo a vanjo ne vlagajo. Nesprejemljivo! Prav tako predlagam, da se končno uredi posestno in lastniško stanje pomola, ki je v posesti lokala Alaya – morje je javno dobro in si nihče ne more lastiti in uzurpirati pomola! Mag. Meira Hot

28.08.2019 ob 13:10
POBUDA: 1. Odbor za morje in obalni pas daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da Javno podjetje Okolje Piran pospeši aktivnosti glede drugačne razmestitve plovil v mandraču in sicer, da se zagotovijo privezi starih lesenih bark v piranskem mandraču (malo pristanišče). Predsednik Odbora Denis Fakin, l.r.

26.07.2019 ob 08:58
POBUDA: Zadeva : Pobuda za znižanje turističnih taks za goste v avtokampih v Občini Piran Spoštovani, Občina Piran je dne 17.7.2018 sprejela nov Odlok o turistični taksi v Občini Piran, s katerim je dvignil takso za prenočevanje v Občini Piran na 2,50 Euro. Pri tem niso bili upoštevani predlogi za diferenciacijo plačila takse za goste v avtokampih. V primeru gostov v avtokampih gre sicer za poseben segment gostov, med katerimi prevladujejo družine z otroki in mlajša populacija, ki je torej cenovno veliko bolj občutljiva od ostalih obiskovalcev turističnih krajev. Nenazadnje so najštevilčnejši gosti v kampih po celotni Sloveniji slovenski državljani (33%), šele na drugem in tretjem mestu so Nemci, Nizozemci in ostali turisti. Višji zneski turistične takse so za to populacijo še posebej obremenilni. V kampih je običajno tudi najdaljša doba bivanja gostov, kar pomeni da se dnevna turistična taksa najprej množi s člani družine in potem s številom dni bivanja, tako da bi za eno tedenske počitnice štiričlanske družine v kampu znesek morda najvišje turistične takse v kampu znašal približno 90 € več kot doslej. Zato lepo prosim za vašo razumno presojo , da se turistična taksa za kampiste spremeni in določi v nižjem znesku v primerjavi z ostalimi nastanitvenimi objekti. Predvsem je treba vedeti, da so kriteriji določanja višine in razpona turistične takse za različne segmente gostov v posamezni občini številni. Poleg teh, ki jih izrecno našteva zakon (sezona-izven sezona; vrsta nastanitve: hotel, soba sobodajalca, kamp itd.; kategorija ali število zvezdic nastanitve v razponu od ene do petih), so možni še številni drugi kriteriji, npr. središče kraja/občine ali obrobje; naseljen kraj z vso infrastrukturo ali redko poseljen predel občine; glavno mesto ali manjša občina brez razpoznavnih turističnih znamenitostih itn. Občine se lahko odločijo tudi za opustitev turistične takse ali njeno ne-zaračunavanje za določene segmente gostov. Zavedam se, da je bil Odlok o turistični taksi v Občini Piran sprejet pred kratkim a menim, da bi bilo upravičeno ponovno preučiti dejansko stanje in ustrezno popraviti nastalo krivico. Predlagam, da se za goste v avtokampih ponovno določi 50 % nižja cena turistične takse od ostalih gostov, podobno kot je bilo to določeno za sobodajalce v zaledju Občine Piran ( popolnoma upravičeno). S spoštovanjem, Mag. Meira Hot

26.07.2019 ob 08:48
POBUDA: Ponovno predlagam ,da Občina nemudoma pristopi k reševanju parkirnih zagat pri športni dvorani Lucija na parceli 4917/1 k.o. Portorož (tam kjer je pasja šola). Obrazložitev: Krajani, stanovalci sosednjih blokov, obiskovalci športne dvorane, obrtniki in vsi ostali ,ki gravitirajo na to območje se vsakodnevno srečujejo z težavami okoli parkiranja na parkirišču pri športni dvorani v Luciji. Parkirišče je zelo oblegano sploh v jutranjem in večernem času ter kadar se v dvorani izvajajo tekme ali treningi. V jutranjih urah ko starši pripeljejo otroke v šolo je stanje na momente tudi zelo nevarno. V preteklih letih ter tudi letos sem večkrat podal pobudo ter predlagal rešitve za ta problem ampak žal brez uspeha, zato predlagam , da se parcelo 4917/1 k.o. dodeli v upravljanje ali najem lastnikom lokalov v športni dvorani za potrebe izgradnje parkirišč za 20 avtomobilov na zemljišču kjer je sedaj pasja šola. To zadnje parkirišče bi bilo namenjeno zaposlenim v lokalih športne dvorane ter bi tako omililo stanje. Ureditev parkirišča bi lastniki lokalov sami financirali. Prosim za jasen odgovor ali je stvar izvedljiva. S spoštovanjem, Denis Fakin

26.07.2019 ob 08:42
POBUDA: 1. Pobuda glede verjetne bodoče spremembe statuta občine Piran o spreminjanju meje Občine Piran, kakor tudi meje Republike Slovenije (arbitraža!) – potrebni smiselni razmisleki in predvsem zdrava kmečka pamet – gradivo o tem vprašanju je že na Občinski upravi in pri g. Županu. Zahtevam, da se materija obravnava na pristolnih občinskih odborih, kakor tudi na seji občinskega sveta in se sprejme jasna stališča. S spoštovanjem, Vojko Jevševar

26.07.2019 ob 08:39
POBUDA: Občan nas je obvestil, da ima občina Piran namen zmanjšati število parkirišč na ulici IX. Korpusa oz. Vrtni ulici, konkretno z zapornico pri bolnici. Sprašujem vas, glede na dejstvo, da gre za javno površino povrh vsega namenjeno za nujno potrebna parkirna mesta pirančanov. Zanima nas ali je KS Piran podalo mnenje o tem oz. kdo če je zmanjšanje parkirnih mest za domačine odobril brez soglasja krajanov. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:32
POBUDA: Pobuda da program glasbene šole ostane v Piranu : Posredujemo pismo Občanke prebivalke mesta Piran v razmislek in konkreten odgovor Mladi mamici in javnosti seveda ! Piran je mesto, ki se ponaša z bogato kulturno dediščino. V preteklih letih je iz Pirana odšlo veliko dejavnosti in tudi prebivalcev, ki so presodili, da bo kvaliteta njihovega življenja in delovanja drugje boljša. In sedaj se zopet pojavlja težnja o preselitvi glasbene šole v Lucijo. Načeloma sicer le dela glasbene šole, a Pirančani imamo s takimi načrti bolj slabe izkušnje. Kot občanka menim, da glasbena šola sodi v Piran in bi bila preselitev v Lucijo še eno osiromašenje mesta, ki si že tako sooča s številnimi težavami. Kot starš lahko razumem, da se tistim, ki otroke v glasbeno šolo vozijo, zdi dostop do šole težava. Nihče ne razume bolj težav z dostopom kot mi, ki v Piranu živimo, saj se s tem soočamo vsak dan. In če je težko staršem, ki imajo avtomobile pred hišo ali pa v neposredni bližini, gotovo ni lahko nam, ki imamo avtomobile tudi kilometer od doma. V vabilu na sestanek, ki bo v petek, 14.junija ob 17h na KS Portorož je zapisano, da bi se v Luciji vzpostavil oddelek glasbene šole. To bi naj zgledalo tako, da se pouk nekaterih inštrumentov izvaja le v Luciji. V primeru, da ima glasbena šola v resnici za cilj le to, da je v Luciji le oddelek, ne pa da se celotna glasbena šola umakne iz Pirana, bi morali zagotoviti, da se pouk vseh inštrumetov izvaja tudi v Piranu. To, da bi si dva učitelja delila učilnico, v kateri bi pouk potekal izmenično, se mi ne zdi posebna težava. Z veseljem bi svoje mnenje povedala na sestanku, a je (glej ga zlomka) sklican prav na tisto popoldne, ko imajo piranski otroci valeto. Pa tudi sicer mislim, da bi moje mnenje nič ne zaleglo. V Piranu nas je premalo, da bi bili pomembni za glasbeno šolo in za občino. Resnični namera revitalizacije mesta pa se ne izpričuje s preštevanjem kje je več potencialnih učencev – temveč kje so. In kje vse jim želimo ohraniti dragocene vsebine, kot je učenje glasbe, kvalitetno prostočasno udejstvovanje, zdrava socializacija izven osnovnošolskih klopi. V tem istem mestu, v katerem zmigujoč z rameni puščate ambulanto za zdravljenje odvisnosti, berače na Levstikovi… Povedali bi ji, da tudi naša mnenja in predlogi očitno malo zaležejo ter naletijo na gluha ušesa, bi pa raje, da ji to poveste vi ! S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:27
POBUDA: KURJENJE V mesecu juniju 2019 se je oglasila občanka iz Fiese, da nekateri stanovalci v Fiesi že tri dni kurijo eko odpadke in tudi zeleni rez. Takšen način kurjenja je zelo moteč za bivanje v sosednih hišah. Občanka pa ima tudi težave z zdravjem. Inšpekcija je na kraju samem povedala, da je kurjenje dopustno; le prijaviti ga je potrebno gasilcem. Občina Piran nima odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja, ki je sedaj dopustno tudi v glavni turistični sezoni, razen v času suše. Dajemo pobudo za : - Pripravo odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja v času visoke turistične sezone S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:23
POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje pobudo, da odbori v okviru občinskega sveta delujejo avtonomno in da odločajo o obravnavanih zadevah ter se zato predlaga ustrezna sprememba poslovnika občinskega sveta. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

20.06.2019 ob 14:16
PROPOSTA: Attivazione di un centro di consulenza oer bambini e famiglie nel Comune di Pirano Ci rivolgiamo al Comune di Pirano e al Consiglio comunale a nome degli istituti pedagogico-educativi del comune di Pirano, perché abbiamo bisogno di offrire un supporto psicologico approfondito agli alunni e ai bambini che frequentano le nostre scuole nonché ai loro genitori. Premesso che: Nelle nostre scuole e negli asili ci sono sempre più bambini e adolescenti con difficoltà di apprendimento, problemi emotivi e comportamentali e patologie psichiatriche. Ci sono sempre più famiglie monoparentali, genitori divorziati, con problemi economici e sociali, con dipendenze di vario tipo, difficoltà nell'educare i figli, che necessitano di un supporto e di un consulto appropriati. Nell'ambito dell'ufficio di consulenza scolastica risulta impossibile far fronte a tutti i casi e alle situazioni che giornalmente si presentano, anche perché la consulente scolastica ha altri compiti e mansioni all'interno della scuola e non può coprire tutti i profili professionali necessari. Spesso invitiamo le famiglie ad andare dal pedopsichiatra o dallo psicologo clinico, ma i tempi d'attesa sono di 6 mesi e oltre. In questo modo e nei casi più difficili si perde del tempo prezioso. Abbiamo perciò bisogno di un centro con psicologi, pedagogisti speciali, pedagogisti sociali e di altri profili, che possano collaborare con le scuole ed essere diponibili per supporti ed approcci psicologici individuali e alle famiglie, corsi per genitori riguardanti l'educazione dei figli, svolgimento di ore di aiuto professionale aggiuntivo per i bambini con necessità particolari nella cui delibera è specificato il profilo adatto, test per l'identificazione degli alunni dotati (come previsto dalla legge) e per avere il parere di un professionista esterno alla scuola, come previsto dalla procedura di richiesta della delibera per alunni con necessità particolari. Visto che la scuola elementare è obbligatoria, questo è anche l'unico posto dove possiamo trovare assieme bambini e adolescenti provenienti da tutte le situazioni e ambienti sociali più disparati. Questi sono un importante campione rappresentativo dello stato sociale del comune di Pirano e questi saranno i nostri futuri concittadini adulti. È perciò nell'interesse di tutto il Comune che questi ragazzi non diventino dei futuri senzatetto, criminali, disoccupati o con varie dipendenze. Per questo sono importanti l'azione e la prevenzione. Si chiede quindi al Sindaco: di prendere in considerazione la nostra richiesta riflettendo sulle modalità di realizzazione di un tale servizio, che potrebbe essere solo per il comune di Pirano oppure integrato e in collaborazione con il Centro di consulenza per bambini e adolescenti del comune di Capodistria. POBUDA: Obračamo se na Občino Piran in na občinski svet v imenu vzgojno-izobraževalnih ustanov v občini Piran, ker imamo resne in realne potrebe po celostni obravnavi naših otrok in njihovih staršev. V šolah in vrtcih imamo vse več otrok in mladostnikov, ki imajo učne, čustvene, vzgojne, vedenjske, psihosocialne in psihiatrične motnje in težave. Vse več imamo tudi ločenih družin, enostarševskih družin, s socialno-ekonomskimi težavami in raznimi zasvojenostmi, ki prav tako potrebujejo pomoč in podporo ter usmeritve. V sklopu same šolske svetovalne službe je nemogoče celostno obravnavati vse primere, saj ima svetovalna delavka tudi druge naloge in zadolžitve na šoli in ne more pokrivati vseh profilov, ki bi taka obravnava otrok potrebovala. Družine, katere napotimo k pedopsihiatrom in kliničnim psihologom čakajo po 6 mesecev in več, da pridejo na vrsto. To pa je, za že tako pereče probleme, ogromno izgubljenega časa. Nujno potrebujemo center oziroma ustanovo s psihologi, specialnimi in socialnimi pedagogi ter drugimi profili, ki bi sodelovali s šolami. Tovrstne profile bi potrebovali za individualno psihološko obravnavo učencev in njihovih družin, za šole za starše, za izvedbo ur dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami za katere je v odločbi točno določen profil, za testiranje nadarjenih učencev kot zahteva zakon ter za dodatno strokovno mnenje zunanje strokovne ustanove ob usmeritvi učenca s posebnimi potrebami. Ker je osnovna šola obvezna, je to edina ustanova, ki zajema vso raznovrstno populacijo otrok in mladostnikov na enem mestu. Prav zato ima lahko popolno sliko socialnega statusa mesta in dobro ve kdaj in na kakšen način je treba ukrepati, da ne bodo naši bodoči odrasli občani shajali cele dneve po ulicah, živeli kot brezdomci, bili zasvojeni ali brezposelni. Skrb za naše otroke in mladostnike bi zato moral biti cilj celotne občine. Pomembne pa so akcija in preventiva. Zato vas prosimo, da resno razmislite o obliki takšne storitve, ki bi lahko bila samo za občino Piran ali pa v sklopu in po modelu Svetovalnega centra Koper. Nadia Zigante

20.06.2019 ob 14:11
POBUDA: Ureditev otroških igrišč v starem mestnem jedru Pirana Pozdravljeni, Na 20. Redni seji Občinskega sveta, 23. Maja 2017 sem že podala naslednjo enako pobudo, ki jo podajam ponovno, saj ni bila realizirana. Vsem nam je znano, da v Piranu imamo le dve otroški igrišči (pri nogometnem stadionu in na Rozmanovi ulici), zato bi bilo smiselno razpoložljive površine, ki bi lahko bile otroška igrišča urediti, opremiti z igrali in ograditi, da se otroci lahko varno igrajo in, da na te površine nimajo dostopa živali, ki tam lahko vršijo potrebe iztrebljanja brez nadzora lastnikov. Pred leti je Občina Piran pristopila k projektu Unicefovih otrokom prijaznih mest v okviru katerega se je zavezala zagotoviti otrokom primerna in varna igrišča. (V predlogu proračuna za 2019 je predvidena postavka 180518 Projekt Piran otrokom prijazno Unicefovo mesto v višini 55.400 EUR, od tega 50.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove). Številna igrišča v Luciji in drugih naseljih so že tako urejena, le otroci v starem mestnem jedru imajo možnosti igre zelo omejene, ali pa igrajo igre z žogo kar na Tartinijevem trgu, kar moti mimoidoče ali goste v lokalih, saj je žoga okrogla, leti in se kotali vsepovsod.Predlagam nekaj možnih ureditev in prosim, če se jih prioritetno uvrsti v občinske proračunske programe. 1. V območju OŠ Cirila Kosmača v Zelenem gaju je dokaj urejen zeleni park v katerem je tudi nekaj igral. Lahko bi ga dodatno opremili, ustrezno varno uredili in ogradili. Lahko bi ga uporabljali tako šolarji kot otroci iz tega dela Pirana. 2. Na Pusterli je pred 12. leti bilo urejeno otroško igrišče, ki ga je bilo treba le še ograditi. Lastnik zemljišča je soglašal, da igrišče tam naredimo, vendar je najbrž motilo sosede in je KS Piran dosegla, da se igrišče odstrani. Predlagam, da se ga ponovno vzpostavi s soglasjem lastnika zemljišča in ogradi z možnostjo zaklepanja, sicer je ta zelenica izključno pasje stranišče polno iztrebkov, ki jih lastniki psov ne pobirajo. Sicer je del površine, kjer je že bilo otroško igrišče ograjen za pasje igrišče kot je v Luciji v Parku sonce. 3. Na Budičinovi ulici v Piranu je manjša zelenica v lasti Občine Piran, ki jo urejajo okoliški prebivalci in OKOLJE Piran. Mamice iz soseske so me prosile, če tam uredimo otroško igrišče z vsaj dvemi manjšimi igrali, ki ne zahtevata veliko prostora, zato predlagam, da se ta naloga uvrsti v program ureditev otroških igrišč. 4. Na Punti pred cerkvijo Marije zdravja so nekoč bila igrala, ki so kasneje odstranjena. Sedaj je velika površina še vedno le zasuta z gramozom po arheoloških raziskavah. Predlagam, da se v okviru načrtovane ureditve predvidi takšno tlakovanje, kjer bi ponovno, na površinah na katerih ne bo možno parkiranje zarisali ali v samem tlaku oblikovali otroške igre (npr. ristanc), kakor so bile postavljene na igrišču v Rozmanovi ulici in so sedaj prekrite z zaščitno prevleko. Predlagam tudi, da se vsa urejena igrišča predajo v upravljanje Športnemu in mladinskemu centru Piran, ki skrbi za vzdrževanje, odpiranje in zaklepanje ter varnost otroških igrišč. Lep pozdrav, mag. Milica Maslo Bezer

20.06.2019 ob 14:06
POBUDA: BITVE NA AVTOBUSN POSTAJI Na piranski avtobusni postaji, ob morju, so že najmaj 20 let in več nahajajo 3 razbite kamnite bitve, ki ne le kazijo podobo Pirana ob vstopu, pač pa so tudi nevarne. Pred dvema letoma so bile med te razbite bitve celo postavljene klopce, kar je sicer pohvale vredno, razbite bitve pa še vedno neugledno kazijo podobo mesta. Morda bi se za popravilo ali zamenjavo bitev kaj našlo na deponiji – odstranjene bitve pri obnovi mandrača. Več v članku : http://www.primorske.si/2011/03/31/zaskrbljeni-zaradi-obnove-piranskega-mandraca (Velike bele monolite, kamenje iz peščenjaka in bitve s piranskega mandrača so (neoštevilčene in neevidentirane) gradbeniki nemarno odložili na občinsko deponijo Foto: Lea Kalc Furlanič) Zahtevamo, da se razbite bitve takoj uredijo ali popravijo ali sestavijo. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

20.06.2019 ob 13:57
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Pobuda: Takojšen pristop k reševanju sanacije dotrajanih mestnih ulic, podhodov in stopnišč v mestu Piran Obrazložitev: Zaradi res nevarne dotrajanosti tlakovanih piranskih ulic, ki za meščane predstavljajo vsakodnevno nevarnost že pri normalni hoji in so vzrok izjemno velikega števila poškodb (tudi zelo težkih), vas v skladu z načrtom o Revitalizaciji Pirana in predvsem v skladu z stroko, ki te probleme pozna in jih jemlje zelo resno vlagam svetniško pobudo za takojšen pričetek sanacije in s tem reševanja mesta ter težav prebivalcev in obiskovalcev. Predlagamo, da se k reševanju povabi strokovnjake, ki bodo naše dotrajane ulice sanirali v skladu z njih zgodovinsko vrednostjo ter pri delu ohranili tiste dele, ki ne predstavljajo težav, ostale pa obnovili v skladu z gradnjo le teh (seveda z metodami, ki se jih uporablja sedaj). Absolutno ne želimo, da se k reševanju pristopi ad hoc s preplastevanjem ulic, betoniranjem ali asfaltiranjem. Maksimalno se moramo potruditi, da ohranimo vso zgodovinsko vrednost le teh. Pozivam na prednostni začetek reševanja tega perečega problema za vzpostavitev varnosti meščanov in obiskovalcev ter že omenjene revitalizacije. Zato vas pozivam, da k izvedbi ristopite takoj. Lep pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

20.06.2019 ob 13:54
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Pobuda: Takojšen pristop k reševanju doosvetlitve zatemnjenih in posledično nevarnih delov mesta Obrazložitev: Po veliko pogovorih s prebivalci mesta Piran, po mnogo vloženih prošnjah na Občino Piran v zadnjih letih ter v skladu z ugotovitvami Varnostnega sosveta in po osebnem pregledu stanja vlagam svetniško pobudo za takojšnje reševanje težav pri osvetlitvi popolnoma zatemnjenih delov ulic, podhodov ter stopnišč v mestu. Kot vsi vemo, so ti deli mesta zaradi dotrajanosti ulic nevarni za hojo; so lahek plen vandalizma zaradi nepreglednosti ter predvsem predstavljajo nevarnost za stanovalce, saj se v temi ne znajdejo. Posledično je zaradi padcev veliko poškodb; tudi resnejših; prav tako pa so prebivalci prestrašeni in se zaradi lastne varnosti v temi ne upajo iz stanovanj. Ker je bilo v zadnjih letih nekaj teh zadev dobro rešenih pozivam na takojšnji začetek reševanja tega perečega problema. Z zagotovitvijo osvetlitve bomo naredili velik korak naprej pri naših načrtih za vzpostavitev varnosti meščanov ter obiskovalcev in ter tolikokrat omenjeni revitalizaciji. Zato vas pozivam, da k izvedbi pristopite takoj. Lep pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

28.05.2019 ob 09:52
DOPOLNILNA POBUDA: NEPROFITNA STANOVANJA Prosim za dodatno obrazložitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, oz. mi natančno obrazložite merila in postopke iz Pravilnika, ki so osnova za dodelitev takšnega stanovanja. Prosim tudi za dokazila, ki opravičujejo dodelitev stanovanja kot neprofitnega oz. seznam upravičencev. Sklepam, da neprofitna stanovanja morajo ostajati neprofitna, brez spreminjanja pogodb V tržna stanovanja. Saj le tako bodo prišli do strehe nad glavo tisti, ki so upravičeni do tega, ne pa da čakajo leta in leta, ker se je nekomu standard povečal in na tak način prišel do stanovanja. Hvala za odgovor LP, občinska svetnica Dina Kolar

28.05.2019 ob 09:30
POBUDA: KIPING Dajemo pobudo, da se uredi prejemanje Klipinga za svetnike Občinskega sveta in članom svetov KS občine Piran. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:25
POBUDA: STOJNICE NA ZELENJAVNEM TRGU V PIRANU Ponovno dajemo pobudo, da se uredi odtekanje padavin iz streh stojnic na piranski tržnici. Trenutno je odtekanje meteornih vod oz. deževnice speljano točno na lokaciji stojišča strank in prodajalcev. Ob vetrovnem vremenu je težava še veliko večja. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:19
POBUDA: SEČNJA DEVES V LUCIJI Dajemo pobudo za podajo informacij in preverbo upravičenosti sečnje dreves pri blokih v centru Lucije, v Šolski ulici, v bližini bloka na št. 13. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:12
POBUDA:KOŠI ZA SMETI Krajani opozarjajo, da je v piranski občini premalo košev za smeti, tako v Piranu, Fiesi, Fornčah. Zahtevamo popis , kje so v občini Piran nameščeni koši za smeti . Takojšnje ukrepanje in postavitev košev za smeti, kjer to ni pokrito. POBUDA:ČISTOČA V MESTU PIRAN, FIESA Veliko meščanov se pritožuje nad vzdrževanem snage v mestu Piran in Fiesi. Zahtevamo bolj učinkovito čiščenje mesta Piran , Fiese. POBUDA:PARKIRANJE V FIESI Več občanov nas je opozorilo na veliko število parkranih vozil v Fiesi med prvomajskimi prazniki. Parkirnina bi morala biti plačljiva že s 1. majem, ne pa šele 1.junija. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:05
POBUDA: PARKIRANJE Ali se za parkiranje v piranski občini planira uvedba in uporaba učinkovitega in za JP Okolje donosnejšega sistema plačevanja parkiranja z gsm aplikacijo? V svetu so že uvedena plačila z aplikacijo na pametnem telefonu, Klasični način plačevanja je že zastarel. S takšnim načinom plačevanja odpadejo stroški praznjenja in okvar parkomatov, v praksi se tudi izkupiček pomnoži… S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 08:53
POBUDA: ZELENJAVNI TRG Težava: Zadrževanje dostavnih vozil po 10.uri. Zagotoviti proste prehode in dostop do ostalih prodajaln; ob stojnicah so ne samo vozila, ampak dodatni vozički, podstavki, stojala s kupi zabojev sadja ipd… Pregleden nadzor naj vsem stojničarjem zagotoviti enake pogoje za delo: Prodajalci v tamkajšnjih trgovinah bodo veseli načrta z vrisanimi stojnicami in dovoljenimi dodatnimi pomožnimi konstrukcijami Problem ob deževnih dneh: curki deževnice se stekajo po strankah, zalivajo blago, ki je naprodaj… S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

14.05.2019 ob 10:09
POBUDA: SANACIJA KLIFA FIESA – PIRAN Odločitev za sanacijo je bila sprejeta, ker je ob klifni steni, katere značilnost je, da je “živa” stena, zgrajena javna pot. Pot je v osnovi “neelastična” betonska linija, ki, dolgoročno gledano, taka kot je, na klifni steni nima prihodnosti. Zaradi osnovne značilnosti žive stene, ki je v stalnem spreminjanju pa je vsekakor o klifni steni potrebno imeti neko vizijo, saj so na zgornjem robu te stene obzidje, igrišče, pokopališče. Na klifni steni bo potrebno izvesti ustrezne posege, kar zahteva tehten premislek, da se pride do čimbolj kompletnih rešitev. Problem ni le inženirski, je tudi okoljski - Natura 2000, kulturno krajinski in estetski. Pred začetkom kakršnihkoli del naj se zagotoviti varno peš pot do Fiese, z ureditvijo ponoči osvetljenega pločnika v smeri Arze-Fiesa. POBUDA: PROJEKT OBNOVE PUNTE: Obnoviti pomeni le minimalno dodati. Trgi v srednjeveškem mestu morajo ostati prazni, ne pa zapolnjeni s statičnimi elementi. Imamo bogato tradicijo tehnik in materialov primernih srednj. mestu, pisanih na kožo sodobnim smernicam trajnostno naravnanih posegov v prostoru. Vodoprepustnost in izparevanja talne vlage na področju suhozidnih tlakovanj so dragocene kvalitetne rešitve! Že iz analiza zidov cerkve Marije zdravja je alarmanten pokazatelj škodljivosti asfaltirane (betonske?) površine med hišami! Naprošamo vas za poročilo o projektu Obnova Punte,,. Pridobiti želimo informacijo o stroških in vidikih projekta od idejne faze pa do izvedbe. Zanima nas razpis – stroškovni del izdelave projektov. Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

14.05.2019 ob 10:00
POBUDA: PROJEKTI V PIRANSKI OBČINI Žal se naš ozek pas, od Pirana do Seče, tik ob morju, ne obravnava kot ena sama linija med kopnim in morjem, vzdolž katere bi bili nanizani projekti z rešitvami, ki bi bili med seboj usklajeni, pač pa je vsak projekt zase, ki v prostor ne vnaša dodane vrednosti. Projekti, ki rešujejo le posamezne segmente, je potrebno ustaviti in vključiti v ta celovit projekt. Ti so: - Punta Piran - kolesarska in peš pot pri skladišče soli ob morju - urejanje obalnega pasu Portorož - projekt pristanišče Seča Uredi naj se CELOVITA prometna ureditev peš in kolesarske steze vzdolž celotne črte Piran-Seča. Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

14.05.2019 ob 09:52
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo pobudo oziroma vprašanja, ki sem jih dobil s strani naše občanke ( zaradi varovanje osebnih podatkov ne navajam imena in priimka): 1. Ali o kandidiranju za EPK odloča občinski svet ali kdo drug sam? 2. Ali so narejene ustrezne vsebinske in finančne projekcije? 3. Ali je zadeva dovolj transparenta? 4. Občanka apelira na nas svetnike, da za drugo obravnavo proračuna Občine Piran pridobimo ustrezno strokovno poglobljene projekcije EPK vsaj treh neodvisnih strokovnjakov. 5. Da se za to področje ustanovi posebna kompetentna projektna skupina neodvisnih strokovnjakov ( nestrankarskih ). 6. Ker je projekt zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno delovanje Občine in občanov želi, da se občane podrobneje seznanja z projektom in se zanj ne » servirajo samo drobtinice «. V naprej se Vam za obrazložitev zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! Občinski svetnik Kristijan Cerovac

14.05.2019 ob 09:47
POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da naj župan Občine Piran predlaga sestanek z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč glede odprtih spornih vprašanj. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

26.04.2019 ob 09:23
POBUDA: Zdravstveni dom Piran in metadonska ambulanta V zvezi z že znanimi težavami prisotnosti/odsotnosti splošnega zdravnika v ZD Piran, naslavljamo na vodstvo ZD Piran (g. direktorja Kranjca, ki se ni niti udeležil varnostnega sosveta) - prošnjo za pojasnilo in informacije o morebitnih spremembah glede razpoložljivosti zdravnika - Možnost selitve ambulante za zdravljenje odvisnosti iz piranskega ZD, iz že znanih razlogov, to je težav zaradi kriminalitete, beračenja in ogroženosti tamkajšnjega zdravstvenega osebja S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

26.04.2019 ob 09:17
POBUDA: Piranski fitnes TVD Partizan Zgodba fitnesa na Rozmanovi ulici, s katerim upravlja društvo TVD Partizan, je edinstven primer sodelovanja Občine Piran, KS Piran in širše skupine prostovoljcev. Z namenom omogočanja kvalitetnega preživljanja prostega časa generacijam mladih Pirančanov smo prenovili, ohranili in z nakupom opreme usposobili pozabljeno telovadnico. Tukajšnje aktivnosti so edina preventiva zoper destruktivne življenjske razvade. Za vadbo se zanimajo tudi starejši, fitnes postaja prostor medgeneracijskega sodelovanja. Vpričo novih izzivov bo potrebno to dejavnost podpirati z namenom revitalizacije mesta. - Potrebno je tudi investirati v dotrajano stavbo, prioriteta je zvočna izolacijo v vrednosti 5.000 EUR - podprimo pobudo, da društvo TVD Partizan dobi status društva v javnem interesu, in omogočimo zaposlitev odgovornega vodje (preko javnih del, iz sredstev za preventivo zoper odvisnosti ipd) Za temeljitejše posege bo v bodoče potrebno zagotoviti več sredstev. Lastnik telovadnice je KS Piran, društvoTVD Partizan (zastopnik Lili Žigo) pa z članarinami odplačuje zadnje obroke 15.000,00€ vredne opreme. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:51
POBUDA: Zadeva : predlog za odstranitev nekaterih oglaševalnih panojev Obrazložitev : Glede na zakon o občinskih cestah me zanima, če ima OP urejeno in kako ima omejeno oglaševanje. Zanimajo me pogodbe z najemniki velikih oglaševalnih panojev ter kdaj potečejo. Glede oglaševalnih klopi v Fiesi bi želela vedeti s kom in do kdaj je bila sklenjena pogodba o njihovi postavitvi in upravljanju, njena vsebina oziroma dogovor. V nekaterih večjih mestih po svetu so župani oziroma občinske uprave z zakoni omejili ali celo prepovedali oglaševanje, katero je kazilo izgled mest. Prosila bi, da se ta pobuda uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta. Predlagateljica: Lara Fojan Zanutto

25.04.2019 ob 08:30
1. POBUDA: ODLOK O OBČINSKIH TAKSAH OBČINE PIRAN: - Predlagamo, da so podatki o odmeri taks javni, objavljeni na spletni strani občine Piran. - Lokal mora imeti javno izobešeno skico odmerjene oz. najete površine z dimenzijami in kvadraturo. Predlagamo, da se v nov odlok o taksah za uporabo javnih površin vključi tudi dokument, ki bi ga prosilcu izdal občinski urad in iz katerega bi bilo razvidno, koliko je velika javna površina, ki mu je odobrena v uporabo in koliko znaša plačilo. Npr. primer dobre prakse iz Pariza, kjer mora biti tašen dokument vidno izpostavljen oz. naleplnen na izložbi lokala, kot informacija javnega značaja. (Priloga) Le tako bi omejili zlorabe in ugibanja, do kod seže pravica najemnika javne površine. 2. POBUDA Zaporo prometa na Punti predlagamo šele ob izpolnjenem pogoju, zagotovitve zadostnega števila elektro dostavnih vozil skozi celoten dan ter soglasju oz. dogovoru KS Piran o terminu zapore in ponovnega odprtja Punte za promet. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:24
POBUDA: plačljivo parkiranje v Fiesi Termin plačljivega parkiranja v Fiesi naj končno izstopi iz rigidnih terminov – tamkajšnje površine so prezasedene že v zgodnjih pomladanskih mesecih. - JP Okolje naj izvede monitoring, z namenom prilagoditve dejanskim razmeram množične obiskanosti Fiese, ter zamakne plačljivo parkirnino na datume v marcu, zaključi pa npr.15 oktobra. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:17
POBUDA: Časovna omejitev parkiranja na Župančičevi ulici v Piranu Represivni nadzor parkiranja v tej ulici povzroča veliko pripomb, še posebno v zimskem času, ko tamkajšnji prebivalci izven sezone pogosteje parkirajo v bližini svojih domov. Na nas so se obrnili z vprašanjem, ki ga posredujemo z željo, da nanj odgovorite. Do izgradnje prepotrebne infrastrukture, GH za Pirančane, je takšen odnos do domačinov nepotreben in destruktiven. Kako s parkirnimi mesti za župana, podžupane in ostale svetovalce? Ali solidarno uporabljajo sredstva javnega prevoza oz., če jih ne, kje parkirate? S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:11
POBUDA: postopek za prijavo črne gradnje ali posega v videz stavbe (arhitekturo) v Piranu Občanka je ob nezakonitem gradbenem posegu morala osebno preverjati ali ima investitor dovoljenja ZVKD in UE Piran. Gradbeni inšpektor je njeno prijavo zavrnil kot neustrezno »pobudo« - V primeru nastajajoče črne gradnje, ali občan lahko pokliče za ukrepanje uslužbenca Medobčinskega redarstva in inšpektorata? - Na spletni strani Občine Piran naj bo nazorno pojasnjen postopek prijave in ukrepanja v primeru sumljivih / nezakonitih gradbenih posegov ali spreminjanja videza stavb, z ustreznimi naslovljenimi obrazci v pdf formatu. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

25.04.2019 ob 08:04
POBUDA: Dodatno financiranje varstvenega programa v Vrtcu Mornarček Piran Na željo piranskih staršev je svet Vrtca Mornarček omogočil popoldansko varstvo otrok za družine, ki delajo v turizmu in dejavnostih z popoldanskim urnikom. V kolikor bo povpraševanje oz. se bo izkazal interes naj se varstvo organizira skozi vse leto. Podprimo predlog tri-mesečnega poskusnega obdobja in namenjeno postavko v višini cca 15.000,00€ S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

15.04.2019 ob 09:00
POBUDA: Zadeva : ureditev obale med portoroško plažo in plažo Meduza Obrazložitev : Na zahtevo krajanov vlagam pobudo za ureditev obalnega pasu med portoroško plažo in plažo Meduza. - Potrebna je sanacija priobalnega pasu oziroma promenade, ker so luknje v tleh že postale nevarne - Kontejnerji za smeti so nazavarovani : veter in nepridipravi jih prosto premikajo po promenadi - Nekoč urejena zelenica je postala odlagališče za dotrajano vrtno opremo in zanemarjene vaze tamkajšnih gostinskih lokalov - Zanima me meja do katere se lahko lokali širijo proti morju - Krajani želijo da se lokalom v pogodbe doda točka, katera naj vsebuje skrb za izgled in čistočo, tudi ko lokali ne obratujejo (pozimi naj odstranijo svoj vrtni inventar). Vsa turistična mesta imajo ta pravila jasno postavljena in vsi se tega držijo. Predlagateljica : Lara Fojan Zanutto, občinska svetnica

12.04.2019 ob 11:33
POBUDA: Statutarno-pravna komisija predlaga, da pristojne strokovne službe podajo na seji občinskega sveta ustrezna postopkovna pojasnila pri sprejemanju predloga proračuna (npr. glede načina sprejema amandmajev, idr.) in drugih aktov oziroma naj ta postopkovna pojasnila v skladu s poslovniškimi določbami poda vodstvo seje. V vseh primerih naj se na sejah občinskega sveta zagotovi korektnost vodenja vseh postopkov. Predsednik Statutarno-pravne komisije Andrea Bartole

12.04.2019 ob 11:10
POBUDA: Zadeva : svetlobno onesnaževanje Obrazložitev : Predlagam pregled prekomerne svetilnosti svetlobnih panojev v Portorožu. V zakonu o varstvu okolja, uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so jasno podane dovoljene meje, katere so v naši občini presežene in zato zelo moteče za občane in turiste. V 17.členu je določena dovoljena osvetljenost v varovanih prostorih (stanovanja, hotelske sobe). Prosim, da se inšpekcijskim službam za varstvo okolja poda zahtevek za ugotovitev prekomerne osvetljave in naj se za začetek (pred poletno sezono) vsaj zmanjša svetilnost svetlobnih reklamnih panojev. Menim, da so krajevne emisije presežene in v nekaterih primerih tudi nevarne. Primer : Portoroška cesta – svetlobni pano na hotelu Metropol Predlagateljica : Lara Fojan Zanutto

12.04.2019 ob 10:57
POBUDA: PRIPOMBA NA ARHIV Na občinski spletni stani – OBČINSKI SVET – se nahaja tudi arhiv Odgovorov na vprašanja , pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov, od leta 2006 dalje. Ta arhiv je za mandat 2018–2022 prazen. Od volitev dalje smo imeli že 3 seje. Zahtevamo objavo vseh pobud z odgovori in pojasnili.

02.04.2019 ob 09:19
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo svetniško pobudo: - Sprememba občinskega akta o višini turistične takse Obrazložitev: Kot občan, ki se ukvarja z turizmom smatram, da je trenutno veljava turistična taksa v višini 2 € z pribitkom 0,50 € absolutno previsoka. Za primer bom prikazal izračun zneska TT pred povišanjem in po povišanju TT. Primer 1: Predpostavimo, da štiričlanska družina, kjer so vsi člani polnoletni in plačajo polni znesek TT, prebivajo v NO 10 dni. 4 * 1,27 € * 10 = 50,80 € Primer 2: Štiričlanska družina, kjer vsi člani plačajo polni znesek TT in prebivajo v NO 10 dni. 4 * 2,50 € * 10 = 100 € Kot je razvidno iz zgornjih izračunov se je znesek, ki ga plačajo turisti praktično podvojil. Smatram, da je to nesmisel in sem prepričan, da marsikaterega gosta to odvrne od daljšega dopustovanja v našem kraju. Občinsko blagajno je potrebno znati polniti iz drugih resursov, ki morajo biti na razpolago gostom, da se le ti počutijo v našem kraju dobrodošli, spoštovani, kjer se lahko sproščajo, zabavajo,… in seveda trošijo denar. Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 09:13
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik vlagam pobudo, da tudi letos, kot že nekaj let poprej v naši Občini obeležimo svetovni dan zavedanja o avtizmu, 2. aprila, ter tudi sami prispevamo k ozaveščanju javnosti in celotne družbe o ustvarjanju primernih pogojev za kar čim večjo vključenost oseb z avtizmom v našo družbo. Da za ta namen vidnejše stavbe, vodnjake, trge osvetlimo v modri svetlobi, kot to počnejo drugod po svetu in tudi že v kar nekaj občinah po Sloveniji. Na pobudo Zavoda Modri december iz Kopra, katerega ustanoviteljica je med drugim tudi osebnost Primorske leta 2018, v naši občini že nekaj let obeležujemo svetovni dan zavedanja o avtizmu, kar dokazujejo pričujoče fotografije. Prilagam poziv NVO za avtizem, ki je bil po elektronski pošti dne, 14.02.2019 poslan tudi na našo občino. Z željo, da bi se ponovno pridružili tej že tradicionalni akciji in na ta način opozorili na pomen razumevanja oseb z avtizmom, vas lepo pozdravljam. Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 09:09
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik podajam naslednjo svetniško vprašanje: 1. Ali se razmišlja o ureditvi varnosti na neurejenih kopališčih? Obrazložitev: Občina Piran ima približno 18 KM obale, od tega približno 11 KM plaž. Urejenih plaž je približno 2 KM, neurejenih pa 9 KM. Slednja se praktično raztezajo od Seče do Pacuga in so iz kopnega težko dostopna. V primeru reševanja je le to zelo težko ali pa celo neizvedljivo. Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 09:04
POBUDA: Spoštovani g. Župan, kot občinski svetnik in vodja svetniške skupine GZOP podajam naslednjo svetniško pobudo: - GLEDE NA POZITIVNO MNENJE OBORA ZA TURIZEM IN DRUGE GOSPODARSKE SLUŽBE, KI PREVIDEVA POPRAVEK BUDGETA ( letni proračun ) ZA TZP NA OSNOVI 40% TURISTIČNE TAKSE PRIČAKUJEM OD DIREKTORJA TZP, DA : - pojasni oceno od kod je predvidenih 1.200.000 €, če ne poznamo dejanskega stanja oz. ali lahko garantira, da ta znesek predstavlja utemeljeno oceno prihodkov iz TT - jasno predstavi ne le vsebinski, temveč tudi akcijski plan izvajanja vseh aktivnosti predvidenih v proračuni TZP - specificira število izvajalcev tudi glede na povečan obseg dela in nove projekte ter časovno in poimensko opredeli naloge in zadolžitve glede na predstavljeni stroškovnik Obrazložitev pobude : ne podpiramo proračuna TZP, ki bi temeljil na pavšalnih ocenah in samo vsebinski predstavitvi, zahtevamo in pričakujemo podrobnejšo obrazložitev. Sama osnova pogodbe o ustanovitvi TZP -ja ( 40 % od TT ), je bistveno premalo ali pa preveč, ne da bi vedeli kakšen kvaliteten premik v promociji kraja in občine bomo naredili ter katere projekte bomo izpeljali in na kakšen način V kolikor zadeva ne bo podrobneje obrazložena ne vidimo smisla o opravljanju teh javnih služb na način, ki ga sedaj predstavlja TZP oz. predlagatelj mag. Igor Novel. V naprej se Vam za obrazložitev zahvaljuje in Vas lepo pozdravljam! Občinski svetnik Kristijan Cerovac

02.04.2019 ob 08:49
POBUDA: 16. SVETNIŠKA POBUDA: Gledališče Giuseppe Tartini pot Kulturni Center Pirana KS ponovno odpira pobudo, da se gledališče, ki je v lasti last Občine Piran, vrne mestu Piran. S tem namenom se - predlaga novega upravitelja, ki bi z upravnim odborom in na javnem razpisu izbranim programskim vodjo vrnil v gledališče dogodke in publiko. Zainteresirana KS Piran predlagamo tvorne sodelujoče pri upravljanju Comunita degli Italiani Gledališče Tartini, Zvezo Kulturnih Društev Piran, Občino Piran, po potrebi javne zavode, društva. Denar od najemnine Caffe Teatra 40.000 € naj bo – kot nekoč - namenjen za program gledališča Tartini. Z večletnim dosedanjim tvornim sodelovanjem z ostalimi kulturnimi društvi in posamezniki v naši občini, bo večinoma zaprto gledališče končno spet postalo žlahtno kulturno stičišče naše občine in piranske skupnosti. Piran je mesto, ki ima posebne značilnosti, tako kulturne kot bivanjske in tudi lego, ki je, čeprav povezana s cestno povezavo, vendarle na nek način svoja zaključena celota, ki jo je, za nekatere stvari, težko povezovati z okoliškimi mesti. Piran je tudi najbolj turistična destinacija v Slovenski Istri in je kot taka in je kot taka, na nek način tudi odlična odskočna deska za predstaviti vse tisto, kar to obmorsko mestece in celotna slo. Istra lahko ponudi. Na enem mestu se turisti lahko seznanijo s tem, kdo smo mi, kakšni smo in na kakšnem koščku zemlje so se znašli. Ampak, če hočemo nekaj predstavljati, moramo najprej nekaj ustvarjati in preko ustvarjanja se komaj lahko zrcali naša kultura, naš jezik, naši okusi, vonji in želje. Ustvarjanje pa zato ne more biti kampanjsko, dva meseca na leto, ampak mora potekati skozi celo leto, kajti v končni fazi so ljudje, prebivalci Pirana tisti, ki mesto, utrip soustvarjajo, delajo mesto mesto, razvijajo vse tisto, kar turisti občudujejo in konzumirajo in zaradi tega je ljudem, prebivalcem potrebno dati možnost, da so aktivno udeleženi pri soustvarjanju ter pri konzumiranju določenih kulturnih dobrin. Pojem gledališče se mora razširiti v pojem Kulturni center in začeti uresničevati različne segmente ustvarjanja in kulture, ki bi delovali pod eno streho in zaradi tega ponujali lahko celosten pregled nad dogajanjem in ustvarjanjem. Če so stvari razpršene na vse konce, lahko hitro spregledamo marsikaj in velikokrat se lahko zgodi, da so prireditve same sebi namen. Center bi moral dihati s prostorom in ne biti samo dislocirana enota nekega upravnega središča (Avditorij), ki nima z gledališčem stika in ne ideje, kaj naj v prostorih slednjega počne. Aktivirati bi bilo potrebno otroke in mladino, kajti na tak način počasi vzgajamo publiko, meščane, državljane, ki bodo zavestno prenašali doto področja rodovom naprej.Vsebine je potrebno določiti glede na starost, aktualnost, ter glede na to, ali vsebine ponujajo dovolj možnosti, da se otroci in mladostniki lahko izražajo. Prostor je odlična izhodiščna točka za literarne večere, glasbene večere, razstave, inštalacije, plesne in gledališke predstave, koncerte. Glede na premični parter (stoli, ki se odstranijo) je to več namenski prostor, ki ponuja veliko izbiro možnosti. Pod pojem Kulturni center ni mišljen Kulturni dom, ki pod svojo streho nabira dogodke, ampak kot center s svojo programsko politiko na nek način dela poudarke, nakazuje smernice, ki so za ta prostor pomembne ter ga hkrati povezuje z zunanjim svetom in ga na tak način dela multikulturnega. Vsekakor mora stavba živeti, če hoče pod svojo streho vabiti tako domačine kot turiste. GT bi moral imeti vodja programa, ki bi bil zadolžen samo za GT, ki bi poznal prostor ter se zavedal potreb prostora in ki bo program sestavljal z mislijo na ta prostor. Gledališče je precej dobro tehnično opremljeno in zato je na odru izvedljivo marsikaj. Prostor je potrebno na stežaj odpreti in ga počasi pripeljati do točke, ko bo postal referenčna točka za kulturno dogajanje v Piranu. Kaj s publiko? Počasi se bo prebujala in ugotavljala, da je v gledališču kaj, kar bi jih utegnilo zanimati in se bodo počasi aktivirali. Ampak to traja. Toliko let mrtvila prinaša za sabo določeno škodo. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič Davorin Petaros

02.04.2019 ob 08:47
POBUDA: 6. Predlagam, da se preveri najemnike socialnih stanovanj, saj menim pa da so nekaterim stanovanja neupravičeno dodeljena.

02.04.2019 ob 08:44
POBUDA: 5. Obala od Lucije do Pirana je zelo zanemarjena in neurejena. Lastniki lokalov naj poskrbijo za odvečno kramo, ki jo odlagajo za ali pred lokali.

02.04.2019 ob 08:35
POBUDA: 1. Predlagam odkup garažne hiše na Fornacah. Lahko se najame kredit in z denarjem najemnin se odplačuje kredit. 2. Predlagam znižanje turistične takse na 1,50€. 3. Predlagam revizijo porabljenih sredstev občine Piran in JP Okolje za najmanj 8 let nazaj. 4. Predlagam zasaditev cvetja v vsa krožišča, ki vodijo v Piran in Portorož (tako kot je na bernardinskem klancu). LP Občinska svetnica Dina Kolar

01.04.2019 ob 14:22
POBUDA: 2. Moje vprašanje, zakaj je bil v prejšnji sestavi OS sprejet sklep, da se ne pripelje štiripasovne ceste v Občino Piran. Zato dajem pobudo, da se takšno cestno povezavo (štiripasovna cesta) do naše občine čim prej omogoči! Lep pozdrav Vojko Jevševar

01.04.2019 ob 14:14
POBUDA: 1. Prosim strokovne službe za pripravo celovitega realnega stanja vseh cest v Občini Piran z namenom, da se lahko pripravijo predlogi za prioritetno listo in časovnico za sanacijo le teh. Lep pozdrav Vojko Jevševar

01.04.2019 ob 14:09
POBUDA: Zadeva: Pobuda za ukinitev plastenk in plastičnih kozarcev za enkratno uporabo za strežbo vode Spoštovani, Plastična embalaža za enkratno uporabo je velik in pereč problem s katerim se spopada celotna naša civilizacija in ne le lokalno prebivalstvo. Z namenom, da damo zgled in naš prispevek k omilitvi te problematike, dajem pobudo, da se opusti strežba vode in drugih pijač v plastenkah in plastičnih kozarcih za enkratno uporabo. V našem okolju imamo srečo, da imamo kakovostno vodo iz pipe zato predlagam, da izkoristimo ta privilegij in vodo iz pipe postrežemo v steklenkah ali vrčih ter steklenih kozarcih. Prepričana sem, da bodo strokovne službe Občine Piran našle ustrezno rešitev. Hvala in lep pozdrav, Občinska svetnica Mag. Milica Maslo Bezer

01.04.2019 ob 14:04
POBUDA: Predlagam, da župan poda pobudo Ustavnemu sodišču RS, da preveri vsebinsko in postopkovno zakonitosti vseh treh OPPN jev:: - OPPN ob Belokriški - OPPN Park cvetja - OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 02.10.2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Piran, 29.01.2019 Nevenka Kavčič

01.04.2019 ob 14:01
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Kot je bilo volilcem vseh strank in gibanj, katerih člani so zasedli mesta občinskih svetnikov v Občini Piran prioritetno obljubljeno, vas naprošam za takojšnjo uvedbo snemanja sej Občinskega sveta Občine Piran in za njih objavo preko TV ali spletnih medijev na najustreznejši način. Obrazložitev: Samo z objavo prenosov kompletnih sej Občinskega sveta Občine Piran lahko našim volilcem zagotovimo transparentnost in verodostojnost delovanja Občinskega sveta, kar smo jim vsi obljubljali pred volitvami. Zato vas pozivam, da k izvedbi obljube pristopite takoj. Lepo pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

01.04.2019 ob 13:58
POBUDA: Pobuda za odkup zemljišča na katerem stoji otroško igrišče v Dragonji - Kot občinski svetnik ter predsednik sveta Krajevne skupnosti Sečovlje, predlagam, da se zemljišče na katerem je Občina skupaj z Krajevno skupnostjo ter krajani Sečovelj uredila otroško igrišče v Dragonji (nasproti restavracije Walter) odkupi v letu 2019 oz. ,da se pri sestavi proračuna za leto 2019 predvidijo sredstva za zaključek tega posla. Obrazložitev : Dotično igrišče je prostor na katerem se družijo otroci ter starši. Igrišče vzdržujejo krajani ter člani razvojnega društva Stena iz Dragonje. Na tem igrišču oziroma parceli se dogajajo tudi drugi dogodki in sicer tradicionalni praznik Kostanjev, tekmovanje v kuhanju vampov ali tripijada, blagoslov motorjev..... Prostor je skozi leta postal stičišče vseh generacij zaselka Dragonje ter okoliških vasi. Parcela je opredeljena kot stavbno zemljišče in po zagotovilih lastnika so se prav iz tega razloga pojavili interesenti za nakup. Parcelo je vsa ta leta lastnik oddal v brezplačno uporabo društvu Stena iz Dragonje zato menim ,da je nujno, da Občina sklene dogovor o zamenjavi ali, da parcelo odkupi čimprej. Piran, 29.1.2019 Predlagatelj : Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:54
POBUDA: Predlagam ,da Občina nemudoma prične z aktivnostmi okoli rešavanja prometnih zamaškov v času turistične sezone zlasti na odseku ceste Lucija –mejni prehod Sečovlje z namenom, da omogoči normalno pretočnost v prometu ter bivanje krajanom Sečovelj ter okoliških vasi. Obrazložitev: V zadnjih letih se je promet v Hrvaško na naših dveh mejnih prehodih močno povečalo. Še ne dosti nazaj so se zastoji odgajali ob vikendih v zadnjih letih pa so zastoji vsakodnevni pojav. Življenje počasi za krajane Sečovelj in sosednjih vasi postaja neznosno. Nujno je potrebno vzpostaviti prometni režim tako,da bojo krajani imeli čim manj težav, zato predlagam, da se cesta na zgornjem Parecagu (od kapelice do gostišča Marička) opredeli kakor cesta namenjena izključno stanovalcem. Cesto je potrebno razširit ter primerno označit. Vsa dovoljenja za ta poseg je sklad kmetijskih zemljišč že posredoval Krajevni skupnosti Sečovlje. Pot mimo doma Krajanov KS Sečovlje pa do mejnega prehoda Sečovlje je potrebno primerno ražširiti in nameniti (z odlokom ali nekaj podobnega) lokalnemu prebivalstvu. Pot dejansko poteka po kmetijskem zemljišču ampak po zagotovilih prejšnjega in sedanje ministrice za infrastrukturo bi na prošnjo Občine Piran to zadevo z njeno pomočjo primerno izpeljali. S spoštovanjem, Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:49
POBUDA: Predlagam ,da Občina v proračunu za leto 2019 predvidi sredstva za izvedbo montažne etaže parkirišča ter dodatnega parkirišča pri Športni dvorani Lucija (tam kjer je sedaj pasja šola). Obrazložitev: Krajani, stanovalci sosednjih blokov, obiskovalci športne dvorane, obrtniki in vsi ostali ,ki gravitirajo na to območje se vsakodnevno srečujejo z težavami okoli parkiranja na parkirišču pri športni dvorani v Luciji. Parkirišče je zelo oblegano sploh v jutranjem in večernem času ter kadar se v dvorani izvajajo tekme ali treningi. V jutranjih urah ko starši pripeljejo otroke v šolo je stanje na momente tudi zelo nevarno. V preteklih letih sem večkrat podal pobudo ter predlagal rešitve za ta problem ampak žal brez uspeha. Okolje Piran je neke rešitve dobilo ampak v vseh primerih je šlo za neke megalomaske in drage projekte, zato pozivam Občino ,da nemudoma pristopi k reševanju te situacije z izgradnjo montažne železne etaže nad parkiriščem v lasti Občine (po vzoru Merkator centra v Kopru) ter izgradnjo parkirišča za 20 avtomobilov na zemljišču kjer je sedaj pasja šola. To zadnje parkirišče bi bilo namenjeno zaposlenim v lokalih športne dvorane. Vse to kar pišem je usklajeno z lastniki lokalov v dvorani ter z upravljalci zemnljišča za pasjo šolo. S spoštovanjem, Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:38
POBUDA: Svetniška pobuda : Seje Občinskega sveta so bile v preteklosti snemane in predvajane na lokalni televiziji. Ker se je ta praksa zaradi zniževanja stroškov opustila predlagam ,da se ponovno preuči možnost snemanja in predvajanja občinskih sej saj menim ,da imajo naši občani pravico vedeti in videti kaj in kako njihovi predstavniki odločajo o porabi javnega denarja. Predlagam ,da Občina v proračunu za leto 2019 predvidi sredstva za ponovno snemanja in predvajanje Občinskih sej. Ta isti predlog sem podal že 27.1.2015 ampak žal se do danes ni nič zgodilo. S spoštovanjem Piran, 29. 1. 2019 Denis Fakin

01.04.2019 ob 13:08
POBUDA: Spoštovani, Dajem pobudo za ohranitev kulturno zgodovinske tehnične dediščine in muzejske zbirke ladjarske družbe Splošne plovbe. Vemo, da je lastnik Splošne plovbe Nemška ladjarska družba Peter Doehle (objekt v Portorožu je v fazi prodaje), in čeprav so to praktično le drobtine od tega kar je nekoč naš ladjar Splošna plovba sploh bil, in imel, bi bilo potrebno, da: 1.) Obdržimo arhiv Splošne plovbe v domovini in ga predamo Pokrajinskemu arhivu Koper (obstaja nevarnost, da se arhiv že danes uniči ali prenese v tujino; le ta pa predstavlja praktično velik del naše pomorskega razvoja in zgodovine ter ima ogromno zgodovinsko vrednost) 2.) Obdržimo muzejsko zbirko o zgodovini ladijskega prevozniškega podjetja Splošna plovba Piran v Portorožu (vilo San Marco). To je bila pred leti muzejska enota našega Pomorskega muzeja iz Pirana. Zbirka je bila sestavljena iz predmetov v lasti Pomorskega muzeja (in nekateri so bili pred to zbirko že razstavljeni v piranski zgradbi Pomorskega muzeja) ter predmetov v lasti Splošne plovbe. O tej zbirki sedaj ni nič znanega, čeprav bi morala biti pod kontrolo Pomorskega muzeja in ostati v domovini (morda se da z novim lastnikom Splošne plovbe dogovoriti o donaciji-odkupu? njihovega dela zbirke našemu muzeju) 3.) Pregledati umetniško zbirko likovnih in kiparskih del Splošne plovbe ter se dogovoriti za donacijo-odkup? umetniških del, ki so nacionalno bogastvo ter ta dela obdržati v domovini. 4.) Za spomin obdržati velik kovinski znak Splošne plovbe, ki se nahaja na vrhu poslovne zgradbe Splošne plovbe v Portorožu ter ga nekam postaviti v spomin, kaj vse smo nekoč imeli in žal tudi zapravili. Hvala vam. Zapisala: Marina Sorta (PJN)

01.04.2019 ob 11:45
POBUDA: Zanima me, kdaj bojo obravnavani in sprejeti novi prostorski izvedbeni akti, katera je Občina Piran že obravnavala in sicer: • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra - Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12) in m se/2 v občini Piran, • B) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v občini Piran, • C) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorskih celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan - Vinjole - Krog (13) v občini Piran. Prostorski akti so že zastareli (sprejeti leta 90) in jih je težko uporabljati. Terminologija se je zelo spremenila. Težave z branjem PUP-ov imajo projektanti in investitorji, kakor tudi ostali udeleženci. Mitja Udovič

01.04.2019 ob 11:40
POBUDA: Spoštovani. 1. Naprošam Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča da predlaga Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Zaradi zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela Župana g. Petra Bossmana, kateri je z naklepnim kršenjem predpisov, zakonov, Ustave RS povzročil CI Piran Pirano bodisi škodo, bodisi kršil njene pravice do zbiranja overovljenih podpisov za razpis referenduma, saj bi bilo to brezpredmetno, kajti referendum o Odlokih, ko ti že veljajo, ni več mogoč. S samovoljno objavo treh prostorskih aktov je storil v demokratičnih družbah nezaslišano dejanje prekoračitve oblasti. Civilna iniciativa je ugotovila da: - Bivši župan, g. Peter Bossman je kršil 3. odst. 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki izrecno določa, da je v primeru vložene pobude za referendum, župan DOLŽAN, zadržati objavo odlokov. - S svojim škandaloznim ravnanjem je kršil 1. člen Ustave RS, ki določa, da je Slovenija demokratična država, kar pomeni, da ljudstvo izvršuje oblast, tudi neposredno. - Župan je kršil 3. člen Ustave RS, ki določa, da državljani sodelujejo neposredno pri izvrševanju oblasti. - Župan je kršil 3. odst. 44. člena, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občinski svet je dolžan glede na zgoraj navedeno in spričo dejstva, da je Občina Piran dejansko zaradi tega dejanja lahko oškodovana, zavarovati civilno pravno odgovornost Občine Piran. Dolžna je tudi ugotoviti odgovornosti vseh morebitnih vpletenih za protipravno dejanje. 2. Naprošam Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča da predlaga Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Občina Piran nima sprejetega OPN Piran kot temeljnega strokovnega prostorskega akta, niti nima sprejete Strategije razvoja Občine Piran, kar je bilo tudi na javni predstavitvi večkrat glasno izpostavljeno, s strani Civilne iniciative Piran Pirano. Zatorej upravičeno menim, da je potrebno preveriti postopke in njihovo skladnost z zakonodajo in predpisi. Strateške odločitve se ne morejo sprejemati na ravni podrednih aktov, kamor OPPNji sodijo. 3. Podajam pobudo Županu Občine Piran Đeniu Zadkoviću da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega župana g. Petra Bossmana, da nemudoma obvesti: a. Ministrstvo za javno upravo za ukrepanje glede nezakonitega dogajanja v zvezi postopkom za referendum. b. Ministrstvo za okolje in prostor ,ter vladi, da ukrepa v skladu z 64 členom ZDU c. Upravno enoto Piran, da ukrepa po 68.členu ZDU In s tem prepreči morebitno povzročanje nadaljnje oškodovanje Občine Piran. S spoštovanjem Občinski svetnik Davorin Petaros


Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

20

Cerkev sv. Jurija v Piranu

Tartini festival: Beneški baročni orkester & Giuliano Carmignola, violina