1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetnik Davorin Petaros-POBUDA in ODGOVOR 2. redne seje, 29.1.2019

POBUDA: Spoštovani. 1. Naprošam Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča da predlaga Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Zaradi zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela Župana g. Petra Bossmana, kateri je z naklepnim kršenjem predpisov, zakonov, Ustave RS povzročil CI Piran Pirano bodisi škodo, bodisi kršil njene pravice do zbiranja overovljenih podpisov za razpis referenduma, saj bi bilo to brezpredmetno, kajti referendum o Odlokih, ko ti že veljajo, ni več mogoč. S samovoljno objavo treh prostorskih aktov je storil v demokratičnih družbah nezaslišano dejanje prekoračitve oblasti. Civilna iniciativa je ugotovila da: - Bivši župan, g. Peter Bossman je kršil 3. odst. 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki izrecno določa, da je v primeru vložene pobude za referendum, župan DOLŽAN, zadržati objavo odlokov. - S svojim škandaloznim ravnanjem je kršil 1. člen Ustave RS, ki določa, da je Slovenija demokratična država, kar pomeni, da ljudstvo izvršuje oblast, tudi neposredno. - Župan je kršil 3. člen Ustave RS, ki določa, da državljani sodelujejo neposredno pri izvrševanju oblasti. - Župan je kršil 3. odst. 44. člena, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občinski svet je dolžan glede na zgoraj navedeno in spričo dejstva, da je Občina Piran dejansko zaradi tega dejanja lahko oškodovana, zavarovati civilno pravno odgovornost Občine Piran. Dolžna je tudi ugotoviti odgovornosti vseh morebitnih vpletenih za protipravno dejanje. 2. Naprošam Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča da predlaga Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Občina Piran nima sprejetega OPN Piran kot temeljnega strokovnega prostorskega akta, niti nima sprejete Strategije razvoja Občine Piran, kar je bilo tudi na javni predstavitvi večkrat glasno izpostavljeno, s strani Civilne iniciative Piran Pirano. Zatorej upravičeno menim, da je potrebno preveriti postopke in njihovo skladnost z zakonodajo in predpisi. Strateške odločitve se ne morejo sprejemati na ravni podrednih aktov, kamor OPPNji sodijo. 3. Podajam pobudo Županu Občine Piran Đeniu Zadkoviću da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega župana g. Petra Bossmana, da nemudoma obvesti: a. Ministrstvo za javno upravo za ukrepanje glede nezakonitega dogajanja v zvezi postopkom za referendum. b. Ministrstvo za okolje in prostor ,ter vladi, da ukrepa v skladu z 64 členom ZDU c. Upravno enoto Piran, da ukrepa po 68.členu ZDU In s tem prepreči morebitno povzročanje nadaljnje oškodovanje Občine Piran. S spoštovanjem Občinski svetnik Davorin Petaros

ODGOVOR:

Spoštovani,

na seji občinskega sveta z dne 29.1.2019 ste vložili več svetniških pobud, in sicer da Župan Občine Piran predlaga Nadzornemu odboru, da ugotovi vsa dejstva pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN OB Belokriški, OPPN Park cvetje in OPPN Med vrtovi. Predlagali ste tudi, da Župan predlaga Odboru za urbanizem, okolje in prostor, da ugotovi vsa dejstva pri izdelavi, pripravi in sprejemanju navedenih treh odlokov. Poleg navedenega ste podali tudi pobudo, da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega Župana Petra Bossmana Župan nemudoma obvesti Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor ter Vlado in Upravno enoto Piran.

Prejeto pobudo smo obravnavali in vam podajamo sledeči odgovor:

 1.      Pobuda glede predloga Nadzornemu odboru

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pristojnosti nadzornega odbora so jasno določene v 39. členu Statuta Občine Piran (Ur.l. RS  št. 5/14, 35/17, 43/18). Med nalogami nadzornega odbora ni splošno preverjanje zakonitosti ravnanja občinskih organov in tako med naloge nadzornega odbora ne sodi preverjanje dejstev pri objavi odlokov. Glede na navedeno se pobuda ne sprejme.

 2.      Pobuda glede predloga Odboru za urbanizem, okolje in prostor

Odbor za urbanizem, okolje in prostor je stalno delovno telo občinskega sveta. Odbori v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloga. Lahko pa predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti. Seje sklicuje predsednik delovnega telesa. Le-te se sklicujejo za obravnavo dodeljenih zadev na podlagi dnevnega reda seje občinskega sveta, po sklepu občinskega sveta ali na zahtevo župana. Glede na to, da so bili Odloki o OPPN OB Belokriški, OPPN Park cvetje, OPPN Med vrtovi veljavno sprejeti v prejšnji sestavi občinskega sveta, in da je trenutno pred Ustavnim sodiščem RS v teku postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti uveljavljenih treh odlokov na podlagi vložene pobude, se svetniška pobuda ne sprejme. Ustavno sodišče RS bo namreč, v kolikor bo sprejelo pobudo v obravnavo, samo preverilo, ali je bil postopek objave navedenih treh odlokov skladen z Ustavo in zakonodajo.

 3.      Pobuda glede obveščanja Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za okolje in prostor, Vlade RS in Upravne enote Piran

Glede na to, da je v zvezi z objavo navedenih treh odlokov v teku postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim sodiščem RS, se pobuda v zvezi z obveščanjem pristojnih ministrstev in vlade ter upravne enote, da ukrepajo na podlagi 64. in 68. člena  Zakona o državni upravi, ne sprejme. Bomo pa sproti obveščali Upravno enoto Piran v zvezi s posameznimi aktivnosti, ki bi lahko vplivale na morebitno veljavnost že uveljavljenih prostorskih aktov.

 Lep pozdrav,

Župan Občine Piran
Đenio Zadković
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy