1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 2.redne seje, 29.1.2019

POBUDA: Predlagam, da župan poda pobudo Ustavnemu sodišču RS, da preveri vsebinsko in postopkovno zakonitosti vseh treh OPPN jev:: - OPPN ob Belokriški - OPPN Park cvetja - OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 02.10.2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Piran, 29.01.2019 Nevenka Kavčič

ODGOVOR:

Spoštovana,

Na seji občinskega sveta z dne 29.1.2019 ste vložila pobudo in sicer da župan  poda pobudo Ustavnemu sodišču RS, da preveri vsebinsko in postopkovno zakonitost vseh treh OPPNjev in sicer OPPN Ob Belokriški, OPPN Park cvetja in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2.10.2018 sprejel občinski svet Občine Piran.

Prejeto pobudo smo obravnavali in vam podajamo sledečo obrazložitev:

Zakon o ustavnem sodišču (Ur.l. RS št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12) v 22. členu določa, da se postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov začne z vložitvijo pisne zahteve predlagatelja oziroma s sklepom ustavnega sodišča o sprejetju pobude za začetek postopka. Med osebami, ki lahko vložijo zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti je tudi občinski svet (23. a člen), če se posega  v ustavni položaj ali v ustavne pravice samoupravne lokalne skupnosti. V zvezi s tem je tudi določeno, da nihče od pooblaščenih predlagateljev ni upravičen vložiti zahteve za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov, ki jih je sam sprejel. Tako občinski svet ne more vložiti zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov, ki jih je sam sprejel (pa čeprav v drugi sestavi).

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, pa na podlagi 24. člena Zakona o ustavnem sodišču lahko da, kdor izkaže pravni interes. Le ta je podan, če predpis neposredno posega v pravice, pravne interese ali položaj pobudnika. Ker sprejeti OPPNji ne posegajo neposredno v pravice, pravne interese ali položaj Občine Piran, pobuda s strani ustavnega sodišča ne bi bila sprejeta v obravnavo.

Župan ima pravico vložiti zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnega akta, ki ga je sprejel občinski svet, tudi na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18). Župan lahko vloži tako zahtevo le v primeru, da predhodno zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. V konkretnem primeru pa župan (takrat še g. Peter Bossman) ni predlagal začasnega zadržanja objave sprejetih OPPN in ni predlagal občinskemu svetu ponovnega odločanja o le teh (tudi zato, ker za tako odločitev ne bi bilo pravne podlage, ker s samim sprejemanjem spornih OPPN ni bil kršen noben zakon), temveč je po zavrnitvi referendumske pobude odredil objavo sprejetih OPPN-jev.

Glede na navedeno pravno analizo ni podane pravne podlage, da bi župan vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti OPPNjev, pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti pa ne bi bila sprejeta v obravnavo, zaradi česar se vaša pobuda, ki ste jo vložila kot občinska svetnica ne sprejme. Ker pa je na Ustavno sodišče RS že vložena pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sprejetih OPPNjev, katera je bila tudi obravnavana na seji občinskega sveta, se bo Ustavno sodišče opredelilo do zatrjevane neustavnosti in nezakonitosti v postopku sprejema (oziroma bolje definirano v postopku objave) sprejetih splošnih aktov, v kolikor bo pobudo sprejelo v obravnavo.

Lep pozdrav

Pripravila:                                                                                                     Župan Občine Piran
Kristina Ivančič, univ. dipl. prav.                                                                       Đenio Zadković

Vodja Urada za premoženjskopravne zadeve
mag. Natali Gak, univ. dipl. prav.
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy