1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 3. redne seje, 12.3.2019

POBUDA: postopek za prijavo črne gradnje ali posega v videz stavbe (arhitekturo) v Piranu Občanka je ob nezakonitem gradbenem posegu morala osebno preverjati ali ima investitor dovoljenja ZVKD in UE Piran. Gradbeni inšpektor je njeno prijavo zavrnil kot neustrezno »pobudo« - V primeru nastajajoče črne gradnje, ali občan lahko pokliče za ukrepanje uslužbenca Medobčinskega redarstva in inšpektorata? - Na spletni strani Občine Piran naj bo nazorno pojasnjen postopek prijave in ukrepanja v primeru sumljivih / nezakonitih gradbenih posegov ali spreminjanja videza stavb, z ustreznimi naslovljenimi obrazci v pdf formatu. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič, Davorin Petaros

ODGOVOR:

Na redni seji Občinskega sveta  Občine Piran sta občinska svetnica Nevenka Kavčič in občinski svetnik Davorin Petaros podala vprašanje glede gradbenega zakona.

Na dano vprašanje podajamo pojasnilo strokovne službe:

S 1.6.2018 je stopil v uporabo nov Gradbeni zakon (Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 1/17

in 72/17 – popr.), ki daje določene pristojnosti tudi občinski inšpekciji.

Gradbeni zakon v 3. členu pojasnjuje kaj je nelegalen objekt.

Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen brez pravnomočnega gradbenega

dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno-

tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem; nelegalen objekt sta tudi:

-  objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno in

-  objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali drugim predpisom občine.

Skladno z 8. členom Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, opravljajo državni gradbeni inšpektorji. Inšpekcijski nadzor nad gradnjo, za katero po tem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, v okviru izvirne pristojnosti občine opravljajo občinski inšpektorji.

V primeru nastajajočega nelegalnega objekta občan vsekakor lahko pokliče inšpektorja v medobčinskem inšpektoratu. V kolikor bo ta iz vsebine prijave ugotovil, da gre za objekt za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, bo občana napotil na pristojno gradbeno inšpekcijo. V kolikor bi občan kljub temu zahteval, da se njegovo ustno sporočilo sprejme, je inšpektor skladno s 65. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), dolžan to storiti, vendar bo tako prijavo oziroma pobudo s sklepom zavrgel zaradi nepristojnosti. Če dobi inšpektor po pošti, brzojavno ali po elektronski poti vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, pa ni nobenega dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti, jo pošlje brez odlašanja pristojnemu organu oziroma sodišču in to sporoči stranki. Če inšpektor, ki je dobil vlogo, ne more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, izda brez odlašanja sklep, s katerim zavrže vlogo zaradi nepristojnosti, in ga takoj pošlje stranki (65. člen ZUP).

V kolikor pa inšpektor prejme prijavo oz. pobudo za objekt za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje pa mora tako pobudo obravnavati skladno z vrstnim redom prispelih prijav.

Medobčinski inšpektorat sprejema vse prijave ne glede na to ali so pisne, ustne ali po elektronski poti. Poseben postopek prejemanja prijav ni predpisan. Občani pa lahko poda prijavo tudi preko obrazca dosegljivega na spletni strani Občine Piran.

Potrebno pa je poudariti, da trenutno občinska inšpekcija nima razpoložljivega kadra za prednostno obravnavanje tovrstne problematike. Zaradi navedenega je v predlogu proračuna za leto 2019 predvidena zaposlitev dodatnega občinskega inšpektorja, ki se bo ukvarjal prav s problematiko po vprašanju gradbenega zakona.

Lep pozdrav.

Vodja skupne uprave                                                            Direktor občinske uprave
Ivan Koljesnikov                                                                   Aleš Buležan
Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik