1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Dina Kolar-POBUDA in ODGOVOR 3.redne seje, 12.3.2019

DOPOLNILNA POBUDA: NEPROFITNA STANOVANJA Prosim za dodatno obrazložitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, oz. mi natančno obrazložite merila in postopke iz Pravilnika, ki so osnova za dodelitev takšnega stanovanja. Prosim tudi za dokazila, ki opravičujejo dodelitev stanovanja kot neprofitnega oz. seznam upravičencev. Sklepam, da neprofitna stanovanja morajo ostajati neprofitna, brez spreminjanja pogodb V tržna stanovanja. Saj le tako bodo prišli do strehe nad glavo tisti, ki so upravičeni do tega, ne pa da čakajo leta in leta, ker se je nekomu standard povečal in na tak način prišel do stanovanja. Hvala za odgovor LP, občinska svetnica Dina Kolar

DOPOLNILNI ODGOVOR NA SVETNIŠKO VPRAŠANJE Z DNE 9. 4. 2019 GLEDE DODELJEVANJA NEPROFITNIH STANOVANJ

Dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem urejata Stanovanjski zakon (SZ-1,Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) v 87. členu ter na tej podlagi sprejet Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14; v nadaljevanju: pravilnik).

Pravilnik določa pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja, kriterije in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev, površinske normative za dodelitev stanovanj ter celoten postopek dodeljevanja neprofitnih stanovanj. Priloga pravilnika je tudi Obrazec za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev ter Pojasnila za uporabo pravilnika in obrazca. Vse navedeno je v prilogi tega odgovora.

Na podlagi določb pravilnika ter razpisnih pogojev je glede na doseženo število točk oblikovana prednostna lista upravičencev, ki je javno objavljena. Upoštevaje površinske normative in razpoložljiva stanovanja se nato z odločbo dodelijo stanovanja najvišje uvrščenim prosilcem. Prednostna lista je veljavna do naslednjega razpisa. V prilogi dostavljamo besedilo zadnjega razpisa iz leta 2015 ter javno objavljeno prednostno listo upravičencev (priložena lista ne izkazuje zadnjega stanja, saj je bilo nekaterim upravičencem stanovanje že dodeljeno). Podatkov, na podlagi katerih je bil posamezen upravičenec uvrščen na listo, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo posredovati. Pristojnost za preverjanje zakonitosti teh postopkov ima Nadzorni odbor Občine Piran.

Določba 90. člena Stanovanjskega zakona določa, da je občina dolžna vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino najemnine, spremenijo po postopku, ki ga določa pravilnik, in se najemnina določi v višini tržne najemnine. Sprememba premoženjskega stanja najemnikov neprofitnih stanovanj torej ni razlog za odpoved najemne pogodbe, ampak je podlaga za spremembo višine najemnine iz neprofitne v tržno.

Pripravila:
Tjaša Radetič, univ. dipl. prav.,                                           mag. Natali Gak, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve                                       vodja urada

                                                                                         Aleš Buležan, spec.,
                                                                                         direktor občinske uprave
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy