1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica mag. Meira HOT-POBUDA in ODGOVOR 7.redne seje, 13.6.2019

POBUDA: Zadeva : Pobuda za znižanje turističnih taks za goste v avtokampih v Občini Piran Spoštovani, Občina Piran je dne 17.7.2018 sprejela nov Odlok o turistični taksi v Občini Piran, s katerim je dvignil takso za prenočevanje v Občini Piran na 2,50 Euro. Pri tem niso bili upoštevani predlogi za diferenciacijo plačila takse za goste v avtokampih. V primeru gostov v avtokampih gre sicer za poseben segment gostov, med katerimi prevladujejo družine z otroki in mlajša populacija, ki je torej cenovno veliko bolj občutljiva od ostalih obiskovalcev turističnih krajev. Nenazadnje so najštevilčnejši gosti v kampih po celotni Sloveniji slovenski državljani (33%), šele na drugem in tretjem mestu so Nemci, Nizozemci in ostali turisti. Višji zneski turistične takse so za to populacijo še posebej obremenilni. V kampih je običajno tudi najdaljša doba bivanja gostov, kar pomeni da se dnevna turistična taksa najprej množi s člani družine in potem s številom dni bivanja, tako da bi za eno tedenske počitnice štiričlanske družine v kampu znesek morda najvišje turistične takse v kampu znašal približno 90 € več kot doslej. Zato lepo prosim za vašo razumno presojo , da se turistična taksa za kampiste spremeni in določi v nižjem znesku v primerjavi z ostalimi nastanitvenimi objekti. Predvsem je treba vedeti, da so kriteriji določanja višine in razpona turistične takse za različne segmente gostov v posamezni občini številni. Poleg teh, ki jih izrecno našteva zakon (sezona-izven sezona; vrsta nastanitve: hotel, soba sobodajalca, kamp itd.; kategorija ali število zvezdic nastanitve v razponu od ene do petih), so možni še številni drugi kriteriji, npr. središče kraja/občine ali obrobje; naseljen kraj z vso infrastrukturo ali redko poseljen predel občine; glavno mesto ali manjša občina brez razpoznavnih turističnih znamenitostih itn. Občine se lahko odločijo tudi za opustitev turistične takse ali njeno ne-zaračunavanje za določene segmente gostov. Zavedam se, da je bil Odlok o turistični taksi v Občini Piran sprejet pred kratkim a menim, da bi bilo upravičeno ponovno preučiti dejansko stanje in ustrezno popraviti nastalo krivico. Predlagam, da se za goste v avtokampih ponovno določi 50 % nižja cena turistične takse od ostalih gostov, podobno kot je bilo to določeno za sobodajalce v zaledju Občine Piran ( popolnoma upravičeno). S spoštovanjem, Mag. Meira Hot

ODGOVOR:

Na pobudo za znižanje turistične takse za goste v avtokampih v Občini Piran, ki jo je podala svetnica Meira Hot na 7. Seji Občinskega sveta z dne 13.6.2019, v nadaljevanju podajamo naslednjo obrazložitev:

Novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/18), ki je pričel veljati 15.3.2018, je občinam naložil, da z novim zakonom najkasneje v treh mesecih od njegove uveljavitve uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso. Med bistvenimi novostmi nove zakonodaje, pomembnimi za občine, velja izpostaviti zlasti način obračunavanja turistične takse (ni več vrednosti točke za izračun višine turistične takse, temveč je le-ta določena v znesku) ter uvedbo t.i. promocijske takse, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse, ki jo določi občina, ter jo je Občina dolžna prenakazati na poseben račun javne agencije – Slovenske turistične organizacije (STO). V skladu z novo zakonodajo bi Občina lahko določila turistično takso v znesku do največ 2,5 EUR (kar bi skupaj s 25% promocijsko takso znašalo 3,125 EUR), vendar je bila turistična taksa v Občini Piran z novim odlokom določena v višini 2,00 EUR, in torej skupaj s 25% povečanjem za promocijsko takso, v skupnem znesku znaša 2,50 EUR. Izjema od navedenega so le sobodajalci iz zaselkov Seča, Sečovlje, Dragonja, Sv. Peter, Nova vas in Padna, za katere znaša turistična taksa 1,265 EUR za prenočevanje na osebo na dan oziroma skupaj s promocijsko takso 1,581 EUR.

Novi ZSRT-1 je v manjši meri spremenil tudi določila glede oprostitev plačila turistične takse (18. člen ZSRT-1), med katerimi je tudi sprememba na področju obračunavanja turistične takse v kampih – novi zakon in na njegovi podlagi sprejeti Odlok o turistični taksi v Občini Piran (Uradni  list RS, št. 53/18, v nadaljevanju: odlok) tako ne predvidevata več 50% oprostitve plačila turistične takse za turiste v kampih, temveč se le-ta tudi v kampih plačuje v polni višini, torej 100%.

Odločitev o tem, kdo je lahko delno ali v celoti še oproščen plačila turistične takse (poleg oseb, opredeljenih v 18. členu ZSRT-1) je zakonodajalec sicer prepustil občinam, vendar se Občina Piran, tako kot tudi ostale primerljive slovenske turistične občine (npr. Ankaran, Bohinj, Bled) za to možnost za turiste v kampih ni odločila. Bistvena razloga za takšno odločitev sta enoten pristop pri obračunavanju turistične takse na območju celotne občine (uveljavitev več tarif turistične takse po različnih kriterijih bi zagotovo ustvarilo netransparentnost na tem področju); pomemben razlog za takšno odločitev pa zagotovo temelji predvsem na Strategiji razvoja turizma v Občini Piran do leta 2025, ki stremi h kvalitetnejši ponudbi in posledično k povečanju števila »kvalitetnejših gostov« v strukturi gostov, to je gostov, »ki so pripravljeni plačati več«. Tudi gostje v kampih namreč potrebujejo in uporabljajo isto infrastrukturo kot vsi ostali turisti. Dejstvo pa je, da so kampi usmerjeni v nizkocenovne nastanitve, kar pa ni v skladu s trendi in razvojem kamping turizma. Cilji oziroma usmeritve strategije razvoja turizma so namreč usmerjeni v posodobitev kampov na nivo gostov, katerim bo višja turistična taksa, seveda ob ustreznem nivoju turistične ponudbe, samoumevna. Po drugi strani pa je ravno višja turistična taksa podlaga za izboljšanje turistične infrastrukture in s tem turistične ponudbe.

Glede na povišanje turistične takse v skladu z novo zakonodajo, tudi na račun obveznega zaračunavanja promocijske takse, je pričakovati številne pobude k uveljavitvi različnih olajšav in oprostitev plačila turistične takse za različne kategorije nastanitvenih obratov, po posameznih območjih občine in podobnih kriterijih. Menimo pa, da mora odločitev Občine k uveljavitvi dodatnih oprostitev plačila turistične takse, ki jih sedaj veljavni odlok ne predvideva, temeljiti na tehtni presoji posledic tovrstnih ukrepov, še posebej v luči sprejetih usmeritev za izboljšanje turistične infrastrukture in s tem turistične ponudbe v občini, predvidenih v Strategiji razvoja turizma v Občini Piran.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

Direktor Občinske uprave
Aleš Buležan, spec. managamenta
Napovednik

julij

03

Prvomajski trg, Piran

Juhuhu spet smo tu

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

julij

13

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Marty Favento