1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnika Davorin Petaros in Nevenka Kavčič-POBUDA in ODGOVOR 8. redne seje, 11.7.2019

POBUDI: I. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Zaradi zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela Župana g. Petra Bossmana, kateri je z naklepnim kršenjem predpisov, zakonov, Ustave RS povzročil CI Piran Pirano bodisi škodo, bodisi kršil njene pravice do zbiranja overovljenih podpisov za razpis referenduma, saj bi bilo to brezpredmetno, kajti referendum o Odlokih, ko ti že veljajo, ni več mogoč. S samovoljno objavo treh prostorskih aktov je storil v demokratičnih družbah nezaslišano dejanje prekoračitve oblasti. Civilna iniciativa je ugotovila da: -Bivši župan, g. Peter Bossman je kršil 3. odst. 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki izrecno določa, da je v primeru vložene pobude za referendum, župan DOLŽAN, zadržati objavo odlokov. -S svojim škandaloznim ravnanjem je kršil 1. člen Ustave RS, ki določa, da je Slovenija demokratična država, kar pomeni, da ljudstvo izvršuje oblast, tudi neposredno. -Župan je kršil 3. člen Ustave RS, ki določa, da državljani sodelujejo neposredno pri izvrševanju oblasti. -Župan je kršil 3. odst. 44. člena, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občinski svet je dolžan glede na zgoraj navedeno in spričo dejstva, da je Občina Piran dejansko zaradi tega dejanja lahko oškodovana, zavarovati civilno pravno odgovornost Občine Piran. Dolžna je tudi ugotoviti odgovornosti vseh morebitnih vpletenih za protipravno dejanje. II. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Občina Piran nima sprejetega OPN Piran kot temeljnega strokovnega prostorskega akta, niti nima sprejete Strategije razvoja Občine Piran, kar je bilo tudi na javni predstavitvi večkrat glasno izpostavljeno, s strani Civilne iniciative Piran Pirano. Zatorej upravičeno menim, da je potrebno preveriti postopke in njihovo skladnost z zakonodajo in predpisi. Strateške odločitve se ne morejo sprejemati na ravni podrednih aktov, kamor OPPNji sodijo. Ravno tako podajava pobudo Županu Občine Piran Đeniu Zadkoviću, da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega župana g. Petra Bossmana, da nemudoma obvesti: a.Ministrstvo za javno upravo za ukrepanje glede nezakonitega dogajanja v zvezi postopkom za referendum. b.Ministrstvo za okolje in prostor ,ter vladi, da ukrepa v skladu z 64 členom ZDU c.Upravno enoto Piran, da ukrepa po 68.členu ZDU S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

ODGOVOR na svetniško pobudo, podano na 8. seji občinskega sveta – OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi

Spoštovani,

Na seji občinskega sveta Občine Piran z dne 11.7.2019 sta podala pobudo, s katero naprošata župana, da poda zahtevo Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi in pobudo, da župan poda zahtevo Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh predhodno navedenih odlokov. Podala sta tudi pobudo, da župan obvesti o Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za okolje in prostor ter vlado in Upravno enoto Piran.

Ugotavljamo, da ste g. svetnik Davorin Petaros identično pobudo podali že na seji 29.1.2019, na katero vam je bilo odgovorjeno dne 11.2.2019.

Stališče do omenjene pobude ostaja nespremenjeno in je razvidno iz priloženega odgovora.

Pripravila:                                                                                Župan Občine Piran                 
Kristina Ivančič                                                                           Đenio Zadković                                                          

Vodja urada za premoženjskopravne zadeve
mag. Natali Gak, univ. dipl. prav.
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy