1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 12. redne seje, 19.12.2019

POBUDA: Podajava pobudo, da pooblaščeni organ Občine Piran izda sklep, da subvencionirana vozovnica ne velja za prihod in odhod iz dela oz. za delo. Prejela sva namreč več pobud Občanov predvsem občank, ki negodujejo nad sedanjemu sistemu, ki lahko rečemo prikrito financira podjetja in ustanove, ki na račun subvencioniranih vozovnic izplačujejo manjši znesek za potne stroške občanom in občankam oz. zaposlenim. Slednji pa zaradi delovnih urnikov, slabih povezav, otrok v šoli, vrtcih in obšolskih dejavnostih ter nenazadnje razpršene gradnje do katerih avtobusi nimajo linij in zato javnega prevoza ne morejo uporabljati. Zasledila sva, da je v Občini Koper Župan sprejel sklep, da subvencionirana vozovnica ne velja za delo in s tem omogočil, da ljudje prejmejo povračilo stroškov, ki vsaj delno pokrije stroške prevoza na in iz dela. Ta gesta se nam zdi primerna in prijazna do občanov in jo zato podajava v presojo g. Županu in Občinskemu svetu. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

S strani Občinske uprave je bila pobuda proučena . Ugotavlja se, da ne obstaja pravna podlaga, na podlagi katere bi ustrezen občinski akt (bodisi sklep Župana ali  OS) zavezal delodajalce, da bi pri obračunu stroškov kot povračila stroškov prevoza na in iz dela moral upoštevati npr. (predlagani) ''sklep , da subvencionirana (mišljen je bil mesečni pavšal) cena ne velja za obračun teh stroškov ''.  Dejstvo je, da je delodajalec tisti, ki se odloči katere stroške bo pri obračunu povračila teh stroškov upošteval upoštevajoč predpise s tega področja. Sicer pa to področje ureja Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih in Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki opredeljuje termin stroške  javnega prevoza v smislu dejanskih stroškov.

Dejstvo je namreč, da v primeru vseh potrjenih tarif , ki veljajo za javni prevoz na območju Občine Piran, lahko govorimo o subvencionirani ceni (tarifi), saj se subvencionira dejavnost kot celota, mesečna pavšalna tarifa pa predstavlja , poleg tarife za enkratno vozovnice, še dodatno spodbudo kot ukrep za povečanje uporabe javnega prevoza.

Mnenja smo, da delodajalec upošteva pri izplačilu povračil tovrstnih stroškov določbe veljavnih uredb. V okviru določb veljavnih predpisov iz tega področja delodajalec izbere način povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela – do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela

S tem v zvezi pa podajamo še naslednjo informacijo  o nespornem dejstvu o ceniku javnega prevoza, ki velja za območje občine Piran :

''Občinski svet Občine Piran je na 27. redni seji dne 27. 3. 2018 določil nove cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu na območju občine Piran in sicer:

Mestni promet

-          nakup vozovnice z gotovino pri vozniku……………           1,50 EUR

-          nakup vozovnice v predprodaji (kiosk)……………..           0,70 EUR

-          mesečna vozovnica………………………………….            9,00 EUR

-          turistična vozovnica (20 voženj)…………………….          12,00 EUR

 Primestni promet

-          nakup vozovnice z gotovino pri vozniku……………         1,00 EUR

-          mesečna vozovnica………………………………….          9,00 EUR

Nove cene avtobusnih prevozov v mestnem in primestnem prometu na območju občine Piran so pričele veljati 1. 5. 2018.''

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

v.d.direktorja Občinske uprave
Vesna Vičič,univ. dipl.prav.