1

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 12. redne seje, 19.12.2019

POBUDA: v 5.členu predloga odloka govori o ostalih prejemnikih proračuna v katere sodi tudi JP Okolje d.o.o in ostali prejemniki proračunskih sredstev in sicer tekst: Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, pridobljene v razpisih ,pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb, sklepov. Vprašanje pri sprejemanju proračuna za Okolje d.o.o., ki pridobiva sredstva na osnovi programov in pogodb 1. Želiva se seznaniti s programi izvajalca gospodarskih javnih služb in javnih služb potrjenih s strani župana, ki so bili uporabljeni za izdelavo osnutka proračuna oziroma bodo uporabljeni za izvajanje proračuna 2. Želiva se seznaniti s pogodbami za izvajanje nalog prenesenih z odloki na izvajalca javnih služb. 3.Zahtevava, da se programi in podlage za izplačila objavljajo na spletni strani občine. (katalog IJZ) 4. Naprošamo vas za dostavo pogodbe ali pogodb o pooblastilu za upravljanje javne službe z prometom (tudi mirujočim) v Občini Piran. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

-          5. člen predloga proračuna navaja podlago pri izvrševanju proračuna (za izplačilo sredstev), ki so lahko programi, pogodbe, odločbe, sklepi in drugo. Pogoj za pripravo pravne podlage za izplačilo je sprejet proračun.

-          S strani JP Okolje Piran kot izvajalca gospodarskih javnih služb je občina prejela pravočasno predlog nalog oz. potrebnih nalog *, ki bi jih bilo potrebno opredeliti v predlogu proračuna, kot to določa 41. člen statuta družbe (''družba mora ustanovitelju do 15. 12. v tekočem letu za naslednje leto predložiti letni program del, ki se financirajo iz občinskega proračuna '') . Župan kot predlagatelj predloga proračuna je, seveda glede na razpoložljivost proračunskih sredstev, te naloge ustrezno upošteval v predlaganem dokumentu. Ta predlog predstavlja seveda tudi podlago za opredelitev Programa dela in Finančnega načrta družbe za tekoče leto, seveda pa morajo biti v finančnem načrtu te naloge vsebinsko in finančno usklajene s sprejetim proračunom občine. Program dela in Finančni načrt JP Okolje Piran za leto 2020 bo Občinski svet obravnaval skladno z ustanovitvenim aktom družbe, ki določa, da JP Okolje Piran do konca meseca marca v tekočem letu posreduje ta dokument v obravnavo Občinskemu svetu. V tem trenutku občinska uprava ne razpolaga s predmetnim dokumentov, saj še ni obravnavan in potrjen na ustreznem organu družbe (nadzorni svet), saj statut družbe v zvezi s tem določa, da mora družba ustanovitelju predložiti predlog letnega programa dela družbe do 15. 03. v tekočem letu.

-          JP Okolje Piran izvaja javne gospodarske službe na podlagi področnih odlokov (npr. glede ravnanja z odpadki, glede odvajanja odpadnih voda, glede urejanja javnih površin, glede urejanja pokopališč, glede upravljanja s prometom,…). V povezavi s slednjimi pa se glede črpanja namenskih sredstev proračuna pred samim črpanjem  teh sredstev sklene ustrezna pogodba o črpanju sredstev skladno s 5. členom odloka o proračunu je to pogoj za izplačila), kar se izvaja vsako leto po sprejemu proračuna občine

-          Izvajanje javne službe s prometom (tudi mirujočim) se izvaja na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran sprejetem v letu 2003. Na tej podlagi je bila sklenjena Pogodba o načinu in pogojih upravljanja javnih parkirnih površin ter Aneks k tej pogodbi, ki ju prilagamo *.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

v.d.direktorja Občinske uprave
Vesna Vičič,univ. dipl.prav.