1 2 3

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac-POBUDA in ODGOVOR 12. redne seje, 19.12.2019

POBUDA: v 5.členu predloga odloka govori o ostalih prejemnikih proračuna v katere sodi tudi JP Okolje d.o.o in ostali prejemniki proračunskih sredstev in sicer tekst: Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, pridobljene v razpisih ,pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb, sklepov. Vprašanje pri sprejemanju proračuna za Okolje d.o.o., ki pridobiva sredstva na osnovi programov in pogodb 1. Želiva se seznaniti s programi izvajalca gospodarskih javnih služb in javnih služb potrjenih s strani župana, ki so bili uporabljeni za izdelavo osnutka proračuna oziroma bodo uporabljeni za izvajanje proračuna 2. Želiva se seznaniti s pogodbami za izvajanje nalog prenesenih z odloki na izvajalca javnih služb. 3.Zahtevava, da se programi in podlage za izplačila objavljajo na spletni strani občine. (katalog IJZ) 4. Naprošamo vas za dostavo pogodbe ali pogodb o pooblastilu za upravljanje javne službe z prometom (tudi mirujočim) v Občini Piran. Občinski svetniki Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

ODGOVOR:

-          5. člen predloga proračuna navaja podlago pri izvrševanju proračuna (za izplačilo sredstev), ki so lahko programi, pogodbe, odločbe, sklepi in drugo. Pogoj za pripravo pravne podlage za izplačilo je sprejet proračun.

-          S strani JP Okolje Piran kot izvajalca gospodarskih javnih služb je občina prejela pravočasno predlog nalog oz. potrebnih nalog *, ki bi jih bilo potrebno opredeliti v predlogu proračuna, kot to določa 41. člen statuta družbe (''družba mora ustanovitelju do 15. 12. v tekočem letu za naslednje leto predložiti letni program del, ki se financirajo iz občinskega proračuna '') . Župan kot predlagatelj predloga proračuna je, seveda glede na razpoložljivost proračunskih sredstev, te naloge ustrezno upošteval v predlaganem dokumentu. Ta predlog predstavlja seveda tudi podlago za opredelitev Programa dela in Finančnega načrta družbe za tekoče leto, seveda pa morajo biti v finančnem načrtu te naloge vsebinsko in finančno usklajene s sprejetim proračunom občine. Program dela in Finančni načrt JP Okolje Piran za leto 2020 bo Občinski svet obravnaval skladno z ustanovitvenim aktom družbe, ki določa, da JP Okolje Piran do konca meseca marca v tekočem letu posreduje ta dokument v obravnavo Občinskemu svetu. V tem trenutku občinska uprava ne razpolaga s predmetnim dokumentov, saj še ni obravnavan in potrjen na ustreznem organu družbe (nadzorni svet), saj statut družbe v zvezi s tem določa, da mora družba ustanovitelju predložiti predlog letnega programa dela družbe do 15. 03. v tekočem letu.

-          JP Okolje Piran izvaja javne gospodarske službe na podlagi področnih odlokov (npr. glede ravnanja z odpadki, glede odvajanja odpadnih voda, glede urejanja javnih površin, glede urejanja pokopališč, glede upravljanja s prometom,…). V povezavi s slednjimi pa se glede črpanja namenskih sredstev proračuna pred samim črpanjem  teh sredstev sklene ustrezna pogodba o črpanju sredstev skladno s 5. členom odloka o proračunu je to pogoj za izplačila), kar se izvaja vsako leto po sprejemu proračuna občine

-          Izvajanje javne službe s prometom (tudi mirujočim) se izvaja na podlagi Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran sprejetem v letu 2003. Na tej podlagi je bila sklenjena Pogodba o načinu in pogojih upravljanja javnih parkirnih površin ter Aneks k tej pogodbi, ki ju prilagamo *.

Pripravil:
Ljubo Bertok, univ. dipl. ekon.
Vodja Urada za gospodarstvo in turizem

v.d.direktorja Občinske uprave
Vesna Vičič,univ. dipl.prav.