1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Občinska svetnica Mojca Švonja-POBUDA in ODGOVOR 12.redne seje, 19.12.2019

POBUDA: Zadeva: Uravnoteženje financiranja ogrevanja Osnovnih šol piranske občine Na 12. redni seji z dne 19.12.2019, sem vložila svetniško pobudo za pregled plačila ogrevanja na OŠ Cirila Kosmača Piran in enotno ureditev financiranja s strani Občine Piran. Obrazložitev Na podlagi pridobljenih informacij z terena ugotavljam, da prihaja do neuravnoteženosti pri plačilu stroškov ogrevanja javnih zavodov, konkretno osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu in OŠ v Luciji. V podobnem položaju je tudi SEI Vincenzo e Diego de Castro Pirano. Vse od izgradnje Športne dvorane v Luciji je bila OŠ Lucija pripojena na ogrevalni sistem, ki ga je skupno financirala Občina Piran. To je bil temeljni razlog in obrazložitev odgovornih, zakaj se eni šoli plačuje ogrevanje, drugi pač ne. Pred kratkim je bil vgrajen razdelilni števec porabe, zato je poraba posameznih odjemalcev razvidna in zato torej ni več tehničnih razlogov, da se OŠ Lucija plačuje ogrevanje, OŠ Cirila Kosmača pa ne. Kot dodaten argument je bil podan razlog, da se na OŠ v Piranu izvaja tržna dejavnost in zato lahko šola sama krije stroške ogrevanja. Žal pa ugotavljam, da se tako pridobljena sredstva namesto za bogatitev učenega procesa in programov dela, sprotno porabijo za plačilo stroškov ogrevanja, kar pa nikoli ni bil osnovni namen izvajanja programov. Stroški ogrevanja so velik izdatek, zato predlagam, da se zadevo celovito prouči in ustrezno uredi v korist vseh uporabnikov ter poda strokovno utemeljitev vodstvom omenjenih šol. Pozdrav Občinska svetnica Mojca Švonja

ODGOVOR:

ZADEVA:     Odgovor na pobudo občinske svetnice Mojce Švonja  glede financiranja ogrevanja osnovnih šol v Občini Piran

Spoštovana gospa občinska svetnica Mojca Švonja,

na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Piran smo prejeli vašo pobudo za pregled plačila ogrevanja na OŠ Cirila Kosmača Piran in enotno ureditev financiranja s strani Občine Piran. Podali ste informacijo, da prihaja do neuravnoteženosti pri plačilu stroškov ogrevanja javnih zavodov, konkretno različen način financiranja ogrevanja pri OŠ Lucija v nasprotju s financiranjem ogrevanja v OŠ Cirila Kosmača Piran in OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran. Predlagala ste, da se zadevo celovito prouči in ustrezno uredi v korist vseh uporabnikov ter poda strokovno utemeljitev vodstvom šol.

Občina Piran osnovnim šolam zagotavlja sredstva na podlagi 82. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi med drugim zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in za druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena tega zakona.

Občina Piran financiranje materialnih stroškov vsako proračunsko leto načrtuje na podlagi predlogov finančnih načrtov osnovnih šol in izvaja v skladu z vsakoletnim Odlokom o proračunu Občine Piran. Pri financiranju mora občina upoštevati tudi določila Zakona o javnih financah, ki v drugi alineji 80. člena določa, da se lahko kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje sme uporabiti samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. Zato, da bi zagotovila enake pogoje financiranja vsem javnim zavodom, mora občina pri financiranju upoštevati tudi možnosti, ki jih ima posamezni javni zavod za pridobivanje tržnih prihodkov iz upravljanja stvarnega premoženja občine.

Občinske strokovne službe bodo po prejemu finančnih poročil osnovnih šol za preteklo leto proučile prikazane realizirane materialne stroške in preverile namensko porabo sredstev iz tržne dejavnosti ter prevetrile ustreznost financiranja materialnih stroškov s poudarkom na stroških za ogrevanje. O ugotovitvah in morebitnih spremembah višine zagotovljenih sredstev bodo seznanile vodstva osnovnih šol.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Urad za družbene dejavnosti.

Pripravila:                                                            Vodja urada za družbene dejavnosti
Ester Nussdorfer                                                                  Matej Knep    
Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy

junij

08

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Elvis Šahbaz in Lean Kozlar Luigi