1 2

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022 - februar 2020

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
21.02.2020 ob 09:42
POBUDA: Zadeva: Uravnoteženje financiranja ogrevanja Osnovnih šol piranske občine Na 12. redni seji z dne 19.12.2019, sem vložila svetniško pobudo za pregled plačila ogrevanja na OŠ Cirila Kosmača Piran in enotno ureditev financiranja s strani Občine Piran. Obrazložitev Na podlagi pridobljenih informacij z terena ugotavljam, da prihaja do neuravnoteženosti pri plačilu stroškov ogrevanja javnih zavodov, konkretno osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu in OŠ v Luciji. V podobnem položaju je tudi SEI Vincenzo e Diego de Castro Pirano. Vse od izgradnje Športne dvorane v Luciji je bila OŠ Lucija pripojena na ogrevalni sistem, ki ga je skupno financirala Občina Piran. To je bil temeljni razlog in obrazložitev odgovornih, zakaj se eni šoli plačuje ogrevanje, drugi pač ne. Pred kratkim je bil vgrajen razdelilni števec porabe, zato je poraba posameznih odjemalcev razvidna in zato torej ni več tehničnih razlogov, da se OŠ Lucija plačuje ogrevanje, OŠ Cirila Kosmača pa ne. Kot dodaten argument je bil podan razlog, da se na OŠ v Piranu izvaja tržna dejavnost in zato lahko šola sama krije stroške ogrevanja. Žal pa ugotavljam, da se tako pridobljena sredstva namesto za bogatitev učenega procesa in programov dela, sprotno porabijo za plačilo stroškov ogrevanja, kar pa nikoli ni bil osnovni namen izvajanja programov. Stroški ogrevanja so velik izdatek, zato predlagam, da se zadevo celovito prouči in ustrezno uredi v korist vseh uporabnikov ter poda strokovno utemeljitev vodstvom omenjenih šol. Pozdrav Občinska svetnica Mojca Švonja

20.02.2020 ob 14:48
POBUDI: 1. ZAPUŠČENA VOZILA V Luciji in okolici je že dalj časa prisoten problem zapuščenih vozil (okoli 50). Glede na to, da je število obiskovalcev, ki dnevno parkirajo svoja vozila ob stanovanjskih blokih iz razloga, ki je znan vsem, se povečuje tudi število zapuščenih vozil, kar stanovalcem jemlje še tistih nekaj mest na katerih bi lahko parkirali svoja vozila. Nesprejemljivo je dejstvo, da se glede tega problema ničesar ne stori, saj zapuščeno vozilo predstavlja poleg ekološkega problema, tudi sliko urejenosti naše Občine in je slika za EPK. Lepo prosim naj odgovor ne bo ,,delamo na temu,,. 2. SAKRALNA DEDIŠČINA Tudi to je pomembno v smislu EPK, ali še zlasti zaradi tega. V postavki proračuna varovanje sakralne dediščine je bilo opaziti nič več in nič manj kot 9.000€. Ali se kdo heca, ali je mišljeno resno, se sprašujem. Cerkev na Krogu se seseda, streha bo vsak čas zgrmela skupaj. Freske neprecenljive vrednosti propadajo in to je naša lastnina, 100% last Občine Piran od leta 2011. Takoj naj se namenijo dodatna sredstva za najnujnejša dela na tem objektu. Pri 37 mio€ razpršenih v nič, je to resna zadeva, zadeva vseh nas. Občinska svetnica Dina Kolar

20.02.2020 ob 14:41
POBUDA: Postaja Parencana Sečovlje. Želeli bi izvedeti ali je občina kakorkoli vpletena v projekt sanacije Železniške postaje Parencana v Sečovljah. Če je bi želeli informacijo o vodji projekta in dokumentacijo. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:34
POBUDA: Di seguito all’acqua alta estrema vari esercizi commerciali hanno fatto delle sistemazioni temporanee per impedire che l’acqua non entri all’interno degli spazi (alleghiamo una foto di esempio). Ancora adesso diverse di queste sistemazioni temporanee sono rimaste lì, occupando il suolo pubblico. Chiediamo al Comune di Pirano di informare gli esercizi ti togliere le protezioni temporanee che imbrutiscono l’aspetto del centro storico.. Protezioni in metallo, senza pubblicità, possono essere collocati davanti le porte. Le protezioni devono essere decorose. Con l’avvicinarsi delle feste è importante che queste sistemazioni temporanee vengono rimosse e che il Comune prende in mano la situazione. Con l’occasione vorremmo anche chiedere nome e cognome degli ispettori del Comune di Pirano e la loro competenza. Cordiali saluti, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:29
POBUDA: Opažamo, da je pri gradbenih posegih in gradbenih avanturah ravno Občina Piran tista, ki ne upošteva zakona in ne izobeša gradbiščnih tabel in informacij o projektu na mestu samem. Zato podajava pobudo, z namenom, da občina in JP Okolje Piran postaneta vzor z naslednjimi sugestijami in nasveti. Navsezadnje smo vas tudi na gradbišču ZD Lucija ravno mi opozorili, da gradbišče ni urejeno ter, da nima info ter gradbiščnih tabel. •POTREBNI PODATKI NA GRADBIŠČNI TABLI Podatki, ki so potrebni na gradbiščni tabli si sledijo v naslednjem vrstnem redu: naziv in namen objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti objekta, nadomestna gradnja ali rušitev objekta); številka gradbenega dovoljenja, datum izdaje, naziv organa, ki je izdal dovoljenje, morebitne navedbe sprememb, dopolnil in podaljšanj; naziv in sedež oz. ime, priimek in naslov investitorja; naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje projekt za izvedbo; naziv in sedež izvajalca gradnje in naziv in sedež nadzornika. V primeru gradnje zahtevnega objekta se poleg prej naštetih podatkov pripiše še naziv in sedež revidenta, ki je opravil revizijo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter ime, priimek in naslov koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. •OBLIKA IN DIMENZIJE GRADBIŠČNE TABLE Gradbiščna tabla mora po zakonu biti pravokotne oblike, minimalnih velikosti 150 x 100 cm. Izdelana mora biti iz obstojnega materiala, podlaga table mora biti v svetli barvi, pisava obvezno v temni barvi, največkrat v črni. Vsi navedeni podatki morajo biti čitljivi z razdalje najmanj 15 m. Na gradbiščni tabli je lahko logotip investitorja (če gre za podjetje) oz. logotipe izvajalcev, v primeru da velja takšen dogovor med investitorjem in izvajalci. Gradbiščna tabla se lahko izdela ročno s slikanjem in pisanjem ali s pomočjo računalnika pri grafičnem podjetju. Pomembno je, da oznaka gradbišča, ne glede na to, ali gre za tablo ali papir formata A4, ostane na gradbišču vse do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt. •CENA GRADBIŠČNE TABLE Cene gradbiščnih tabel se gibljejo v razponu od 65 – 110€, odvisno od števila znakov, podatkov in formata table. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:25
POBUDA: Zakaj niso bila porabljena sredstva za izdelavo priročnika o ohranjanju in upravljanju s kulturno dediščino Pirana “Vrednotenje in ohranitev lepote in dediščine mesta Piran” namenjena v proračunu 2019. Kdo je odgovoren za to? Kdo vodi projekt? In ali so sredstva predvidena v planu za l. 2020. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:16
POBUDA: Želiva dostavo dokumentacije v zvezi z obnovo hiše na naslovu Bolniška ulica št. 6, ki se je izvajala konec letošnjega leta (november, december). Dokumentacija naj obsega: Popis del, poročilo o izvedbi, projektno dokumentacijo in končni znesek investicije oz. račun z situacijo. S spoštovanjem, Davorin Petaros, Nevenka Kavčič in Kristijan Cerovac

20.02.2020 ob 14:10
POBUDA: Oggetto: Proposta per il bilancio comunale 2020 del Consigliere Andrea Bartole Egregi, Con la presente chiedo che venga inserita nel bilancio comunale per l'anno 2020 la seguente spesa: 1-15.000,00 Euro per l’installazione di una tensostruttura (“šotor”) - del tipo che si usa per le manifestazioni o fiere – di circa 25 metri di lunghezza e circa 9 metri di larghezza presso il campo sportivo di Sicciole (Športni park Sečovlje). Motivazione: Una struttura del genere, con un costo molto ridotto – la cifra richiesta è reale e risulta dalle offerte dei fornitori (Petre) – permetterebbe ai bambini ed agli atleti che usano il campo sportivo di allenarsi anche in condizioni di pioggia o maltempo in genere. Ora non ci sono parti coperte e in caso di pioggia i bambini e gli atleti devono rimanere esposti al maltempo e pioggia per tutto l’allenamento oppure nel caso peggiore rimandare la sessione. Infatti, in caso di pioggia il campo sportivo non viene praticamente mai frequentato. Una struttura di questo tipo sarebbe utile a tutti i fruitori del campo sportivo, sia i bambini che egli adulti. Con l’installazione di una copertura, sarebbe possibile effettuare all’asciutto sia il riscaldamento come anche altri esercizi ed attività fisica per diversi gruppi di persone nonché ottenere uno spazio in più per le eventuali attrezzature. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione porgo Distinti saluti Pirano, 18 dicembre 2019 Andrea Bartole


Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy