1

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

Odgovori na vprašanja, pobude in predloge občinskih svetnic in svetnikov za mandat 2018–2022

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo
18.09.2019 ob 11:36
DOPOLNITVENA POBUDA: Odgovor na dopis št. 4101-18/2019 z dne, 10. maj 2019 Spoštovani g. župan, Đenio Zadković! Zahvaljujem se vam za odgovor, dopis št. 4101-18/2019, ki sem ga prejel dne, 10. maja 2019, na podano pobudo oz. povpraševanje, poslano z moje strani dne, 12.3.2019. Naj na začetku izpostavim, da ima Občina Piran predviden čas odgovora na pobude in vprašanja svetnikov praviloma do naslednje seje OS. Dokument LPK – Lokalni program kulture Občine Piran za obdobje 2018-2021, ki ga v dopisu omenjate sem našel na vaši spletni strani, bil je sprejet na redni seji 27. marca 2018, vendar to ni dokument, ki je ustrezen za EPK 2025, saj EPK 2025 zahteva vizijo in strategijo po letu 2025. Vezano na podane odgovore, v prejetem dopisu Vas vljudno prosim, da mi v zakonskem roku pošljete določene dokumente in odgovorite na dodatna vprašanja: -Prosim za informacijo, kdo so bili udeleženci, ki so pripravljali LPK za obdobje 2018 – 2021 z navedbo imen in priimkov, oz. ali so bili vsi, ki so v dokumentu navedeni ali še kdo drugi? -Prosim za obrazložitev in utemeljitev (pisni dokument) v kakšnem smislu so udeleženci, ki so bili vključeni v pripravo LPK 2018 – 2021 izrazili interes za prijavo na EPK. -Navedeno je, da se po sprejetju LPK imenuje projektna skupina za pripravo razprave in odločitve glede pristopa h kandidaturi EPK – prosim za pisni dokument te razprave in odločitve glede pristopa, ter imena članov omenjene projektne skupine. -Prosim za dokument Strategija Občine na področju kulture, ki jo navajate v dopisu. -Prosim za imena in priimke članov v dopisu navedene Projektne skupine, ki, če prav razumem naj bi delala na prijavi na EPK, obrazložitev ter utemeljitev kdo je skupino izbral in na podlagi kakšnih kriterijev. -Prosim za navedbo višine finančnih sredstev za namen prijave na razpis EPK, informacije iz katere proračunske postavke bodo finančna sredstva črpana in obrazložitev ter utemeljitve katere stroške natančno bodo alocirana finančna sredstva pokrivale, skratka prosim za finančni plan prijave na razpis EPK, ter dokument iz katerega je razvidno kdo je ta finančni plan odobril. -Prosim za informacijo kdaj načrtujete, da bo strateški plan (sicer iz dopisa ni jasno razumeti kateri strateški plan) narejen. -Kdaj nameravate prijavo na razpis predstaviti na OS? Poraja se mi pomislek - v kolikor dokument na OS ne bo sprejet predvidevam, da bodo potrebni popravki in se sprašujem ali bo dovolj časa za popravke in ponovno obravnavo na OS ?? Prosim tudi za odgovor na ta pomislek. -V zadnji alineji navajate, da se še ne ve koliko sredstev bo potrebnih za prijavo, strateški dokument in program – obenem pa v dopisu navajate, da ste v proračunu zagotovili finančna sredstva – pričakujem obrazložitev in utemeljitev na podlagi česa ste potem rezervirali sredstva, če za prijavo na razpis EPK še nimate pripravljenega in podrobno razdelanega finančnega načrta? Prosim za informacije s katerimi Občinami in drugimi institucijami in podjetji ste do sedaj že dorekli podporo in sodelovanje na prijavi in v kolikor obstaja kak pisni dokument o sodelovanju obstaja, da ga priložite, saj so razpisni pogoji jasni in določajo, da je sodelovanje v Regiji in širše potrebno za uspešno prijavo. V kolikor pravilno razumem, zadnji stavek v vašem dopisu navaja, da je potrebno prijavo oddati konec oktobra 2019. Verjetno mislite tu na prijavo za EPK 2025? Kot je razbrati iz priložene povezave na Republiki Sloveniji Ministrstvo za kulturo se mora prijava, glede na navedene razpisne pogoje oddati do 31.12.2019. Iz slednjega žal sklepam, da ni dovolj ažurnosti, da bi preverili datum za oddajo prijave in izražam utemeljen dvom in skrb, da bo prijava ustrezno pripravljena. Poraja se mi tudi dvom o ustreznosti na prijavo EPK, saj do danes, petek, 2. avgusta 2019 svetniki z Vaše strani, spoštovani g. župan, nismo prejeli nobenega ustreznega strokovnega dokumenta ali uradne informacije o načrtovani kandidaturi za EPK 2025 Občine Piran. Izpostavljam ponovno del mojega zapisa z dne, 12.3.2019: »Projekt je zdaleč prepomemben in bo vplival na dolgoročno delovanje Občine in občanov želim/o, da se občane podrobneje seznanja s projektom in se zanj ne » servirajo samo drobtinice «« in apeliram na Vas za transparentnost, ter strokovnost glede tematike prijave Občine Piran na EPK 2025. Hvala za vaš temeljit odgovor, ki se ga veselim, skladno s časovno zakonodajo, najkasneje do naslednje seje OS, še raje pa kakšen dan prej. Lep pozdrav! Občinski svetnik Občine Piran Kristijan Cerovac

28.08.2019 ob 13:40
POBUDI: I. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Nadzornemu odboru Občine Piran za ugotovitev vseh dejstev pri sporni objavi treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Zaradi zlorabe uradnega položaja in nevestnega dela Župana g. Petra Bossmana, kateri je z naklepnim kršenjem predpisov, zakonov, Ustave RS povzročil CI Piran Pirano bodisi škodo, bodisi kršil njene pravice do zbiranja overovljenih podpisov za razpis referenduma, saj bi bilo to brezpredmetno, kajti referendum o Odlokih, ko ti že veljajo, ni več mogoč. S samovoljno objavo treh prostorskih aktov je storil v demokratičnih družbah nezaslišano dejanje prekoračitve oblasti. Civilna iniciativa je ugotovila da: -Bivši župan, g. Peter Bossman je kršil 3. odst. 46. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki izrecno določa, da je v primeru vložene pobude za referendum, župan DOLŽAN, zadržati objavo odlokov. -S svojim škandaloznim ravnanjem je kršil 1. člen Ustave RS, ki določa, da je Slovenija demokratična država, kar pomeni, da ljudstvo izvršuje oblast, tudi neposredno. -Župan je kršil 3. člen Ustave RS, ki določa, da državljani sodelujejo neposredno pri izvrševanju oblasti. -Župan je kršil 3. odst. 44. člena, da ima vsak državljan pravico do neposrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Občinski svet je dolžan glede na zgoraj navedeno in spričo dejstva, da je Občina Piran dejansko zaradi tega dejanja lahko oškodovana, zavarovati civilno pravno odgovornost Občine Piran. Dolžna je tudi ugotoviti odgovornosti vseh morebitnih vpletenih za protipravno dejanje. II. Naprošava Župana Občine Piran g. Đenia Zadkoviča, da poda zahtevo Odboru za urbanizem, okolje in prostor za ugotovitev vseh dejstev pri izdelavi, pripravi in sprejemanju treh odlokov in sicer za OPPN Ob Belokriški, OPPN Park Cvetje in OPPN Med vrtovi, ki jih je dne 2. oktobra 2018 sprejel Občinski svet občine Piran. Poročilo in sklepe naj komisija predstavi Občinskemu svetu na naslednji redni seji. Obrazložitev: Občina Piran nima sprejetega OPN Piran kot temeljnega strokovnega prostorskega akta, niti nima sprejete Strategije razvoja Občine Piran, kar je bilo tudi na javni predstavitvi večkrat glasno izpostavljeno, s strani Civilne iniciative Piran Pirano. Zatorej upravičeno menim, da je potrebno preveriti postopke in njihovo skladnost z zakonodajo in predpisi. Strateške odločitve se ne morejo sprejemati na ravni podrednih aktov, kamor OPPNji sodijo. Ravno tako podajava pobudo Županu Občine Piran Đeniu Zadkoviću, da z namenom razjasnitve protizakonitega in protiustavnega dejanja bivšega župana g. Petra Bossmana, da nemudoma obvesti: a.Ministrstvo za javno upravo za ukrepanje glede nezakonitega dogajanja v zvezi postopkom za referendum. b.Ministrstvo za okolje in prostor ,ter vladi, da ukrepa v skladu z 64 členom ZDU c.Upravno enoto Piran, da ukrepa po 68.členu ZDU S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.08.2019 ob 13:27
POBUDA za ureditev in prevzem nazaj v posest » Metropolske plaže« Spoštovani, Občina Piran je največja turistična občina v Sloveniji. Eden izmed najpomembnejših vidikov urejene in gostoljubne občine je vsekakor stanje turistične infrastrukture. In le ta je v Portorožu v katastrofalnem stanju, predvsem plaža v smeri proti Luciji, ki je trenutno v upravljanju hotelov Metropol d.d. Ta plaža je poškodovana, s slabo razsvetljavo, luknjami v tlaku … skratka absolutno nedostojno in nevzdržnega videza za turistično občino. Pri tem velja poudariti, da obiskovalci naše občine (kakor nenazadnje tudi nekatere občanke in občani) NE vedo, da plaža ni v posesti Občine Piran, zaradi česar se upravičeno jezijo na občino, ki pusti tako stanje. Treba je opozoriti tudi na dejstvo, da ta plaža ogroža mimoidoče zaradi slabega stanja in da so se tam že zgodile različne nesreče ( padci itd). Glede na to, da je lastnik zadevne plaže Občina Piran in da Hoteli Metropol d.d. zelo očitno niso dobri gospodarji predlagam, da Občina Piran nemudoma prevzame plažo nazaj v posest in jo takoj sanira. Občina ima za sanacijo- urejanje plaž rezervirana sredstva v proračunu, zaradi česar bi lahko nemudoma uredila plažo. Naj dodam, da obžalujem, da Občina Piran ni dosegla dogovora s Hotelom Metropol, s katerim bi oni kot posestniki uredili plažo. Namesto tega so ob soglasju občine uredili zgolj svojo infastrukturo – bazen! Občinsko plažo, ki jo imajo v posesti v vmesnem času tržijo a vanjo ne vlagajo. Nesprejemljivo! Prav tako predlagam, da se končno uredi posestno in lastniško stanje pomola, ki je v posesti lokala Alaya – morje je javno dobro in si nihče ne more lastiti in uzurpirati pomola! Mag. Meira Hot

28.08.2019 ob 13:10
POBUDA: 1. Odbor za morje in obalni pas daje Občinskemu svetu Občine Piran pobudo, da Javno podjetje Okolje Piran pospeši aktivnosti glede drugačne razmestitve plovil v mandraču in sicer, da se zagotovijo privezi starih lesenih bark v piranskem mandraču (malo pristanišče). Predsednik Odbora Denis Fakin, l.r.

26.07.2019 ob 08:58
POBUDA: Zadeva : Pobuda za znižanje turističnih taks za goste v avtokampih v Občini Piran Spoštovani, Občina Piran je dne 17.7.2018 sprejela nov Odlok o turistični taksi v Občini Piran, s katerim je dvignil takso za prenočevanje v Občini Piran na 2,50 Euro. Pri tem niso bili upoštevani predlogi za diferenciacijo plačila takse za goste v avtokampih. V primeru gostov v avtokampih gre sicer za poseben segment gostov, med katerimi prevladujejo družine z otroki in mlajša populacija, ki je torej cenovno veliko bolj občutljiva od ostalih obiskovalcev turističnih krajev. Nenazadnje so najštevilčnejši gosti v kampih po celotni Sloveniji slovenski državljani (33%), šele na drugem in tretjem mestu so Nemci, Nizozemci in ostali turisti. Višji zneski turistične takse so za to populacijo še posebej obremenilni. V kampih je običajno tudi najdaljša doba bivanja gostov, kar pomeni da se dnevna turistična taksa najprej množi s člani družine in potem s številom dni bivanja, tako da bi za eno tedenske počitnice štiričlanske družine v kampu znesek morda najvišje turistične takse v kampu znašal približno 90 € več kot doslej. Zato lepo prosim za vašo razumno presojo , da se turistična taksa za kampiste spremeni in določi v nižjem znesku v primerjavi z ostalimi nastanitvenimi objekti. Predvsem je treba vedeti, da so kriteriji določanja višine in razpona turistične takse za različne segmente gostov v posamezni občini številni. Poleg teh, ki jih izrecno našteva zakon (sezona-izven sezona; vrsta nastanitve: hotel, soba sobodajalca, kamp itd.; kategorija ali število zvezdic nastanitve v razponu od ene do petih), so možni še številni drugi kriteriji, npr. središče kraja/občine ali obrobje; naseljen kraj z vso infrastrukturo ali redko poseljen predel občine; glavno mesto ali manjša občina brez razpoznavnih turističnih znamenitostih itn. Občine se lahko odločijo tudi za opustitev turistične takse ali njeno ne-zaračunavanje za določene segmente gostov. Zavedam se, da je bil Odlok o turistični taksi v Občini Piran sprejet pred kratkim a menim, da bi bilo upravičeno ponovno preučiti dejansko stanje in ustrezno popraviti nastalo krivico. Predlagam, da se za goste v avtokampih ponovno določi 50 % nižja cena turistične takse od ostalih gostov, podobno kot je bilo to določeno za sobodajalce v zaledju Občine Piran ( popolnoma upravičeno). S spoštovanjem, Mag. Meira Hot

26.07.2019 ob 08:48
POBUDA: Ponovno predlagam ,da Občina nemudoma pristopi k reševanju parkirnih zagat pri športni dvorani Lucija na parceli 4917/1 k.o. Portorož (tam kjer je pasja šola). Obrazložitev: Krajani, stanovalci sosednjih blokov, obiskovalci športne dvorane, obrtniki in vsi ostali ,ki gravitirajo na to območje se vsakodnevno srečujejo z težavami okoli parkiranja na parkirišču pri športni dvorani v Luciji. Parkirišče je zelo oblegano sploh v jutranjem in večernem času ter kadar se v dvorani izvajajo tekme ali treningi. V jutranjih urah ko starši pripeljejo otroke v šolo je stanje na momente tudi zelo nevarno. V preteklih letih ter tudi letos sem večkrat podal pobudo ter predlagal rešitve za ta problem ampak žal brez uspeha, zato predlagam , da se parcelo 4917/1 k.o. dodeli v upravljanje ali najem lastnikom lokalov v športni dvorani za potrebe izgradnje parkirišč za 20 avtomobilov na zemljišču kjer je sedaj pasja šola. To zadnje parkirišče bi bilo namenjeno zaposlenim v lokalih športne dvorane ter bi tako omililo stanje. Ureditev parkirišča bi lastniki lokalov sami financirali. Prosim za jasen odgovor ali je stvar izvedljiva. S spoštovanjem, Denis Fakin

26.07.2019 ob 08:42
POBUDA: 1. Pobuda glede verjetne bodoče spremembe statuta občine Piran o spreminjanju meje Občine Piran, kakor tudi meje Republike Slovenije (arbitraža!) – potrebni smiselni razmisleki in predvsem zdrava kmečka pamet – gradivo o tem vprašanju je že na Občinski upravi in pri g. Županu. Zahtevam, da se materija obravnava na pristolnih občinskih odborih, kakor tudi na seji občinskega sveta in se sprejme jasna stališča. S spoštovanjem, Vojko Jevševar

26.07.2019 ob 08:39
POBUDA: Občan nas je obvestil, da ima občina Piran namen zmanjšati število parkirišč na ulici IX. Korpusa oz. Vrtni ulici, konkretno z zapornico pri bolnici. Sprašujem vas, glede na dejstvo, da gre za javno površino povrh vsega namenjeno za nujno potrebna parkirna mesta pirančanov. Zanima nas ali je KS Piran podalo mnenje o tem oz. kdo če je zmanjšanje parkirnih mest za domačine odobril brez soglasja krajanov. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:32
POBUDA: Pobuda da program glasbene šole ostane v Piranu : Posredujemo pismo Občanke prebivalke mesta Piran v razmislek in konkreten odgovor Mladi mamici in javnosti seveda ! Piran je mesto, ki se ponaša z bogato kulturno dediščino. V preteklih letih je iz Pirana odšlo veliko dejavnosti in tudi prebivalcev, ki so presodili, da bo kvaliteta njihovega življenja in delovanja drugje boljša. In sedaj se zopet pojavlja težnja o preselitvi glasbene šole v Lucijo. Načeloma sicer le dela glasbene šole, a Pirančani imamo s takimi načrti bolj slabe izkušnje. Kot občanka menim, da glasbena šola sodi v Piran in bi bila preselitev v Lucijo še eno osiromašenje mesta, ki si že tako sooča s številnimi težavami. Kot starš lahko razumem, da se tistim, ki otroke v glasbeno šolo vozijo, zdi dostop do šole težava. Nihče ne razume bolj težav z dostopom kot mi, ki v Piranu živimo, saj se s tem soočamo vsak dan. In če je težko staršem, ki imajo avtomobile pred hišo ali pa v neposredni bližini, gotovo ni lahko nam, ki imamo avtomobile tudi kilometer od doma. V vabilu na sestanek, ki bo v petek, 14.junija ob 17h na KS Portorož je zapisano, da bi se v Luciji vzpostavil oddelek glasbene šole. To bi naj zgledalo tako, da se pouk nekaterih inštrumentov izvaja le v Luciji. V primeru, da ima glasbena šola v resnici za cilj le to, da je v Luciji le oddelek, ne pa da se celotna glasbena šola umakne iz Pirana, bi morali zagotoviti, da se pouk vseh inštrumetov izvaja tudi v Piranu. To, da bi si dva učitelja delila učilnico, v kateri bi pouk potekal izmenično, se mi ne zdi posebna težava. Z veseljem bi svoje mnenje povedala na sestanku, a je (glej ga zlomka) sklican prav na tisto popoldne, ko imajo piranski otroci valeto. Pa tudi sicer mislim, da bi moje mnenje nič ne zaleglo. V Piranu nas je premalo, da bi bili pomembni za glasbeno šolo in za občino. Resnični namera revitalizacije mesta pa se ne izpričuje s preštevanjem kje je več potencialnih učencev – temveč kje so. In kje vse jim želimo ohraniti dragocene vsebine, kot je učenje glasbe, kvalitetno prostočasno udejstvovanje, zdrava socializacija izven osnovnošolskih klopi. V tem istem mestu, v katerem zmigujoč z rameni puščate ambulanto za zdravljenje odvisnosti, berače na Levstikovi… Povedali bi ji, da tudi naša mnenja in predlogi očitno malo zaležejo ter naletijo na gluha ušesa, bi pa raje, da ji to poveste vi ! S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:27
POBUDA: KURJENJE V mesecu juniju 2019 se je oglasila občanka iz Fiese, da nekateri stanovalci v Fiesi že tri dni kurijo eko odpadke in tudi zeleni rez. Takšen način kurjenja je zelo moteč za bivanje v sosednih hišah. Občanka pa ima tudi težave z zdravjem. Inšpekcija je na kraju samem povedala, da je kurjenje dopustno; le prijaviti ga je potrebno gasilcem. Občina Piran nima odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja, ki je sedaj dopustno tudi v glavni turistični sezoni, razen v času suše. Dajemo pobudo za : - Pripravo odloka o prepovedi kurjenja odprtega ognja v času visoke turistične sezone S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

26.07.2019 ob 08:23
POBUDA: 1. Odbor za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči daje pobudo, da odbori v okviru občinskega sveta delujejo avtonomno in da odločajo o obravnavanih zadevah ter se zato predlaga ustrezna sprememba poslovnika občinskega sveta. Predsednik Odbora Vojko Jevševar, l.r.

20.06.2019 ob 14:16
PROPOSTA: Attivazione di un centro di consulenza oer bambini e famiglie nel Comune di Pirano Ci rivolgiamo al Comune di Pirano e al Consiglio comunale a nome degli istituti pedagogico-educativi del comune di Pirano, perché abbiamo bisogno di offrire un supporto psicologico approfondito agli alunni e ai bambini che frequentano le nostre scuole nonché ai loro genitori. Premesso che: Nelle nostre scuole e negli asili ci sono sempre più bambini e adolescenti con difficoltà di apprendimento, problemi emotivi e comportamentali e patologie psichiatriche. Ci sono sempre più famiglie monoparentali, genitori divorziati, con problemi economici e sociali, con dipendenze di vario tipo, difficoltà nell'educare i figli, che necessitano di un supporto e di un consulto appropriati. Nell'ambito dell'ufficio di consulenza scolastica risulta impossibile far fronte a tutti i casi e alle situazioni che giornalmente si presentano, anche perché la consulente scolastica ha altri compiti e mansioni all'interno della scuola e non può coprire tutti i profili professionali necessari. Spesso invitiamo le famiglie ad andare dal pedopsichiatra o dallo psicologo clinico, ma i tempi d'attesa sono di 6 mesi e oltre. In questo modo e nei casi più difficili si perde del tempo prezioso. Abbiamo perciò bisogno di un centro con psicologi, pedagogisti speciali, pedagogisti sociali e di altri profili, che possano collaborare con le scuole ed essere diponibili per supporti ed approcci psicologici individuali e alle famiglie, corsi per genitori riguardanti l'educazione dei figli, svolgimento di ore di aiuto professionale aggiuntivo per i bambini con necessità particolari nella cui delibera è specificato il profilo adatto, test per l'identificazione degli alunni dotati (come previsto dalla legge) e per avere il parere di un professionista esterno alla scuola, come previsto dalla procedura di richiesta della delibera per alunni con necessità particolari. Visto che la scuola elementare è obbligatoria, questo è anche l'unico posto dove possiamo trovare assieme bambini e adolescenti provenienti da tutte le situazioni e ambienti sociali più disparati. Questi sono un importante campione rappresentativo dello stato sociale del comune di Pirano e questi saranno i nostri futuri concittadini adulti. È perciò nell'interesse di tutto il Comune che questi ragazzi non diventino dei futuri senzatetto, criminali, disoccupati o con varie dipendenze. Per questo sono importanti l'azione e la prevenzione. Si chiede quindi al Sindaco: di prendere in considerazione la nostra richiesta riflettendo sulle modalità di realizzazione di un tale servizio, che potrebbe essere solo per il comune di Pirano oppure integrato e in collaborazione con il Centro di consulenza per bambini e adolescenti del comune di Capodistria. POBUDA: Obračamo se na Občino Piran in na občinski svet v imenu vzgojno-izobraževalnih ustanov v občini Piran, ker imamo resne in realne potrebe po celostni obravnavi naših otrok in njihovih staršev. V šolah in vrtcih imamo vse več otrok in mladostnikov, ki imajo učne, čustvene, vzgojne, vedenjske, psihosocialne in psihiatrične motnje in težave. Vse več imamo tudi ločenih družin, enostarševskih družin, s socialno-ekonomskimi težavami in raznimi zasvojenostmi, ki prav tako potrebujejo pomoč in podporo ter usmeritve. V sklopu same šolske svetovalne službe je nemogoče celostno obravnavati vse primere, saj ima svetovalna delavka tudi druge naloge in zadolžitve na šoli in ne more pokrivati vseh profilov, ki bi taka obravnava otrok potrebovala. Družine, katere napotimo k pedopsihiatrom in kliničnim psihologom čakajo po 6 mesecev in več, da pridejo na vrsto. To pa je, za že tako pereče probleme, ogromno izgubljenega časa. Nujno potrebujemo center oziroma ustanovo s psihologi, specialnimi in socialnimi pedagogi ter drugimi profili, ki bi sodelovali s šolami. Tovrstne profile bi potrebovali za individualno psihološko obravnavo učencev in njihovih družin, za šole za starše, za izvedbo ur dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami za katere je v odločbi točno določen profil, za testiranje nadarjenih učencev kot zahteva zakon ter za dodatno strokovno mnenje zunanje strokovne ustanove ob usmeritvi učenca s posebnimi potrebami. Ker je osnovna šola obvezna, je to edina ustanova, ki zajema vso raznovrstno populacijo otrok in mladostnikov na enem mestu. Prav zato ima lahko popolno sliko socialnega statusa mesta in dobro ve kdaj in na kakšen način je treba ukrepati, da ne bodo naši bodoči odrasli občani shajali cele dneve po ulicah, živeli kot brezdomci, bili zasvojeni ali brezposelni. Skrb za naše otroke in mladostnike bi zato moral biti cilj celotne občine. Pomembne pa so akcija in preventiva. Zato vas prosimo, da resno razmislite o obliki takšne storitve, ki bi lahko bila samo za občino Piran ali pa v sklopu in po modelu Svetovalnega centra Koper. Nadia Zigante

20.06.2019 ob 14:11
POBUDA: Ureditev otroških igrišč v starem mestnem jedru Pirana Pozdravljeni, Na 20. Redni seji Občinskega sveta, 23. Maja 2017 sem že podala naslednjo enako pobudo, ki jo podajam ponovno, saj ni bila realizirana. Vsem nam je znano, da v Piranu imamo le dve otroški igrišči (pri nogometnem stadionu in na Rozmanovi ulici), zato bi bilo smiselno razpoložljive površine, ki bi lahko bile otroška igrišča urediti, opremiti z igrali in ograditi, da se otroci lahko varno igrajo in, da na te površine nimajo dostopa živali, ki tam lahko vršijo potrebe iztrebljanja brez nadzora lastnikov. Pred leti je Občina Piran pristopila k projektu Unicefovih otrokom prijaznih mest v okviru katerega se je zavezala zagotoviti otrokom primerna in varna igrišča. (V predlogu proračuna za 2019 je predvidena postavka 180518 Projekt Piran otrokom prijazno Unicefovo mesto v višini 55.400 EUR, od tega 50.000 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove). Številna igrišča v Luciji in drugih naseljih so že tako urejena, le otroci v starem mestnem jedru imajo možnosti igre zelo omejene, ali pa igrajo igre z žogo kar na Tartinijevem trgu, kar moti mimoidoče ali goste v lokalih, saj je žoga okrogla, leti in se kotali vsepovsod.Predlagam nekaj možnih ureditev in prosim, če se jih prioritetno uvrsti v občinske proračunske programe. 1. V območju OŠ Cirila Kosmača v Zelenem gaju je dokaj urejen zeleni park v katerem je tudi nekaj igral. Lahko bi ga dodatno opremili, ustrezno varno uredili in ogradili. Lahko bi ga uporabljali tako šolarji kot otroci iz tega dela Pirana. 2. Na Pusterli je pred 12. leti bilo urejeno otroško igrišče, ki ga je bilo treba le še ograditi. Lastnik zemljišča je soglašal, da igrišče tam naredimo, vendar je najbrž motilo sosede in je KS Piran dosegla, da se igrišče odstrani. Predlagam, da se ga ponovno vzpostavi s soglasjem lastnika zemljišča in ogradi z možnostjo zaklepanja, sicer je ta zelenica izključno pasje stranišče polno iztrebkov, ki jih lastniki psov ne pobirajo. Sicer je del površine, kjer je že bilo otroško igrišče ograjen za pasje igrišče kot je v Luciji v Parku sonce. 3. Na Budičinovi ulici v Piranu je manjša zelenica v lasti Občine Piran, ki jo urejajo okoliški prebivalci in OKOLJE Piran. Mamice iz soseske so me prosile, če tam uredimo otroško igrišče z vsaj dvemi manjšimi igrali, ki ne zahtevata veliko prostora, zato predlagam, da se ta naloga uvrsti v program ureditev otroških igrišč. 4. Na Punti pred cerkvijo Marije zdravja so nekoč bila igrala, ki so kasneje odstranjena. Sedaj je velika površina še vedno le zasuta z gramozom po arheoloških raziskavah. Predlagam, da se v okviru načrtovane ureditve predvidi takšno tlakovanje, kjer bi ponovno, na površinah na katerih ne bo možno parkiranje zarisali ali v samem tlaku oblikovali otroške igre (npr. ristanc), kakor so bile postavljene na igrišču v Rozmanovi ulici in so sedaj prekrite z zaščitno prevleko. Predlagam tudi, da se vsa urejena igrišča predajo v upravljanje Športnemu in mladinskemu centru Piran, ki skrbi za vzdrževanje, odpiranje in zaklepanje ter varnost otroških igrišč. Lep pozdrav, mag. Milica Maslo Bezer

20.06.2019 ob 14:06
POBUDA: BITVE NA AVTOBUSN POSTAJI Na piranski avtobusni postaji, ob morju, so že najmaj 20 let in več nahajajo 3 razbite kamnite bitve, ki ne le kazijo podobo Pirana ob vstopu, pač pa so tudi nevarne. Pred dvema letoma so bile med te razbite bitve celo postavljene klopce, kar je sicer pohvale vredno, razbite bitve pa še vedno neugledno kazijo podobo mesta. Morda bi se za popravilo ali zamenjavo bitev kaj našlo na deponiji – odstranjene bitve pri obnovi mandrača. Več v članku : http://www.primorske.si/2011/03/31/zaskrbljeni-zaradi-obnove-piranskega-mandraca (Velike bele monolite, kamenje iz peščenjaka in bitve s piranskega mandrača so (neoštevilčene in neevidentirane) gradbeniki nemarno odložili na občinsko deponijo Foto: Lea Kalc Furlanič) Zahtevamo, da se razbite bitve takoj uredijo ali popravijo ali sestavijo. S spoštovanjem, Nevenka Kavčič in Davorin Petaros

20.06.2019 ob 13:57
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Pobuda: Takojšen pristop k reševanju sanacije dotrajanih mestnih ulic, podhodov in stopnišč v mestu Piran Obrazložitev: Zaradi res nevarne dotrajanosti tlakovanih piranskih ulic, ki za meščane predstavljajo vsakodnevno nevarnost že pri normalni hoji in so vzrok izjemno velikega števila poškodb (tudi zelo težkih), vas v skladu z načrtom o Revitalizaciji Pirana in predvsem v skladu z stroko, ki te probleme pozna in jih jemlje zelo resno vlagam svetniško pobudo za takojšen pričetek sanacije in s tem reševanja mesta ter težav prebivalcev in obiskovalcev. Predlagamo, da se k reševanju povabi strokovnjake, ki bodo naše dotrajane ulice sanirali v skladu z njih zgodovinsko vrednostjo ter pri delu ohranili tiste dele, ki ne predstavljajo težav, ostale pa obnovili v skladu z gradnjo le teh (seveda z metodami, ki se jih uporablja sedaj). Absolutno ne želimo, da se k reševanju pristopi ad hoc s preplastevanjem ulic, betoniranjem ali asfaltiranjem. Maksimalno se moramo potruditi, da ohranimo vso zgodovinsko vrednost le teh. Pozivam na prednostni začetek reševanja tega perečega problema za vzpostavitev varnosti meščanov in obiskovalcev ter že omenjene revitalizacije. Zato vas pozivam, da k izvedbi ristopite takoj. Lep pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

20.06.2019 ob 13:54
POBUDA: Spoštovani, Skladno s Poslovnikom naše občine vlagam pisno svetniško pobudo in prosim za čim hitrejšo in celovito rešitev. Pobuda: Takojšen pristop k reševanju doosvetlitve zatemnjenih in posledično nevarnih delov mesta Obrazložitev: Po veliko pogovorih s prebivalci mesta Piran, po mnogo vloženih prošnjah na Občino Piran v zadnjih letih ter v skladu z ugotovitvami Varnostnega sosveta in po osebnem pregledu stanja vlagam svetniško pobudo za takojšnje reševanje težav pri osvetlitvi popolnoma zatemnjenih delov ulic, podhodov ter stopnišč v mestu. Kot vsi vemo, so ti deli mesta zaradi dotrajanosti ulic nevarni za hojo; so lahek plen vandalizma zaradi nepreglednosti ter predvsem predstavljajo nevarnost za stanovalce, saj se v temi ne znajdejo. Posledično je zaradi padcev veliko poškodb; tudi resnejših; prav tako pa so prebivalci prestrašeni in se zaradi lastne varnosti v temi ne upajo iz stanovanj. Ker je bilo v zadnjih letih nekaj teh zadev dobro rešenih pozivam na takojšnji začetek reševanja tega perečega problema. Z zagotovitvijo osvetlitve bomo naredili velik korak naprej pri naših načrtih za vzpostavitev varnosti meščanov ter obiskovalcev in ter tolikokrat omenjeni revitalizaciji. Zato vas pozivam, da k izvedbi pristopite takoj. Lep pozdrav, Barbara Kožar, svetnica Levice

28.05.2019 ob 09:52
DOPOLNILNA POBUDA: NEPROFITNA STANOVANJA Prosim za dodatno obrazložitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, oz. mi natančno obrazložite merila in postopke iz Pravilnika, ki so osnova za dodelitev takšnega stanovanja. Prosim tudi za dokazila, ki opravičujejo dodelitev stanovanja kot neprofitnega oz. seznam upravičencev. Sklepam, da neprofitna stanovanja morajo ostajati neprofitna, brez spreminjanja pogodb V tržna stanovanja. Saj le tako bodo prišli do strehe nad glavo tisti, ki so upravičeni do tega, ne pa da čakajo leta in leta, ker se je nekomu standard povečal in na tak način prišel do stanovanja. Hvala za odgovor LP, občinska svetnica Dina Kolar

28.05.2019 ob 09:30
POBUDA: KIPING Dajemo pobudo, da se uredi prejemanje Klipinga za svetnike Občinskega sveta in članom svetov KS občine Piran. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:25
POBUDA: STOJNICE NA ZELENJAVNEM TRGU V PIRANU Ponovno dajemo pobudo, da se uredi odtekanje padavin iz streh stojnic na piranski tržnici. Trenutno je odtekanje meteornih vod oz. deževnice speljano točno na lokaciji stojišča strank in prodajalcev. Ob vetrovnem vremenu je težava še veliko večja. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič

28.05.2019 ob 09:19
POBUDA: SEČNJA DEVES V LUCIJI Dajemo pobudo za podajo informacij in preverbo upravičenosti sečnje dreves pri blokih v centru Lucije, v Šolski ulici, v bližini bloka na št. 13. S spoštovanjem, Davorin Petaros in Nevenka Kavčič


Napovednik

oktober

01

Piran

Piran, lep kot še nikoli

september

17

Avditorij Portorož

22. Festival slovenskega filma

oktober

18

Tartinijeva hiša, Piran

Dogodki, čustva in občutki