1 2

Urad za gospodarstvo in turizem

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Urad za gospodarstvo in turizem

Vodja urada: Ljubo Bertok
Tel.: (05) 6710 330
Faks: (05) 671 03 43
E-mail: ljubo.bertok@piran.si

Urad za gospodarstvo in turizem opravlja naslednje naloge:

 • izvajanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog na področju obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, urejanje javnih poti in zelenih površin, čiščenje javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost, distribucija toplote, oskrba s plinom, dimnikarska služba),
 • usklajevanje in spremljanje izvajanja programa obnavljanja infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava),
 • izvajanje nalog na področju kmetijstva in ribištva,
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog na področju občinskih javnih cest (banka cestnih podatkov, upravljanje),
 • izvajanje nalog na področju varnosti cestnega prometa na občinskih cestah (prometna ureditev),
 • izvajanje strokovnih nalog na področju mestnega prevoza oseb, pomorskega prometa (pristaniška dejavnost) in letalskega prometa,
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog na področju pospeševanja in razvoja turizma,
 • izvajanje nalog pri določitvi obratovalnih časov gostinskih obratov,
 • sodelovanje pri oblikovanju strategije podjetništva in drobnega gospodarstva ter pospeševanje razvoja le-tega,
 • sodelovanje pri evidentiranju nepremičnin s svojega področja in področja javne infrastrukture ter sodelovanje pri pripravi podatkov za izdelavo premoženjske bilance občine,
 • sodelovanje pri pripravi programa opremljanja stavbnih zemljišč na podlagi prostorskega reda,
 • vodenje evidence stavbnih zemljišč v občini,
 • strokovne naloge v zvezi s pridobivanjem, opremljanjem in vrednotenjem stavbnih zemljišč za gradnjo oziroma za potrebe izvedbe investicij,
 • vodenje postopkov dogovarjanja in sklepanja pogodb z zavezanci glede medsebojnih obveznosti v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo,
 • vodenje postopkov določanja komunalnega prispevka in odmere v upravnem postopku,
 • vodenje, urejanje in tekoče vzdrževanje nepremičninske evidence zavezancev za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ,
 • opravljanje geodetskih zadev iz občinske pristojnosti,
 • izvajanje strokovno-tehničnih nalog pri pripravi in izvajanju razvojnih programov projektov, ki so podprti z državnimi viri in sredstvi ustreznih evropskih skladov, ter koordinacija posameznih dejavnosti z drugimi nosilci razvojnih programov,
 • spremljanje dela regionalne razvojne agencije in koordinacija sodelovanja občine pri pripravi, sprejemanju in izvajanju posamičnih razvojnih programov in projektov,
 • sodelovanje z ministrstvi in agencijami za regionalni razvoj ter predlogi pristojnim občinskim organom za vključevanje v razvojne programe in projekte,
 • spremljanje objav razpisov za pridobitev sredstev sofinanciranja ter priprava oziroma sodelovanje pri pripravi strokovne dokumentacije pri sprejemanju in izvajanju razvojnih projektov,
 • spremljanje vključevanja in vloge lokalne skupnosti v evropskih združitvenih procesih, zlasti na področju lokalnega in regionalnega razvoja,
 • sodelovanje z drugimi uradi občinske uprave pri pripravi načrtov razvojnih programov,
 • sodelovanje z javnimi podjetji, zavodi in drugimi investitorji,
 • pridobivanje soglasij, mnenj in upravnih ter drugih dovoljenj,
 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije in pri katerih je občina investitor, soinvestitor ali kakor koli sodeluje na podlagi zakonskih predpisov, mednarodnega sporazuma ali pogodbe,
 • naloge na področju kulturne in naravne dediščine, skladnega oblikovanja naselij, objektov in krajine, naloge prenove po Zakonu o urejanju prostora,
 • opravljanje preventivno-vzgojne dejavnosti na področju prometa,
 • opravljanje drugih nalog, ki po svoji naravi sodijo na področje dejavnosti urada.


Kontakne osebe:

PODROČJE OSEBA E-MAIL TELEFON
Razvojni projekti Vesna Zorko vesna.zorko@piran.si
05 6710 369
Kmetijsko področje, ribištvo, evropski projekti Alenka Pograjc alenka.pograjc@piran.si 05 6710 328
Turistična taksa in zaščita živali Milena Godnič milena.godnic@piran.si 05 6710 344
Področje cest, javne površine, SPVCP
Bogdan Pajek

Rok Humar 
bogdan.pajek@piran.si

rok.humar@piran.si
05 6710 375

05 6710 363
Gospodarske dejavnosti, obratovalni čas gostinskih obratov Jerneja Segulin jerneja.segulin@piran.si 05 6710 368
Tajništvo Siniša Cvijanovič sinisa.cvijanovic@piran.si 05 6710 331


Dokumenti za prenos:

Plakatna mesta


Dokumenti za prenos:

Vloge in obrazci


Dokumenti za prenos:

Napovednik

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

01

Piranski svetilnik

Piranski svetilnik

avgust

05

Centralna plaža Portorož

Kino na plaži