1 2

Vloga župana

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Predstavljanje občine

Župan predstavlja občino kot lokalno skupnost in jo predstavlja ter zastopa kot pravno osebo javnega prava.
 • skrbi za javnost delovanja organov občine in občinske uprave tako, da neposredno ali po pooblaščenih predstavnikih skrbi za stike z javnostmi ter širšo javnost obvešča o delu in odločitvah organov, izvajanju občinske politike, programih razvoja in drugih sprejetih odločitvah,
 • predstavlja občino v protokolarnih zadevah (obiski, proslave, prireditve, simpoziji, kongresi itd.),
 • skrbi za predstavljanje interesov občine v razmerjih do državnih organov in državne uprave,
 • predstavlja občino v vseh oblikah medobčinskega in mednarodnega sodelovanja,
 • predstavlja občino v partnerstvih z lokalnimi skupnostmi drugih držav,
 • predstavlja občino v mednarodnih organizacijah.

Druge naloge, ki vključujejo tudi župansko predstavniško funkcijo, so povezane z zastopanjem občine kot pravne osebe javnega prava v okviru izvajanja njene pravne sposobnosti.


Zastopanje občine

Župan je zakoniti zastopnik občine v vseh postopkih, zastopa občino, njen občinski svet in občinsko upravo.


V okviru funkcije zakonitega zastopanja občine župan:

 • zastopa občino v sodnih postopkih pred sodišči, v upravnih postopkih pred upravnimi organi in drugimi izvajalci javnih upravnih pooblastil ter pred drugimi državnimi organi, kadar občina sodeluje v postopku kot tožena ali tožeča stranka, predlagatelj ali nasprotni udeleženec ali kot intervenient oziroma uveljavlja svoje pravice, obveznosti oz. pravne koristi,
 • zastopa občino v pravnem prometu, tako da opravlja pravna dejanja in sklepa pravne posle v njenem imenu in za njen račun,
 • pooblašča druge osebe za zastopanje občine pred sodišči, upravnimi organi, drugimi nosilci javnih pooblastil ter drugimi državnimi organi in v pravnem prometu,
 • zastopa občino in njen občinski svet v zadevah izvajanja nalog občine in izvrševanja odločitev.

Predstavljanje občinskega sveta


Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi njegove seje.

 • Pred javnostjo oziroma občani predstavlja delo občinskega sveta.
 • Sporoča javnosti njegove odločitve oziroma skrbi za javnost njegovega dela.
 • Na podlagi odločitev občinskega sveta izdaja in podpisuje njegove akte.
 • Predstavlja občinski svet pred državnimi organi, kadar je tako določeno z zakonom (npr. pred Ustavnim sodiščem).

Naloge, ki jih ima župan s sklicevanjem in vodenjem sej občinskega sveta, so:

 • predlaganje dnevnega reda njegovih sej,
 • usklajevanje dela njegovih odborov in komisij,
 • sklic njegovih sej,
 • usmerja dela občinske uprave v zvezi z njenim strokovnim in administrativnim delom za potrebe občinskega sveta,
 • nadzira pravilnost in strokovnost pripravljalnih gradiv k predlaganemu dnevnemu redu sej občinskega sveta,
 • skrbi za spoštovanje določb Statuta Občine Piran in Poslovnika Občinskega sveta pri pripravi sej občinskega sveta in pri delu občinskega sveta oziroma sprejemanju njegovih odločitev,
 • vodi seje občinskega sveta,
 • skrbi za zakonitost in pravno pravilnost njegovih odločitev,
 • skrbi za pravno in dejansko dokumentiranje sej, ravnanje z dokumentarnim gradivom in njegovo hranjenje,
 • skrbi za javnost dela občinskega sveta.

Funkcija predstojnika občinske uprave

Kot predstojnik občinske uprave župan:

 • daje navodila občinski upravi, usmerja njeno delo in ga nadzoruje tudi, kadar ta opravlja naloge za občinski svet, ter pred občinskim svetom in javnostjo prevzema odgovornost za pravilnost in strokovnost dela občinske uprave, spoštovanje zakonitosti, Statuta Občine Piran, Poslovnika Občinskega sveta in drugih predpisov,
 • imenuje direktorja občinske uprave in predstojnike - vodje organov občinske uprave,
 • določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
 • sklicuje kolegije kot svoje posvetovalno telo za obravnavo pomembnejših vprašanj s področja dela občinske uprave,
 • odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi,
 • odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na drugi stopnji,
 • odloča o sporih in pristojnosti med organi občinske uprave,
 • občinski upravi nalaga naloge in delo, ki ga je treba opraviti za občinski svet, in je občinskemu svetu odgovorna za delo občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

Napovednik

avgust

10

Cerkev Sv. Petra, Tartinijev trg

C-unst Masken in sledi_spuren

avgust

30

Prvomajski trg, Piran

Piranski poletni utrip

avgust

03

Skrite lokacije v Piranu in Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming 2.0 - Nika Solce