1 2

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v občini Piran

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v občini Piran

Temeljna dolžnost zagotavljanja gospodarske javne infrastrukture je danes razdeljena med državo in občine, pri zagotavljanju storitev na področju gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI) pa je vključeno še mnogo akterjev – javnih služb in koncesionarjev, zaradi česar je organizacijsko gledano to področje izredno močno razvejeno. Skupno vsem objektom in napravam GJI je pravzaprav dejstvo, da zasedajo prostor in da pomenijo za druge akterje v prostoru določeno omejitev in pa dejstvo, da so vse bolj pomembna lastniško-pravna razmerja na objektih in napravah samih ter tudi razmerja do ostalih nepremičnin, po katerih omrežja potekajo. Na ravni države se je v minulih letih vzpostavil zbirni kataster GJI kot temeljna osnova za sistematično ureditev tega področja. Glede na dejstvo, da evidentiranje GJI v preteklosti praktično ni bilo sistematično urejeno, na kar so vplivala tudi družbena razmerja, ki so se spremenila pred 15 leti, je delo Geodetske uprave na tem področju v preteklih nekaj letih že močno spremenilo odnos in zavest upravljavcev GJI do teh vprašanj.

Zakonska dolžnost občin je, da zagotavljajo občanom dostopnost do GJI lokalnega pomena (lokalne ceste, vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki, toplovod, plinovod, javne površine), ki ga imajo občine večinoma v lasti. Prav zaradi potrebe po oskrbi prebivalstva z osnovnimi dobrinami na eni strani in lastništva teh objektov na drugi strani je gospodarjenje z GJI lokalnega pomena ena izmed pomembnejših nalog občin. Zaradi potrebe vzpostavitve katastra GJI je Občina že v letu 2006 prijavila projekt na prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, (Ur. list RS, št. 48/2007), ki ga je objavila Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (http://www.svlr.gov.si/).

S podpisom pogodbe dne 21. 3. 2008 o sofinanciranju operacije Vzpostavitve katastra GJI v občini Piran je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko dokončno potrdila projekt, ki ga deloma financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. S potrditvijo projekta je bilo opredeljeno naslednje:

  • višina celotnih stroškov operacije na 358.680,00 EUR,
  • znesek upravičenih stroškov operacije – projekta v višini 298.900, 00 EUR,
  • znesek sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj največ v višini 254.065,00 EUR oziroma 85 % izkazanih in plačanih upravičenih stroškov, razliko sredstev pa zagotavlja Občina Piran kot upravičenec projekta, in sicer v višini 104.615, 00 EUR.

S projektom bo Občina vzpostavila celovit sistem evidentiranja in pregleda nad stanjem obstoječe GJI. S tem bo vzpostavljeno jedro bodočega sistema, ki bo Občini omogočal dejanski prevzem gospodarjenja nad GJI in pretok podatkov med različnimi nosilci GJI, Občino in državo.

Ostale podatke o izvedbi projekta si je moč ogledati na naslednjih straneh.

Informacije o izvedenem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, in vse ostale informacije glede sofinanciranja projekta, podprtega z EU sredstvi, je moč dobiti na spletni strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (http://www.svlr.gov.si/).

Kontaktna oseba Občine Piran za dodatne informacije o poteku operacije – projekta Vzpostavitve katastra GJI v občini Piran je

Tanja Franca, univ. dipl. ekon.

Predstojnica urada za gospodarstvo in turizem Občine Piran

Tel: 05/ 6710-319

Fax: 05/6710-343

Gsm: 051-623-226

E-mail: tanja.franca@piran.si

 


Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy