1 2 3 4 5 6

Izgradnja ceste C v obrtni coni Lucija

Natisni vsebinoPovej naprejPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Izgradnja ceste C v obrtni coni LucijaV oktobru 2008 je Občina Piran pričela z izgradnjo komunalne in dela cestne infrastrukture za cesto C v Obrtni coni v Luciji v skupni dolžini 360m.

Prvotni zazidalni načrt za Obrtno cono v Luciji je bil izdelan v letu 1980 (Uradne objave, štev. 34/80). Dopolnjen je bil s spremembo zazidalnega načrta »Obrtna cona v Luciji–delna sprememba« (Uradne objave, štev. 25/88). Površina območja ureditve je bila velika 4,6ha. Območje je bilo namenjeno lociranju dejavnosti drobnega gospodarstva in obrti v kombinaciji z individualno gradnjo. Istočasno z gradnjo objektov je bila predvidena tudi gradnja komunalne in cestne infrastrukture (cestno omrežje, vodooskrba, fekalna in meteorna kanalizacija, elektroenergetska oskrba, telefonsko omrežje). Glavni namen Občine Piran je bil, da na tem območju združi vse proizvodno storitvene dejavnosti, ostala področja pa nameni razvoju turizma, ki je v občini glavna dejavnost.

V letu 2005 je bila, na osnovi Odloka o spremembi zazidalnega načrta Obrtna cona v Luciji z namembnostjo pozidave za dejavnosti trgovine, drobnega gospodarstva in obrti v kombinaciji z individualno gradnjo (Uradne objave Primorskih novic, št. 13/2005), sprejeta odločitev o kompleksni ureditvi prometno komunalne infrastrukture. Zazidalno območje je po navedenem odloku povečano in meri 20.1ha. Do leta 2008 je bilo pozidanih približno 1/3 vseh površin (6,6ha). Tako ostaja od predvidenih skupnih 20,1ha po oceni še 2/3 oziroma 13,5ha nezazidanih. Glede na lastništvo pa jih je 70 % oziroma 14,07ha v zasebni lasti in 30 % oziroma 6,03ha v lasti Občine Piran.

Obrtna cona v Luciji je območje, ki ga občina nudi predvsem poslovnim subjektom za gospodarske aktivnosti in delno tudi za bivanje. V to okolje skuša privabiti domača in tuja podjetja, samostojne podjetnike, obrtnike, njihov interes pa bo večji tedaj, ko bo cona ustrezno dostopna in komunalno opremljena. To pomeni, da je potrebno urediti prometno infrastrukturo območja in ustrezno dimenzionirane komunalne vode, kar je predpogoj, da se oblikuje ustrezen podjetniški interes, posledično pa je mogoče pričakovati izvedene učinke, to je odpiranje novih delovnih mest, gospodarski razvoj, razvoj spremljajočih dejavnosti, kar generira gospodarsko rast in rast dohodka na prebivalca. To omogoča izkoriščanje prostorskih možnosti za poselitev, infrastrukturo, proizvodne in oskrbne dejavnosti, rekreacijo in turizem ter funkcionalno oblikovanje naselij. Ob tem so zagotovljeni kvalitetni pogoji za bivanje in delo, manjši so negativni vplivi na naravno in bivalno okolje, ustvarjeni so pogoji za ohranitev kulturne dediščine, za varovanje naravnih virov, biotske raznovrstnosti, ipd..

Občina se je odločila za etapnost izvajanja komunalnega opremljanja območja glede na potrebe po širitvi in glede na finančna sredstva. Urejanje območja je razdeljeno na fizično in finančno neodvisne etape.

Opremljanje Obrtne cone Lucija je potekalo takole:

  • Občina Piran je v letih 2002 in 2003 zgradila dostopno cesto v Obrtno cono, preko katere je ta povezana z obalno regionalno cesto Koper–Sečovlje;
  • v letih 2006/07 je Občina zgradila povezovalne ceste A, D in delno C v obrtni coni;
  • že zgrajeni deli OC so v celoti komunalno opremljeni (ceste, pločniki, kolesarske steze, zelenice, vodovod, elektrika, telefon, plinovod, fekalna,meteorna kanalizacija, urejeni hudourniki); z izgradnjo komunalne infrastrukture so podjetja v coni zajeta v javne sisteme odvajanja/čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki.

V letu 2007 je bila izvedena 1. etapa izgradnje ceste C:

etapa 1:
je obsegala izgradnjo in rekonstrukcijo komunalne in prometne infrastrukture prvega dela ceste »C«:

segala je od križišča s cestama »A« in »D« do križišča s priključno cesto »1«, dolžina v 1. etapi zgrajene ceste C znaša cca 80m, širina 7,0m, vzdolž cestišča poteka enostranski pločnik širine 2m; v sklopu izgradnje ceste je bila zgrajena kompletna komunalna infrastruktura , ki zajema vodovod, plinsko omrežje, ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo, električno napeljavo visoke, srednje in nizke napetosti, razsvetljavo, telefonsko omrežje ter izgradnjo kanaliziranega hudournika v celotni dolžini ceste.

Vrednost izvedbenih del 1. etape je znašala 1.658.888€.

V obdobju 2008 - 2009 pa je predvideno komunalno urejanje poslovne cone, to je izgradnja prometne in komunalne infrastrukture povezovalne ceste C – 2. in 3. etapa, v skupni dolžini 360 m.

Gradnja ceste in celotne komunalne infrastrukture poteka na območju vzhodno od nove policijske postaje v Luciji, med karejema 6 in 7, kjer je predvidena gradnja tako hal kakor obrtno stanovanjskih hiš.S tem bo izgradnja ceste C zaključena.


etapa 2:
obsega izgradnjo in rekonstrukcijo komunalne in prometne infrastrukture ceste s priključnimi cestami 1, 2, 3 in 4:

dolžina ceste »C«, skupaj s priključnimi cestami, ki bodo zgrajene v 2. etapi znaša cca 255m, od tega je cesta »C« dolga cca 70m in široka 5,0m, ob vsej dolžini poteka enostranski pločnik; priključna cesta »1« je dolga cca 38m, širina vozišča je 7m, ob njej prav tako poteka pločnik; priključni cesti »2« in »3« sta dolgi cca 38-41m, širina vozišča je 5,4m ob njih ni predviden pločnik; priključna cesta »4« je dolga cca 68m, širina vozišča je 7m, z enostranskim pločnikom.etapa 3:
obsega nadaljevanje izgradnje in rekonstrukcije komunalne in prometne infrastrukture ceste »C« s dostopnimi cestami:

cesta »C«, predvidena v tej etapi, sega do vzhodnega roba zazidalnega načrta Obrtne cone v Luciji, v dolžini cca 87m, širine 4,5m, hodnik za pešce ni predviden; v tej etapi je predvideno tudi stopnišče s pešpotjo kot navezava dostopne ceste k pozidavam kareja 6 na cesto »C«; dostopne ceste znotraj kareja 6 so dolžine cca 18m, širine cca 4,20m.


V sklopu gradnje cest je tudi v 2. in 3. etapi predvidena gradnja kompletne infrastrukture, ki zajema vodovod, plinsko omrežje, ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo, električno napeljavo visoke, srednje in nizke napetosti, razsvetljavo, telefonsko omrežje ter izgradnjo kanaliziranega hudournika, ki poteka znotraj trase priključnih cest »1« in »4« v skupni dolžini cca 120m.

Dela smo pričeli izvajati v oktobru 2008. Zaključena pa bodo konec junija 2009.

Gradnjo izvajata gradbeni podjetji SCT d.d. Ljubljana in CPK d.d. Koper. Nadzira ju podjetje ISAN 12 d.o.o. iz Dekanov, na podlagi projektne dokumentacije NGG d.o.o. iz Izole.

Predvideni investicijski stroški
znašajo skupaj 1.238.000,00 Eur.

Od tega znaša lastno financiranje občine 623.385,00 Eur in delež evropskih sredstev 614.615,00 Eur.

Občina Piran je v letu 2008 uspela pridobiti sofinanciranje s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za obdobje 2007-2013. Operacija se namreč izvaja v okviru Četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

Informacije o izvedenem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, in vse ostale informacije glede sofinanciranja projekta, podprtega z EU sredstvi, je moč dobiti na spletni strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (http://www.svlr.gov.si/).

Kontaktna oseba Občine Piran za dodatne informacije o poteku operacije – projekta »Izgradnja ceste C v obrtni coni Lucija« je;

Tanja Franca, univ. dipl. ekon.

Predstojnica urada za gospodarstvo in turizem Občine Piran

Tel: 05/ 6710-319
Fax:
05/6710-343
Gsm: 0
51-623-226
E-mail: tanja.franca@piran.si


Napovednik

junij

05

Galerija Monfort Portorož

Zora Stančič: Zunaj kroga/Out of the loop

maj

25

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming - Drago Mislej Mef in Žiga Rustja

junij

01

Youtube kanal Mediadom Pyrhani

Mediadom Streaming – Jure Lesar in Iztok Novak Easy