1

Mesto Piran

Nastanek Pirana še naprej buri domišljijo znanstvenikov kljub številnim poskusom, da bi rojstvo mesta pojasnili kar z izvorom imena. Nekateri zgodovinarji menijo, da imenu Piran botruje grška beseda pyr (ogenj). Legenda namreč pravi, da so Pirančani v preteklosti zažigali velike krese prav na mestu, kjer danes stoji svetilnik.

 

Občinska volilna komisija v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Občinska volilna komisija je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Piran št. 014-6/2015 z dne 22.9.2015 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3212/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije in z dne 27.3.2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1439/sklep-o-imenovanju-namestnice-clanice-obcinske-volilne-komisije .

 

Člani OVK so:

predsednica Selma Bobera Stanovnik,

namestnik Franc Bergant,

član Marjan Grižon,

namestnica Barbara Tuljak,

članica Sanela Bilič,

namestnica Daria Gladović,

član Matjaž Uršič,

namestnik Anton Kariž.

 

Tajnica OVK Tina Opara, tel: 05/671-03-02 in namestnica tajnice OVK Ana Fakin, tel. 05/671-03-20, elektronski naslov: obcinska-volilna-komisija@piran.si.


Ponovne volitve članov svetov KS Sv. Peter in Nova vas

Občinska volilna komisija Piran je na redni seji 16. 1. 2019 ugotovila, da se, na podlagi izvoljenih članov sveta na rednih lokalnih volitvah 2018, svet KS Sv. Peter in Nova vas ne more konstituirati, ker ne more potrditi mandatov večini članov sveta.

Občinska volilna komisija Piran zaradi nezmožnosti konstituiranja sveta krajevne skupnosti, razpisuje ponovne volitve članov svetov Krajevnih skupnosti Sv. Peter in Nova vas. V svet Krajevne skupnosti Sv. Peter se volijo 3 člani in v svet Krajevne skupnosti Nova vas se volijo 3 člani.

Ponovne volitve se izvedejo v nedeljo, 24. 3. 2019.

Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek 25. januar 2019.

Kandidature se lahko vložijo do petka, 22. 2. 2019, do 19. ure.

Občinska volilna komisija v celoti skrbi za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Občinska volilna komisija je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Piran št. 014-6/2015 z dne 22.9.2015 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-3212/sklep-o-imenovanju-obcinske-volilne-komisije in z dne 27.3.2018 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1439/sklep-o-imenovanju-namestnice-clanice-obcinske-volilne-komisije .

Člani OVK so:

predsednica Selma Bobera Stanovnik,

namestnik Franc Bergant,

član Marjan Grižon,

namestnica Barbara Tuljak,

članica Sanela Bilič,

namestnica Daria Gladović,

član Matjaž Uršič,

namestnik Anton Kariž.

Tajnica OVK Tina Opara, tel: 05/671-03-02 in namestnica tajnice OVK Ana Fakin, tel. 05/671-03-20, elektronski naslov: obcinska-volilna-komisija@piran.si.


Imenovanje članov volilnih odborov

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko od 25. 1. 2019 do najkasneje 4. 2. 2019 dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika, namestnika predsednika in članov volilnih odborov, ter njihovih namestnikov. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.


Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor, lahko po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno 13. 3. 2019, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za glasovanje po pošti. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.


Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo na dan glasovanja, v nedeljo 24. 3. 2019, odsotni iz kraja stalnega prebivališča, bo potekalo v sredo 20. 3. 2019, v pritličju upravne zgradbe Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, s katerim izkažejo svojo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 24. 3. 2019.


Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.


Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah, volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do 20. 3. 2019.


Napovednik

oktober

01

Piran

Piran, lep kot še nikoli

september

17

Avditorij Portorož

22. Festival slovenskega filma

oktober

18

Tartinijeva hiša, Piran

Dogodki, čustva in občutki