Sklep o imenovanju delovne posvetovalne skupine k izdelavi OPN – strateški del ter okoljskega poročila