Sklep o ustavitvi postopka prodaje nepremičnine parc. št. 4582/3, k. o. 2631-Portorož

24. 12. 2021 904
24.12.2021
Namere, odločbe, pobude
Do preklica