Sklep o ustavitvi postopka prodaje nepremičnin parc. št. 3097, k. o. 2631-Portorož, parc. št. 345/13, k. o. 2632-Sečovlje in solastniškega deleža do 2/3 od celote nepremičnine parc. št. 559, k. o. 2630-Piran

5. 1. 2022 1352
05.01.2022
Namere, odločbe, pobude
05.02.2022 do 00:00