Sklep o ustavitvi postopka sklenitve najemne pogodbe za del parc. št. 4591, k.o. Portorož

15.10.2020 90
15.10.2020
Namere in odločbe
04.11.2020 do 23:59