Odločba o ugotovitvi lastninske pravice in zaznambi grajenega javnega dobra za parc. št. 49/1, k. o. 2630-Piran

20.11.2020 20
20.11.2020
Namere in odločbe
05.12.2020 do 23:59